« Najít podobné dokumenty

Obec Smilkov - Mikroregion Voticko

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Smilkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vykaz zisku a ztrat k 31.12.2018
Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
sestavený k 31.12.2018
(v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.1.2019 11:13:08
Název účetní jednotky: Dobrovolný svazke obcí Mikroregion Voticko
Sídlo: Komenského náměstí 700
259 01 Votice
Právní forma: územní samosprávný celek
IČO: 70567646
====================================================================================================================================
| 1 | 2 | 3 | 4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ
| | |----------------------------------------------------------------------
| |Synte| BĚŽNÉ | MINULÉ
Číslo | Název položky |tický|----------------------------------------------------------------------
položky| | účet| Hlavní | Hospodářská | Hlavní | Hospodářská
| | | činnost | činnost | činnost | činnost
====================================================================================================================================
A.NÁKLADY CELKEM 3 926 247,05 3 202 407,30
====================================================================================================================================
I.Náklady z činnosti 3 708 463,05 2 996 579,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Spotřeba materiálu 501 138 672,35 71 572,80
2.Spotřeba energie 502
3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503
4.Prodané zboží 504
5.Aktivace dlouhodobého majetku 506
6.Aktivace oběžného majetku 507
7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508
8.Opravy a udržování 511
9.Cestovné 512 19 450,00 13 517,00
10.Náklady na reprezentaci 513 21 929,09 10 382,80
11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516
12.Ostatní služby 518 234 100,46 261 368,30
13.Mzdové náklady 521 2 376 168,00 1 928 983,00
14.Zákonné sociální pojištění 524 733 678,00 574 0...
Vykaz pro hodnoceni plneni rozpoctu k 31.12.2018
Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2 - 12 M
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> sestavený k 31.12.2018
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX IČO
XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Dobrovolný svazke obcí Mikroregion Voticko
Komenského náměstí 700
259 01 Votice
<br> =============================================================================================================================
I.Rozpočtové příjmy
=============================================================================================================================
Schválený Rozpočet Výsledek od
Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a b 1 2 3
=============================================================================================================================
0000 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 513 250,00 2 731 260,00 2 731 254,65 532,1 100,0
0000 4121 Neinv.přijaté transf.od obcí 712 070,00 712 070,00 712 064,00 100,0 100,0
0000 4221 Invest.přijaté transf.od obcí 320 650,00 320 650,00 100,0
3639 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 670 650,00 670 650,00 546 632,00 81,5 81,5
3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n.670 650,00 670 650,00 546 632,00 81,5 81,5
3900 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 1 029 580,00 1 217 400,00 1 216 307,00 118,1 99,9
3900 Ost.činn.souv.se služ.pro obyv 1 029 580,00 1 217 400,00 1 216 307,00 118,1 99,9
6310 2141 Příjmy z úroků (část) 1 000,00 1 000,00 524,74 52,5 52,5
6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 1 000,00 1 000,00 524,74 52,5 52,5
6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 2 731 454,65
6330 Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.2 731 454,65
<br> P ř í j m y c e l k e m 2 926 550,00 5 653 030,00 8 258 887,04 282,2 146,1
<br> ==================================================================================================================...
Rozvaha k 31.12.2018
Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
sestavená k 31.12.2018
(v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.1.2019 11:13:07
Název účetní jednotky: Dobrovolný svazke obcí Mikroregion Voticko
Sídlo: Komenského náměstí 700
259 01 Votice
Právní forma: územní samosprávný celek
IČO: 70567646
====================================================================================================================================
| 1 | 2 | 3 | 4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | OBDOBÍ
| |Synte|----------------------------------------------------------------------
Číslo | Název položky |tický| BĚŽNÉ |
položky| | účet|----------------------------------------------------| MINULÉ
| | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO |
====================================================================================================================================
AKTIVA CELKEM 5 019 735,73 434 265,00 4 585 470,73 2 070 773,94
====================================================================================================================================
A.Stálá aktiva 434 265,00 434 265,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I.Dlouhodobý nehmotný majetek 92 051,00 92 051,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012
2.Software 013
3.Ocenitelná práva 014
4.Povolenky na emise a preferenční limity 015
5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 92 051,00 92 051,00
6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019
7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041
8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051
9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035
----------------------------------------------------------------...
Priloha k ucetni zaverce k 31.12.2018
Příloha
<br> sestavená k 31.12.2018
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> okamžik sestavení: 25.1.2019 11:13:08
<br> Název účetní jednotky: Dobrovolný svazke obcí Mikroregion Voticko
<br> Sídlo: Komenského náměstí 700
<br> 259 01 Votice
<br> územní samosprávný celekPrávní forma:
<br> IČO : 70567646
<br> A.1.Informace podle §7 odst.3 zákona
<br> Účetní jednotka pokračuje ve své činnosti.Účetní metoda nezměněna <.>
<br> A.2.Informace podle §7 odst.4 zákona
<br> Účetní XXXXXX XXXXXX změněna.Účetní metoda je vedena v souladu s vnitřní směrnicí "Oběh dokladů" a
<br> vnitřními směrnicemi týkajícími se opravných položek,podrozvahy,časového rozlišení,směrnicí k
<br> inventarizaci majetku <.>
<br> A.3.Informace podle §7 odst.5 zákona
<br> FENIX,Výkaznictví 8.41.006 Strana 1 Tisk: 25.1.2019 11:28:09
<br>
<br> Příloha
<br> sestavená k 31.12.2018
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> okamžik sestavení: 25.1.2019 11:13:08
<br> Název účetní jednotky: Dobrovolný svazke obcí Mikroregion Voticko
<br> Sídlo: Komenského náměstí 700
<br> 259 01 Votice
<br> územní samosprávný celekPrávní forma:
<br> IČO : 70567646
<br> A.4.Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> Číslo
<br> položky
Název položky
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Pod
<br> rozvahový
<br> účet
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 78 450,25 40 646,10
<br> 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 78 450,25 40 646,10
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905
<br> 4.Vyřazené závazky 906
<br> 5.Ostatní majetek 909
<br> P.II.Krátkodobé podm.pohledávky z transferů a krátkodobé podm.závazky z transferů
<br> 1.Kr.podm.pohledávky z předfin.transferů 911
<br> 2.Kr.podm.závazky z předfin.transferů 912
<br> 3.Kr.podm.pohledávky ze zahran.transferů 913
<br> 4.Kr.podm.závazky ze zahran.transferů 914
<br> 5.Ostatní kr.podm.pohledávky z transferů 915
<br> 6.Ostatní kr.podm.závazky z transferů 916
<br> P.III.Podmíněn...
Navrh zaverecneho uctu za rok 2018
Komenského nám.700,259 01 Votice; č.ú.324986339/0800,Česká spořitelna a.s.;
IČ:705 67 646; datová schránka: qi8s6x6
<br> Předseda mikroregionu Mgr.XXXXXX XXXXX,starosta@ratmerice.cz,XXX XXX XXX
<br> Manažerka mikroregionu Ing.XXXXX XXXXXXXXXX,krubnerova@mikroregionvoticko.cz,XXX XXX XXX
<br>
Návrh závěrečného účtu za rok 2018
<br> Ve smyslu ustanovení § 17 zákona č.250/2000 Sb.O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve
<br> znění pozdějších předpisů byl sestaven návrh závěrečného účtu Dobrovolného svazku obcí
<br> Mikroregion Voticko (dále i Mikroregion) za rok 2018 <.>
<br>
<br> 1.Plnění rozpočtu za období 2016-2018
<br> Text 2016 2017 2018
<br> Příjmy 1 838 143,79 4 052 891,84 5 527 432,39
<br> Výdaje 2 039 644,80 4 108 300,23 3 801 189,05
<br> Saldo -201 501,01 -55 408,39 1 726 243,34
<br>
<br>
<br> 2.Běžný rozpočet 2018
<br> Text Skutečnost Rozpočet
<br> schválený
<br> Rozpočet
<br> upravený
<br> % schválený
<br> rozpočet
<br> % upravený
<br> rozpočet
<br> Příjmy 5 527 432,39 2 926 550 5 653 030 188,87 97,78
<br> Výdaje 3 801 189,05 2 901 200 3 948 290 131,02 96,27
<br> Saldo 1 726 243,34 25 350 1 704 740 x x
<br>
<br>
<br> 3.Rozpočtové hospodaření dle tříd – příjmy
<br> Třída Skutečnost Rozpočet
<br> schválený
<br> Rozpočet
<br> upravený
<br> %
<br> schválený
<br> rozpočet
<br> %
<br> upravený
<br> rozpočet
<br> 1-Daňové příjmy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2-Nedaňové příjmy 1 763 463,74 1 701 230,00 1 889 050,00 103,66 93,35
<br> 3-Kapitálové příjmy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4-přijaté dotace 3 763 968,65 1 225 320,00 3 763 980,00 307,18 100,00
<br> Celkem příjmy 5 527 432,39 2 926 550,00 5 653 030,00 188,87 97,78
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
1.Rozpočtové hospodaření dle tříd – výdaje
<br> Třída Skutečnost Rozpočet
<br> schválený
<br> Rozpočet
<br> upravený
<br> %
<br> schválený
<br> rozpočet
<br> %
<br> upravený
<br> rozpočet
<br> 5-Běžné výdaje 3 801 189,05 2 901 200 3 948 290 131,02 96,27
<br> 6-Kapitálové výdaje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Celkem v...

Načteno

edesky.cz/d/2960448

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Smilkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz