« Najít podobné dokumenty

Obec Smilkov - Vyhláška - poplatek z komunálních odpadů 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Smilkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyhláška - poplatek z komunálních odpadů 2019
Obec Smilkov
Obecně závazná vyhláška č.1 / 2018 <,>
o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů
<br>
Zastupitelstvo obce Smilkov se na svém zasedání dne 14.12.2018 usneslo vydat na základě
§ 14 odst.2 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů
a v souladu s § 10 písm.d) a § 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl.1
Úvodní ustanovení
(1) Obec Smilkov touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“) <.>
(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).[footnoteRef:1] [1: § 14 odst.3 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)]
<br> Čl.2
Poplatník
(1) Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů platí[footnoteRef:2]: [2: § 10b odst.1 zákona o místních poplatcích]
<br> a) fyzická osoba <,>
1.která má v obci trvalý pobyt;
2.které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů <,>
3.která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců <,>
4.které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců <,>
b) fyzická osoba,která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci,byt nebo rodinný dům,ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba,a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci,bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob,jsou povinny platit popla...

Načteno

edesky.cz/d/2755905

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Smilkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz