« Najít podobné dokumenty

Obec Smilkov - Návrh závěrečného účtu za rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Smilkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

7 Zprava o vysledku prezkoumani hospodareni obce za rok 2018
- -.<.>.<.>.— „W _.-; -
<br> r“.<.>.<.>.<.>.ose.<.>.<.> í
<br> J 0,:a.-1a.xnť;_ls_\_r___
<br>.\Š 3 n:,/,f"1 „" citem \ Š' “05.- 233 f\' / gw.<.> „___—414%— _c.;.a.: Í'Í ar'/“45.132
<br> Počet líotůlpříloh A0
<br> Krajský úřad Středočeského kraje
<br> ODBOR INTEHNIHO AUDITU A KONTROLY Zborovská 11 150 21 Praha 5
<br> SpZn: SZ_075922Í2018IKUSK
<br>.<.> Stejnopis č.lí Cj.: 000728r'2019íKUSK
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> SMILKOV IČ: 00232688 za rok 2018
<br> Přezkoumání hospodaření obce Smilkov za rok 2018 bylo zahájeno dne 26.07.2018 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> ' 4.9.2018
<br> ' 14.5.2019 na základě zákona č.4202004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.255f2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Přezkoumávané období: 01.01.2018 - 31.12.2018
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Smilkov Smilkov 46 257 89 Heřmaničky
<br> Přezkoumání vykonali
<br> kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
<br> - kontroloři:
<br> Zástupci obce:
<br> Bc.XXXXX XXXXXXXXXXXX Bc.XXXX XXXXXXXXXX
<br> Dagmar Čermoehová - starostka obce XXX XXXXXXXX - místostarostka obce XXXXXXXXX XXXXXX - účetní
<br> Pověření kpřezkoumání podle čj X odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,g“ 4 á © 6 zákona č.2552012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová dne XX.X.XXXX pod č.j.106450f2018fKUSK <.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.© 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění“ pozdějších předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvOřící součást závěrečného účtu podle zákona č.2503000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků <.>
<br> - finanční opera...
6 priloha ucetni zaverky k 31_12_2018
Příloha
<br> sestavená k 31.12.2018 (v Kč.s přesností na dvě desetinná mista) okamžik sestavení: 7.2.2019 19:11:14 Název účetní jednotky: Obec Smilkov Sídlo: Smilknv 46 25? 89 Heřmaničky Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00232688
<br> ::.-|.Informace podle 5? adst.3 zakona
<br> Ú tní.jednatka nema.integrace a slzuLečnc-stí,kurie by ;narnenala u_kmnčani jeji činnost; <.>
<br> A.2.Informace podle 57 odst.4 zákona
<br> EB účLnncst; od 1.1.2010 dom-_- u.'.ROC-9 St.<.>,“ r'L'WE - :'10
<br> „žádní určen?) L': f_m—.".tvl - js— dvg'línůvaru- :;-"a|-;.|T'.563/1933 Sb <.>,vyhl.am:
<br> na.Informace podle 97 udsLS zákona
<br> FENIX.Výkaznictví 8511302 Sirana “E Tisk: 11.2.2819 17:45:59
<br> Příloha
<br> sestavená k 31.12.2918 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 7.2.2019 19:11:14 Názov účetní jednotky: Obec; Smilkov Sídlo: Smílkov 46 25? 89 Heřmaničky Právní forma: územní samosprávný celek tČO : 99232688
<br> AA.Informace podle 57 odst.5 zákona o stavu účtů \! knize podrozvahových účtů
<br> Pad ÚČETNÍ oooool
<br> Čislo._-." - ' ' Nazev“ oloz _ rozvaha“I polozky =p ky účet
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> PÁ,Majetek a závazky účetní jednotky 455 599,94 442 191,48
<br> Jlný drobný dlouhodobý nehmotný majetok 991 Jiný drobný aromat? hmamý'majetek 902 455 550,94 442 131.48 Vyřazené pohledávky 905 Wřazené závazky 905 Ostatní majetek 999
<br> édo'iďu'i
<br> 19.1 <.>
<br> Krátkodobé podm.pohledávky z transferů a krátkodobé podm.závazky z transferů 50 215,09
<br>.Kr.podm.pohledávky z předlln.transferů 911.Kr.podm závazky : píodfin.Iranslerů 912.Kr.podm.pohledávky'zo zahran.transferů 913 Kr.podm.závazky ze zahran.transferů 914.Ostatni kr.podm.potdodávkyz Iransíort'l 915 59 215.99.Ostatní kr.podm.závazky z transferů 916
<br> u-war'udLo
<br>.Podmíněné pohledavky z důvodu užívání magelku jinou osobou
<br>.Krátkodobé podmíněné pohl.z důvodu úplatného užtvánt majetku nnou osobou 921.Dlouhodobé podmíněné pohl.z důvodu úplalného užívání majolkujinou osobou 922.Krát...
5 vykaz zisku a ztrat k 31_12_2018
Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,svazxr OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONÚ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 1.2.2019 18:35:02 Název účetní jednotky: Obec Smílkov Sídlo: Smilkov 46 257 89 Heřmaničky
<br> Právní forma: územní samosprávný celek IČO: 00232688
<br> | účet| Hlavní | Hospodářská
<br> |
<br> |.<.>
<br> | |Synte| BĚŽNE [ |
<br> |
<br> | 1 | činnost [ Činnost
<br> A.NÁKLADY CELKEM 5 096 834,85
<br> 1.Náklady z'činnosti 4 925 246,85 2 71?
<br> HNFV'I
<br> Spotřeba jiných neskladovatelných dodavek 503 26 072,00 Prodané zboží 504 Aktivace dlouhodobého majetku 506 Aktivace oběžného majetku 501 Změna stavu zásob vlastní výroby 508
<br> ÉFLOWTHCO
<br> Ch
<br> Cestovné 512 2 199,00 Náklady na reprezentaci 513 53 958,00 Aktivace vnítroorganízačních služeb 516
<br> Dr—IN v—Iv—lu—I
<br>.Spotřeba materiálu 501 290 526,40 231 Spotřeba energie 502 140 870,00 1
<br> Opravy a udržování 511 2 221 498,65 368
<br> 27 34
<br> Ostatní služby 518 526 560,34 605
<br> 13.Mzdové náklady 521 l 240 142,00 810 ]d.Zákonné sociální pojištění 524 131 522,00 122
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525 111,00 16.Zákonné sociální náklady 521 4 900,00 11.Jiné socialni naklady 528 18.Daň silniční 531 19.Daň z nemovitostí 532 20.Jiné daně a poplatky 538 3 050,00 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 23.Jiné pokuty a penále 542 24.Dary a jiná bezúplatné předání 543 49 777,90 25.Prodaný materiál 544
<br> FENIX,Výkaznictví 8.51.002 Strana 1
<br> MINULÉ
<br> Název položky ]tíckýl ______________________________________________________________________ Hlavní činnost ] činnost
<br> 2 925-849,10
<br> ] Hospodářská
<br> 001,97 723,00 030,00
<br> 322,60 646,00 901,00
<br> 035,20 066,00 219,00 092,00
<br> 160,00
<br> 186,10
<br> Tisk: 11.2.2019 17:31:46
<br> IČO: 00232688 Výkaz zisku a ztráty (v Kč,s přesností
<br> na dvě desetinná místa) sestavený k 31.12.2018
<br> Obec Smilkov
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RAD...
4 rozvaha k 31_12_2018
Rozvaha
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SUAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONÚ SOUDRŽNOSTI
<br> (v Kč,okamžik Název účetní jednotky: Sídlo: Smilkov 46 257 89 Heřmaničky Právní forma: územní samosprávný celek IČO: 00232688
<br> Obec Smilkov
<br> sestavena k 31.12.2018
<br> sestavení: 7.2.2019 18
<br> s přesností na dvě desetinná místa)
<br> :35:02
<br> Název položky
<br> AKTIVA CELKEM
<br> Stálá aktiva
<br> [Syntel— |tický|
<br> | účet| ———————————————— I | BRUTTO
<br> 23 535 937,7?
<br> MINULÉ
<br> ____________________________________ | ! KOREKCE |
<br> NETTO [
<br> 18 780 997,39
<br> 10 429
<br> 17 612 752,87
<br> 754 990,38
<br>.Nehmotne výsledky výzkumu a vývoje
<br> Software
<br>.Ocenítelná práva
<br> Povolenky na emise a preferenční limity
<br> Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
<br> Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji
<br> 152 904,90 637 670,00
<br> 126,64
<br> Pozemky
<br> Kulturni předměty
<br> Stavby
<br> Samostatné hmotne movité věci a soubory hm.m.věc Pěstitelské celky trvalých porostů
<br> Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br> Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
<br> Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji
<br> FENIX <,>
<br> Výkaznictví 8.51.002
<br> 391 436,71
<br> 094 410,45
<br> 468 062,73 i 388 948,60 340 014,93
<br> 100 000,00
<br> Strana l
<br> 027 200
<br> 087,26 406,53 340 014,93
<br> 100
<br> IČO: Obec
<br> 00232688 Smilkov
<br> Rozvaha
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONÚ SOUDRŽNOSTI
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa]
<br> sestavená k 31.12.2018
<br> OBDOBÍ
<br> |Synte1 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————
<br> Itick
<br> | účeti ———————————————————————— - ———————————————————————————— &
<br> ýl
<br> ! BRUTTO
<br> BĚŽN" !
<br>.<.> :J
<br> MINULÉ K...
3 Vykaz pro hodnoceni rozpoctu Fin 2 -12M k 31_12_2018
Ministeratvo fin
<br> MĚSÍC 12
<br> ROK 2018
<br> Název a Sídlo úč
<br> ancí
<br> VÝKAZ 000 000000001 PLNĚNÍ 00090010
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÚ,DOBROVOLNÝCH SVAZKÚ OBCÍ
<br> A REGIONÁLNÍCH 000
<br> sestavený k 31.12.2018 (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> IČO 00232688
<br> etní jednotky: Obec Smilkov Smilkov 46 257 89 Heřmaničky
<br> Schválený rOZpočet
<br> Rozpočet po změnách
<br> Fin 2 — 12 M
<br> Výsledek od
<br> počátku roku %RS %RpZ
<br> 1111 1112 1113 1121 1211 1340 1341 1361 1381 1511 4111 4112 4116 4222 2111
<br> 2111 2132 3111 2111 2131
<br> ENIX,výkaznict
<br> íj "fvz.osob
<br> ze závis.č 800 j.fyz.os.2 sam.výd.č.15 j.fyz.os.z kapit.výn.?0 právnických osob 800 z přidané hodnoty 1 ?00 Pop1.za prov.sys.líkv.kom.odp.130 Poplatek ze psů 4 Správní poplatky 1 Loterie 15 Daň z nemovitých věcí 400 Neinv.přijaté transf.z VPS SR Neínv.přij.tran.ze SR—s.d.vzt.Ost.neinv.přij.transfery ze SR Invest.přijáté transf.od krajů Příj.z poskyt.služeb a výrobků Podpora produkční činností Příj.z poskyt.služeb a výrobků Pitná voda Přij.: pronáj-05t.nemovitostí Bytové hospodářství Příjmy z prodeje pozemků Komun.služby á úz.rozvoj j.n.Příj.z poskyt.služeb & výrobků 000,00 Sběr & svez komunálních odpadů 000,00 Příjmy 2 pronájmu pozemků 1 000,00
<br> ví 8.31.012 Strana 1
<br> 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00
<br> 57 000,00
<br> 20 20 115 115 200 200
<br> 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00
<br> 25
<br> 000,00 000,00 000,00 000,00 1 900 000,00 130 000,00
<br> 4 000,00
<br> 1 600,00
<br> 22 000,00 440 000,00 43 260,00
<br> 60 900,00 999 570,00 172 000,00 67 000,00
<br> 67 000,00 115 000,00 115 000,00 215 000,00 215 000,00 31 400,00
<br> 31 400,00
<br> 35 000,00
<br> 35 000,00
<br> 5 600,00
<br> 800
<br> 99,4 96,1 99,3 95,7 99,3 90,3 91,3 96,3 99,0 90,6 100,0 100,0 100,0 100,0 90,3 90,3 99,6 99,6 99,0 99,0 99,0 99,0 73,6 73,6 99,3
<br> 894 21 83
<br> 165
<br> 915,13 111,9 131,41 140,9 424,19 119,2 603,69 95,7 1 006 710,39 111,0 117 4...
2 Navrh zaverecneho uctu obce za rok 2018
Obec Smilkov Ičo: 00232688
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018 — návrh (v Kč)
<br> Vytvořeno v období 1312018 Fenix 8.51.0408,2004 — 2019 Asseco Sofutíons,a.s.Vygenerováno: 16.5.201 9 16:30:55
<br> 1.Plnění rogpočtga období 2016 - 2018
<br> 2016 2017 PŘÍJMY 8 340 341,12 4 600 940,90 Woms 7 775 652,96 2 766 750,52 50100 565 188,16 1 834 190,38
<br> 1.1.Běž—ný rogpočet 2018
<br> Třída Skutečnost Rozpočet schválený PŘÍJMY 5 806 587,37 4 359 600,00 VÝDAJE 4 827 037,99 3 907 800,00 SALDO 979 549,38 451 800,00
<br> 1.2.Kapitálový rogpočet 2018
<br> Třída Skutečnost Rozpočet schválený
<br> PŘÍJMY 313 100,00
<br> VÝDAJE 878 731,73 451 800,00
<br> SALDO -565 631,73 051 800,00
<br> 2018 6 119 687,37 5 705 769,72 413 917,65
<br> Rozpočet po změnách 5 892 490,00 5 595 530,00
<br> 296 960,00
<br> Rozpočet po změnách 313 400,00 958 800,00 645 400,00
<br> %SR
<br> 133,19 123,52
<br> %SR
<br> 194,50
<br> %UR
<br> 98,54 86,27
<br> %UR
<br> 99,90 91,65
<br> glšozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2018
<br> Třída Skutečnost
<br> 10400176 PŘÍJMY
<br> 2-NEDAŘOVĚ PŘÍJMY 472 422,27 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 141 100,00 4-PŘIJATÉ TRANSFERY 1 275 731,00
<br> CELKEM PŘÍJMY
<br> Rozpočet schválený
<br> 4 230 434,10 3 935 000,00
<br> 367 600,00
<br> 5.7 000,00
<br> 6 119 687,37 4 359 600,00
<br> 2.1.Daňové příimv - vybrané položky 2018
<br> Položky Skutečnost Rozpočet schválený Sdílené daně 3 651 872,80 3 385 000,00 Místní poplatky 121 089,00 134 000,00 Správní poplatky 1 540,00 1 000,00 Daň z nemovitostí 433 970,72 400 000,00 Ostatní da ňové příjmy 21 961,58 15 000,00
<br> 2.2.1.Sdílené daně po měsících a XXX XXXX
<br> Měsíc XXXX Leden XXX XXX,XX Únor 229 905,92 Březen 226 379,29 Duben 185 758,32 Květen 190 824,86 Červen 291 443,50 Červenec 325 205,91 Srpen 221 510,99 Září 248 891,74 Říjen 224 901,42 Listopad 236 295,48 Prosinec 343 498,75 CELKEM
<br> 2017 232 232,49 258 848,29 275 465,19 190 429,83 242 063,28 325 966,06 363 139,89 249 813,74 300 240,23 248 770,13 267 379,35 383 355,27
<br> Rozpoč...
1 Zaverecny ucet obce za rok 2018 - pruvodni dopis
OBEC SMILKOV
<br> OBECNÍ ÚŘAD SMILKOV,SMILKOV 46
<br> 257 90 Smilkov,tel.317812169,725021694 IČO: 00232688
<br> Obec Smilkov zveřejňuje návrh závěrečného účtu za rok 2018 s následujícími přílohami:
<br> - Výkazy: rozvaha k 31.12.2018 výkaz zisku a ztráty k 31.12.2018 příloha účetní závěrky k 31.12.2018 výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M k 31.12.2018
<br> - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018
<br> Přílohyjsou k nahlédnutí v písemné podobě na OÚ ve Smilkově <.>
<br> Vyvěšeno: 27.5.2019
<br> Svěšeno:
<br> XXX XXXXXXXX
<br> Místostarostka obce Smilkov
<br> L /
<br> 0/7—
<br> OBEC SMILKOV SMILKOV 46 257 9-0 SMILKOV TEL/FAX: 317 812169 IČO: 232 688

Načteno

edesky.cz/d/3023752

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Prodej   Územní plánování   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Územní plánování   Pronájem   Rozpočet   Volby   Prodej   Rozpočet   Volby   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Smilkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz