« Najít podobné dokumenty

Obec Smilkov - Uzavírka a objížďka, II_124 Hostišov-Neustupov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Smilkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí - Uzavírka a objížďka, II_124 Hostišov-Neustupov(sZAJTT)
1
<br> Městský úřad Votice
Odbor správních činností a dopravy
Komenského náměstí 700
259 17 Votice
<br> *MVOTX0094CEA*
MVOTX0094CEA
<br> Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje/linka: Votice
9541/2019/SD-SL 7617/2019/SD-SL Ing.M.Slunečková/317830121 25.3.2019
<br> Počet stran: 3
Počet příloh: 1/3
<br> Číslo správního rozhodnutí: 9/2019/SL
<br> R O Z H O D N U T Í
Městský úřad Votice,Odbor správních činností a dopravy (dále jen správní orgán),jako místně a věcně
příslušný silniční správní úřad podle ustanovení § 40 odst.4) písm.a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních
komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o pozemních komunikacích),na základě žádosti
Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje,přísp.org <.>,se sídlem Zborovská 11,150 21 Praha 5,IČ:
000 66 001,zastoupené na základě plné moci Michalem Trenčinským,M.Kudeříkové 1575,256 01
Benešov,IČ: 742 89 501,obdržené dne 27.2.2019
<br> povoluje
podle ust.§ 24 odst.2 a 4 zákona o pozemních komunikacích úplnou uzavírku silnice č.II/124 ve staničení
km 0,000 – 3,223 v úseku Hostišov – Neustupov a nařizuje objížďku z důvodu provádění prací na stavbě
„II/124 Hostišov – Jiřetice,hranice okresu“,takto:
<br> Termín uzavírky: 1.4.2019 – 28.7.2019
<br> Objízdná trasa: Obousměrná objízdná trasa vede po silnicích II/124,II/137,II/125,II/121,II/150 a I/3 <.>
Dopravně-inženýrské opatření s vyznačením objízdné trasy zpracované spol.Quo s.r.o.je nedílnou přílohou
tohoto rozhodnutí <.>
Autobusová doprava:
- Po dobu uzavírky nebudou obsluhovány autobusové zastávky:
<br>  Neustupov,odb.; Votice,Hostišov,rozc <.>
<br>  Votice,Mysletice
<br>  Votice,Hory
- Budou přemístěny autobusové zastávky „Neustupov“ k silnici III/1241 v Neustupově dle DIO <.>
- Objízdná trasa pro autobusy: je možné využít dvě trasy
<br>  z Votic po II/121,II/150 do Neustupovských Otradovic,doprava po III/1241 do Neustupova a dále
doleva na II/124,nebo
<br>  z Votic po II/121,II/150,za Neustupovskými Otradovicemi doprava po III/01812,u...
Příloha k č.j. 9541_2019_SD-SL(2loWh8)
Vqtice
<br> „fu
<br> „Irák-tm:
<br> Janka-
<br> 'i'-
<br> <.>,m.<.>.v--.o'\'
<br> inz detail 3
<br> %$ "—
<br> ÚS
<br>.-.F',i- <.>
<br> u.-.-___,o'
<br>.» \- ÉM “»
<br> _,<.>
<br> =,l-iih-u-nn-nn-
<br> Ill/1241
<br> J
<br> MillCin
<br> $!?
<br> " (p,-„
<br> 7133! /JJ/ý / fJ—Q/Č MĚSTSKÝ ÚŘAD vonět
<br> Odbor správních činností a dopravy " č.112 *
<br> W ;.f/a Mi:
<br> Platnost do : 24.1.2220 13:46:217000 +01 :OC.-\.<.>
<br> víz deta'l 2
<br> "— „ Én'íli
<br> „:.n.____.<.> o__--.-.<.>.—
<br> \
<br> touha
<br> R.:D.i pod Bien:
<br> Slapsko
<br> Smiiovy Hory
<br> Miad
<br> Název akce:
<br> |I/124 Hostišov - Jiřetice - hranice okresu
<br> Vypracoval :
<br> Quo s.r.o.VOŽiC
<br> lil!
<br> (Hostišov - Neustupov) DOPRAVNÉ - INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ
<br> Z V
<br> Datum: 02/2019
<br> Název výkresu:
<br> Přehledná situace,vedení objízdné trasy
<br> VAI!
<br> List č.: '
<br> fw „Tz/„1 [JJJ-.W WTI/2077! *? VZ
<br> Název akce: II/ 124 Hostišov - Jiřetice - hranice okresu Vypracoval: Quo s.r.o <.>
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD VOTICE (HOSÚĚ'OVI "?"—“'FUDOY) „ Datum: 02/2019
<br> Odb,<,> h „ <.>,(Š DDPRAVNE-lNZENYRSKE OPATRENI OI' spravmc cmnostt & opravy N' 'k._.<.> č_ 112 azevw rem Detail 5 (Neustqpov) Llst c.: 5
<br> \\\| “M
<br> Provizorní zastávka BUS
<br> TW
<br> Neusiupov
<br> co 3: s - EF 11 lil-124 %
<br> z v Bořetice
<br> Ma.-2
<br> 7/0 4 J- QW'W/zwf/ 0-46
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD VOTICE
<br> Odbor správních činností a dopravy č.112
<br>,<.> \ "lm-lin <.>
<br> Himni-mmm
<br> nim Hosti'šav-.iiřetiu- hramu'šššsu
<br> Vypracoval: nun s_nn.(Hostišav - Neustupcv) ——.<.>.nul-kw.udtmnsúomiml
<br> Datum: umim
<br> „
<br> VrdEnF nhjhdné trasy pro BUS_
<br> : List či: 6 '
<br> VOTICE '
<br> 01 HADOVICE h.mvon _ _.' \
<br> _ | vm A' VE mov J\ML—„HIKA
<br> wm
<br> „.H
<br> M\"SlÉYICF
<br> MUS | ISÚV
<br> ' ara Legenda:
<br> Buuhuv _- uzavřený úsek ——- ablfldná trasa pm aus
<br> allzmatimíohjizdni trasa pro BUS
<br> „
<br> \\ m xm
<br> n.<.> :uq
<br> VILkuvltw
<br> Neuslupuv
<br> Bulvtix.|-
<br> Uv < PAZDE...

Načteno

edesky.cz/d/2831415

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Smilkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz