« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Řeporyje - Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 06 ÚP SÚ HMP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Řeporyje.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

tabulka.pdf
číslo změny městská část katastr.území předmět změny
<br> 1359 Praha 8 Karlín
<br> změna kódu míry využití - výstavba
<br> záměru "Blok Sokolovská <,>
<br> Rohanské nábřeží"
<br> 1360 Praha - XXXXX Libuš
změna kódu míry využití území -
<br> výstavba dvoupodlažního domu
<br> 1361 Praha - XXXXX Písnice
změna kódu míry využití území -
<br> přístavba RD
U1361.pdf
Str.1
<br> U 1361 / 06
LOKALITA - městská část: Praha - XXXXX
- katastrální území: Písnice
- parc.číslo: 166/21,166/5,167/4,Kálek,Na Losách
DRUH: změna prostorového uspořádání
PŘEDMĚT: změna kódu míry využití území - přístavba RD
PLATNÝ STAV V ÚP: čistě obytné s kódem míry využití území A /OB-A/
NAVRHOVANÁ ZMĚNA: čistě obytné s kódem míry využití území C /OB-C/
PŘEDPOKLÁDANÝ ROZSAH: 769 m2
<br>
<br>
<br> Str.2
<br> U 1361 / 06
MĚŘÍTKO 1 : 10 000
<br> ORTOFOTOMAPA
<br>
<br>
<br>
Str.3
<br> U 1361 / 06
MĚŘÍTKO 1 : 10 000
<br> PLATNÝ STAV ÚP:
<br> OB-A
<br>
<br>
<br>
Str.4
<br> U 1361 / 06
MĚŘÍTKO 1 : 10 000
<br> NAVRHOVANÁ ZMĚNA:
<br> OB-C
<br>
<br>
OB-A
OB-C
U1360.pdf
Str.1
<br> U 1360 / 06
LOKALITA - městská část: Praha - XXXXX
- katastrální území: Libuš
- parc.číslo: 557/133,557/59,ul.Klokotská
DRUH: změna prostorového uspořádání
PŘEDMĚT: změna kódu míry využití území - výstavba dvoupodlažního
<br> domu
PLATNÝ STAV V ÚP: čistě obytné s kódem míry využití území A /OB-A/
NAVRHOVANÁ ZMĚNA: čistě obytné s kódem míry využití území C /OB-C/
PŘEDPOKLÁDANÝ ROZSAH: 595 m2
<br>
<br>
<br> Str.2
<br> U 1360 / 06
MĚŘÍTKO 1 : 10 000
<br> ORTOFOTOMAPA
<br>
<br>
<br>
Str.3
<br> U 1360 / 06
MĚŘÍTKO 1 : 10 000
<br> PLATNÝ STAV ÚP:
<br> OB-A
<br>
<br>
<br>
Str.4
<br> U 1360 / 06
MĚŘÍTKO 1 : 10 000
<br> NAVRHOVANÁ ZMĚNA:
<br> OB-C
<br>
<br>
OB-A
OB-C
U1359.pdf
Str.1
<br> U 1359 / 06
LOKALITA - městská část: Praha 8
- katastrální území: Karlín
- parc.číslo: 769/10,769/13,769/14,841/41,843/1,843/3,843/5,844/21,844/22 <,>
<br> 854/64,854/65
DRUH: změna prostorového uspořádání
PŘEDMĚT: změna kódu míry využití - výstavba záměru "Blok Sokolovská <,>
<br> Rohanské nábřeží"
PLATNÝ STAV V ÚP: všeobecně smíšené s kódem míry využití území H /SV-H/
NAVRHOVANÁ ZMĚNA: všeobecně smíšené s kódem míry využití území S /SV-S/ <,>
<br> KPP=4,30
PŘEDPOKLÁDANÝ ROZSAH: 4245 m2
<br>
<br>
<br> Str.2
<br> U 1359 / 06
MĚŘÍTKO 1 : 10 000
<br> ORTOFOTOMAPA
<br>
<br>
<br>
Str.3
<br> U 1359 / 06
MĚŘÍTKO 1 : 10 000
<br> PLATNÝ STAV ÚP:
<br> SV-H
<br>
<br>
<br>
Str.4
<br> U 1359 / 06
MĚŘÍTKO 1 : 10 000
<br> NAVRHOVANÁ ZMĚNA:
<br> SV-S
<br> KPP=4,30
upravy_06_mapka.pdf
1359
<br> 1361
<br> 1360
<br> Praha 6
<br> Praha 5
<br> Praha 4
<br> Praha 8
<br> Praha 12
<br> Praha 10
<br> Praha 20
<br> Praha 22
<br> Praha 9
Praha 14
<br> Praha 13
<br> Zličín
<br> Dubeč
<br> Vinoř
<br> Zbraslav
<br> Praha 15
<br> Praha 21
<br> Č akovic e
<br> Řeporyje
<br> Praha 11
<br> Lipence
<br> Praha 16
<br> Ďáblice
<br> Libuš
<br> Praha 7
<br> Slivenec
<br> Kunratic e
<br> Praha 3
Praha 1
<br> Kolovraty
<br> Troja
<br> Běchovic e
<br> Praha 19
<br> Újezd
<br> Suchdol
<br> Praha 18
<br> Klánovic e
<br> Šeberov
<br> Královic e
<br> Praha 2
<br> Satalice
<br> Křeslice
<br> Koloděje
<br> Velká Chuchle
<br> Nebušice
<br> Dolní Chabry
<br> Dolní PočernicePraha 17
<br> Lochkov
<br> Březiněves
<br> Lysolaje
<br> Štěrboholy
<br> Petrovic e
<br> Nedvězí
Benice
<br> Dolní Měcholupy
<br> Přední Kopanina
<br> 1:100 000MĚŘÍTKO Vypracoval UZR MHMPV Praze dne 20.9.2018
<br> NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN VLNY 06 ÚPRAV ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL.M.PRAHY
Legenda:
<br> Hranice městských částí
návrh zadání úprav vlny 06
ZADANI.pdf
1
<br> ZADÁNÍ
ZMĚN VLNY ÚPRAV 06
<br> ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL.M.PRAHY
<br>
<br> Důvody pro pořízení změn vlny úprav 06 Územního plánu sídelního útvaru hlavního
města Prahy a stanovení hlavních cílů rozvoje území
<br>
<br> Pořízení změn vlny úprav 06 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen
„změn vlny úprav 06 ÚP SÚ HMP“) bylo schváleno usneseními Zastupitelstva hl.m.Prahy (dále
jen „ZHMP“) č.39/95 a 39/102 ze dne 6.9.2018 <.>
<br> Důvodem pro jejich pořizování je potřeba kontinuální aktualizace ÚP SÚ HMP v souladu
s potřebami hl.m.Prahy a jeho městských částí a dále umožnění splnění záměrů investorů <,>
odpovídajících koncepci rozvoje hl.m.Prahy.Kapacity záměrů překračují limity (míru využití
území),stanovené ÚP SÚ HMP <.>
<br> Změny vlny úprav 06 ÚP SÚ HMP obsahují 3 dílčí úpravy,o jejichž pořízení bylo rozhodnuto
výše uvedenými usneseními ZHMP.Úpravy se týkají prostorové regulace (míry využití území)
zastavitelného území,nemění stávající funkční využití ploch vymezených v ÚP SÚ HMP <.>
<br>
Číslo
<br> změny
Městská část
<br> Katastrální
území
<br> Předmět změny
Rozsah
<br> (m2)
<br> 1359 Praha 8 Karlín
změna kódu míry využití - výstavba záměru "Blok
Sokolovská,Rohanské nábřeží"
<br>
4245
<br> 1360 Praha - XXXXX Libuš
změna kódu míry využití území - výstavba
dvoupodlažního domu
<br>
595
<br> 1361 Praha - XXXXX Písnice změna kódu míry využití území - přístavba RD
<br>
769
<br>
<br> Požadavky na zpracování návrhů změn vlny úprav 06 ÚP SÚ HMP
<br>
a) požadavky na základní koncepci rozvoje území obce,vyjádřené zejména v cílech
<br> zlepšování dosavadního stavu,včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území <,>
v požadavcích na změnu charakteru obce,jejího vztahu k sídelní struktuře a
dostupnosti veřejné infrastruktury
<br> Podmínkou pro realizaci záměrů bude nalezení odpovídajícího řešení v účelném využití a
prostorovém uspořádání jednotlivých lokalit s cílem dosažení obecně prospěšného souladu
veřejných a soukromých zájmů v rámci...
VEREJNA_VYHLASKA.pdf
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE
<br>
<br>
<br> Sídlo: M ariánské nám.2,110 01 Praha 1
Pracoviš t ě: Jungmannov a 35/29,110 00 Praha 1
t el.: 236 001 111,fax: 236 007 142
e-mail: p os t a@p raha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ
o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 06
<br> U 1359/06,U 1360/06,U 1361/06
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
<br> V souladu s § 47 ve spojení s § 55 odst.2 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,Magistrát hlavního
města Prahy - Odbor územního rozvoje,jako příslušný orgán územního plánování <,>
oznamuje projednání návrhu zadání změn vlny úprav 06 č.U 1359/06,U 1360/06 a
U 1361/06 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „Změn
ÚP“) <.>
<br> Pořízení Změn ÚP bylo schváleno usneseními Zastupitelstva hl.m.Prahy č.39/95 a
39/102 ze dne 6.9.2018 <.>
<br> Veřejná vyhláška – oznámení o projednání návrhu zadání Změn ÚP bude zveřejněna na
úřední desce Magistrátu hl.m.Prahy,Jungmannova 35/29,Praha 1,v době od 12.2 <.>
2019 do 14.3.2019 včetně <.>
V téže době bude v souladu s § 47 odst.2 a § 20 stavebního zákona návrh zadání Změn
ÚP vystaven k veřejnému nahlédnutí:
<br> - způsobem umožňujícím dálkový přístup - na internetové adrese www.praha.eu
v sekci O městě → Budoucnost města → Odbor územního rozvoje → Úpravy
územního plánu (Aktuálně pořizované úpravy → Úpravy vlny 06)
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/
uzemni_planovani/upravy_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_upravy/index <.>
html
<br> - v tištěné podobě - v kanceláři č.350 UZR MHMP,Jungmannova 35/29,110 00
Praha 1,v pondělí od 9.00 do 17.00 hod <.>,ve středu od 9.00 do 18.00 hod <.>,ostatní
pracovní dny od 9.00 do 16.00 hod <.>
<br> Do 15 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky – oznámení o projednání návrhu zadání
Změn ÚP,tj.do 14.3.2019 včetně,může každý v souladu s § 47 odst.2 stavebn...
MHMP_203642_2019.pdf
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 12 444,fax: 236 007 157
<br> 1/7 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br>
Dle rozdělovníku
<br>
<br>
<br>
Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXXXX
Č.j.: XXX XXX XXX
MHMP 203642/2019 Počet listů/příloh: 7/2
Sp.zn.: Datum:
S-MHMP 203642/2019 31.01.2019
<br> Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 06 ÚP SÚ HMP
<br>
Magistrát hlavního města Prahy,Odbor územního rozvoje jako příslušný orgán územního
plánování,Vám zasílá v souladu s ustanovením § 47 odst.2 ve spojení s § 55 odst.2 zákona
č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „stavební zákon“),návrh zadání změn vlny úprav 06 Územního plánu
sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „Změny ÚP“) k Vašemu vyjádření <.>
<br> Městským částem zasíláme dokumentaci návrhu zadání Změn ÚP včetně oznámení o jejím
projednání na základě ustanovení § 25c odst.1 ve spojení s § 25c odst.11 Obecně závazné
vyhlášky hlavního města Prahy č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává Statut hlavního
města Prahy,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Statut hl.m.Prahy“) <.>
<br> Do 30 dnů od obdržení návrhu zadání Změn ÚP mohou dotčené orgány a MMR ČR jako
nadřízený orgán uplatnit vyjádření,ve kterých uvedou požadavky na obsah změn územního
plánu vyplývající z právních předpisů a územně plánovacích podkladů <.>
<br> V téže lhůtě mohou sousední obce uplatnit podněty,krajský úřad (OCP MHMP) jako
příslušný úřad ochrany přírody a krajiny uplatní v souladu s § 47 odst.3 stavebního zákona
stanovisko,zda mají být návrhy Změn ÚP posuzovány z hlediska vlivů na životní prostředí <,>
případně stanoví podrobnější požadavky podle § 10i zákona č.100/2001 Sb.<,>
o posuzování vlivů na životní prostředí <.>
<br> Příslušný orgán ochrany přírody žádáme,aby nejpozději do 7 dnů před uplynutím lhůty 30 dnů
od obdržení návrhu zadání Změn ÚP doručil d...

Načteno

edesky.cz/d/2677376

Meta

Územní plánování   Územní plánování   EIA   Územní plánování   Veřejná vyhláška   EIA   Veřejná vyhláška   EIA   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Řeporyje      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz