« Najít podobné dokumenty

Obec Smilkov - Uzavírka a objížďka silnice III/12149 Smilkov-Votice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Smilkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stanov. prechod. upravy provozu - uzav. III_12149 a objizdna trasa(kC8CvY)
1
<br> Městský úřad Votice
Odbor správních činností a dopravy
Komenského náměstí 700
259 17 Votice
<br> *MVOTX009E68O*
MVOTX009E68O
<br> Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje Telefon Votice dne
16909/2019/SD-SL 14230/2019/SD-SL Ing.Slunečková 317830121 3.6.2019
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
<br> Městský úřad Votice,Odbor správních činností a dopravy,jako příslušný správní úřad ve věcech
provozu na pozemních komunikacích,podle ustanovení § 124 odstavec 6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o
provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů
(zákon o silničním provozu),na základě žádosti spol.Údržba silnic s.r.o <.>,se sídlem Na Červeném
Hrádku 294,264 01 Sedlčany,IČO: 616 81 199,podané dne 14.5.2019,doložené souhlasem
Krajského ředitelství policie Středočeského kraje,DI Benešov,souhlasem KSÚS SK,přísp.org.<,>
<br> s t a n o v u j e
podle § 77 odstavec 1 písmeno c) zákona o silničním provozu v návaznosti na ustanovení § 77 odst.5
zákona o silničním provozu a § 171 a následujících části šesté zákona 500/2004 Sb <.>,správní řád,ve
znění pozdějších předpisů,formou opatření obecné povahy
<br> přechodnou úpravu provozu
- na silnicích III.třídy č.III/12139,III/12140 a III/12149
- na místních komunikacích Oldřichovec - Smilkov,Plachova Lhota - křiž.se sil.III/12149 <,>
<br> Hostišov – křiž.se sil.III/12149
<br> z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu při úplné uzavírce silnice III/12149
v úseku Líštěnec – křižovatka Plachova Lhota a nařízení objížďky <.>
<br> Dopravním značením bude označena samotná uzavírka,omezení z ní vyplývající a nařízená
obousměrná objízdná trasa <.>
Přechodné dopravní značení bude provedeno dle Policií ČR schváleného dopravně inženýrského
opatření (DIO) zpracovaného spol.Údržba silnic,s.r.o <.>,které je nedílnou součástí tohoto stanovení <.>
<br> Termín osazení dopravního značení: po dobu povolené uzavírky silnice...
Priloha k c. j. 16909_2019_SD-SL(jUEWjU)
Elektronicky
<br> Cemflkm & Jméno : Post Vydal : Posts
<br> Schéma dopravního značení- přechodná úprava SDZ na silnici č.|||/121 v úseku Líštěnec - kř.Plachova Lhota,z důvodu opravy povrchu.Návrh schválil: ;
<br> 6 2019 CA2
<br> f! (:.;
<br> QCA 2
<br> Platnost do : 19.1.22_ZS_09:04:31 7000 +01 :OC
<br> % Á Jďt fé 7179/24774/044 Č/čtMWÍV/Ímlš L' ?.:! | 'I í_;f-.»
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD VOTICE
<br> Odbor správních činností a dopravy č.112
<br> *-.<.>."étrcw
<br> Legenda:
<br> Uzavřený úsek v délce 1 550 m Objízdná trasa
<br> v délce 7 200 m
<br> N nad »: :
<br> MIMO VODDEL STAVBY
<br> POZOR VOTICE
<br> SMILKOV 7
<br> A ok; “"
<br> SILNICE č.IIII12149 magna:
<br> ki.FLACH01MLHOTA UZAVRENA
<br> |P22 |S11a lS11a
<br> 'lifťn'rrnm
<br> QH.:
<br> 'n',<.> -„+f.1 _.<.>.- ) va [.A 'A ' I.l'i
<br> nkahiů Údržba allnlc s.r.o.- Na Červeném Hrádku 294 254 01 Sggčgny
<br> !) ' -
<br> <.>
<br> ** m “1 )% ;.lenth-Jmtz atmm V & \“?me “63332120 Éěeni mnb :.<.> : o-maií: vaneÉEleLŠnflhicau
<br> http: www.udlzbasilnlc.eu

Načteno

edesky.cz/d/3050678

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Smilkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz