« Najít podobné dokumenty

Obec Smilkov - Revize katastru nemovitostí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Smilkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Revize katastru nemovitostí
OZNAMENi
<br> o vyhléSeni revize kataslru nemovitosli
<br> Obec Smukov p0d‘e ustanoveni § 33 cdsl 1 pism a) zakona
é 256/2013 Sb,o kamstru nemovllosti (kamstrami zakon) <,>
<br> oznamuje
<br> na zaklaaé sdéleni Katastra'lniho uradu pro Slfedofesky km},Kataslralni
pracovlélé Beneéov (dale jen "katastré‘ni urad“) E j Roz/20197201 <,>
ie v kalasm‘xlnim azemi Komy u Smllkova obce Smnkov Dude Zahajena
<br> revizze kataslm nemovitosti <,>
<br> kterd potrvd od 1 5 2019 pflblliné do 30 9 2020
<br> Béhem revlze kataslru nemovnosu budou Zaméslnancl Kalastrdlniho
gram; rewdovm sowed (mm kalaslru se skuteénym stavem v (erénu
Uiasl v‘asmikfi 21 won oprévnénycn neni pn revlzl kamslru nezbyina
v pfipadé Zjléléného nesou‘adu mezl slavem evldovanym v katastru
a stavem v lerénu budou vlaslnicl mam k Jeho projedni‘mi Se zaslupcem
katasuammo ufadu
<br> v télo souvislosti u zorfiujeme vlasmiky nemovitosti na j u <.>
povinnosli vyplyva I z uscanoveni § :7 odst.1 kataslrélnlho
zékona,zeiména povinnost
<br> a) zuéasl se na vyzvu kalastrélniho afadu iednani nebo na tote
jednénl vyslat svého Iéstupoe <,>
<br> n) ohlésil kalastré m fliadu Imény fldajI'J katastru Wk
se jeiich emovnosu,a to do so dm'J ode dne iejich vz kn
apiedloi u,které zménu doklada,neiedna sen ny <,>
které piedkléda p sluéné scat-1i oruény pfimo k zé su
dokatastmnemo 051i <,>
<br> 5) na vyzvani pfedloiit ve slanovené Imité piisluéné listiny
pro zapis do ka'astru <.>
<br> Neposkymerh vlaslnik nebo me opravnény na vyzvu katastrammo uradu
pmfebnou souémnost a ZJISKénV nesoulad se nepodari odslramt
do ukonéeni revwze,bude Informape o lcmm nesou‘adu Zvefejnéna
na mtemetovych slrankach Ceske’ho ufadu Zeméméhckého
a kalastmlnihu prostr'edmctvim aphkace Nahliz'eni do kataslru
nemovltosli
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Podpis a rarilko:
<br> aznsmammésm an: Oznimeni 57mm an:

Načteno

edesky.cz/d/2761619

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Smilkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz