« Najít podobné dokumenty

Obec Smilkov - Vyhláška pohyb psů ve Smilkově

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Smilkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VyhlaskaPsi_2011.doc
Obec Smilkov
<br> Obecně závazná vyhláška č.2 / 2011 <,>
<br> kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Smilkov
_____________________________________________________________________
Zastupitelstvo obce Smilkov se na svém zasedání dne 17.2.2011 usneslo vydat na základě
ust.§ 24 odst.2 zákona č.246/1992 Sb <.>,na ochranu zvířat proti týrání,ve znění pozdějších předpisů,a v souladu s ust.§ 10 písm.d),§ 35 a § 84 odst.2) písm.h) zákona č. 128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku:
<br> Čl.1
<br> Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
<br> 1.Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství1) v obci:
<br> a) na veřejných prostranstvích v obci,vyznačených v příloze k této obecně závazné vyhlášce,je možný pohyb psů pouze na vodítku <.>
<br> b) na veřejných prostranstvích v obci,vyznačených na mapce v příloze k této obecně závazné vyhlášce,se zakazuje výcvik psů
<br> 2.Splnění povinností stanovených v odst.1 zajišťuje fyzická osoba,která má psa
na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem2) <.>
<br> Čl.2
<br> Zrušovací ustanovení
<br> Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška obce Smilkov č.4/2007 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Smilkov,ze dne 22.2.2007
Čl.3
<br> Účinnost
<br> Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15.dnem po dni jejího vyhlášení <.>
<br> XXXX XXXXXXXXX Ing.Bc.Zuzana Bukovská
místostarostka
starostka obce
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:
<br> Příloha k obecně závazné vyhlášce obce Smilkov č.2/2011,kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Smilkov
1) § 34 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> 2) Fyzickou osobou se rozumí např.chovatel psa,jeho vlastník či doprovázející osoba <.>
psi.jpg
<,> ' 1 l,/ \\.I\,„ ',/' “\"—š \,',: \ '?u ) “u // /,\\ " ě: »“ „U" * “ './ (h „ ý <.>,i,7\\
<br> \.sk
<br> \\,\ _,<.> g;,_,3“- “ /2'A“\ / m /// // >.).' TV*/"* ' “' \_ '“.% * &' f _ m3 —_ „.o \ * m: “ \
<br> \ „_ _ “\\ *.JR! ** “ \ \ „'l— _.„ ;.7%7 = \
<br> ? // ŠMŘ\ __ \._.„/ 3.od Kovarnou \\ \“ $ \\
<br> l$l? — _„ " \\ _ _ _ ;.zm._ \ j ' \ " „\\ '“ ><.\ - "__—;,' \ \
<br> \
<br>.<.> / \\ :_7 /' I
<br> '.e— » \ * _.4,/'/ ",É \,<,> '2'7; m: ) ggg ]“ ',<.> — \ ] \\.\ “ U „\ :“l (,ý),'líl.': % 131,91? 2,4
<br>,<.>
<br> 'l„
<br> \\
<br> 101
<br> \\;x G
<br> a.; a."Já-\ “',—" Le.\ \' _w.\ 5:45 \/

Načteno

edesky.cz/d/2774650

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Smilkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz