« Najít podobné dokumenty

Obec Smilkov - Mikroregion Voticko

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Smilkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vykaz plneni rozpoctu k 30.11.2018
Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2 - 12 M
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> sestavený k 30.11.2018
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX IČO
XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Dobrovolný svazke obcí Mikroregion Voticko
Komenského náměstí 700
259 01 Votice
<br> =============================================================================================================================
I.Rozpočtové příjmy
=============================================================================================================================
Schválený Rozpočet Výsledek od
Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a b 1 2 3
=============================================================================================================================
0000 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 513 250,00 2 745 750,00 2 731 254,65 532,1 99,5
0000 4121 Neinv.přijaté transf.od obcí 712 070,00 712 070,00 712 064,00 100,0 100,0
0000 4221 Invest.přijaté transf.od obcí 320 650,00 320 650,00 100,0
3639 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 670 650,00 670 650,00 283 500,00 42,3 42,3
3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n.670 650,00 670 650,00 283 500,00 42,3 42,3
3900 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 1 029 580,00 1 029 580,00 557 513,00 54,1 54,1
3900 Ost.činn.souv.se služ.pro obyv 1 029 580,00 1 029 580,00 557 513,00 54,1 54,1
6310 2141 Příjmy z úroků (část) 1 000,00 1 000,00 369,25 36,9 36,9
6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 1 000,00 1 000,00 369,25 36,9 36,9
6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 2 731 454,65
6330 Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.2 731 454,65
<br> P ř í j m y c e l k e m 2 926 550,00 5 479 700,00 7 336 805,55 250,7 133,9
<br> =========================================================================================================================...
Strednedoby vyhled rozpoctu 2020-2022
<.> oc
<,> 8p
-ooo
--od9
_c9oIs
NRONNr
loD
PE
9ioN >6.)(§E
+,!-.ob
(§a
l_ o_
J#o'E96
bE
<br> 3'q.dRěs
\/ =NEŇ^
E HE
f9o,EE;
$E.§L\J
<br> L!:Jc oso(r)}O.at.(Uy
c,^- a
<br> Ȩ̌
<.> t-9c
E ř§oul X
<.> 9^c óhč §
<br> =_9.6€
-oó
€>,g5
EE6p
-Y=o>
<br> (\
N§(\
Ro
<br> š
<br> \ť
ry(o
(oÝ
<br> oo
ooo
Cf)
<br> oo
ooo
(o
<br> CJ
o^
o
<br> o
o_o
<br> o
o_o
<br> oo
o
<br> (\
§N
!o
<.> \
<br> Ý
ry(o
(o
(o
<br> oo
ooo
Ct.)
<br> o
o^
ooN
Co
<br> O
o_
oo
N
<br> l
<br> CJo
o
<br> CJ
o_o
<br> oo
o
<br> §(\§(\
!o
<.> \
<br> Ý
ry
@(o
o)
<br> o
o_
oo
@
Ý
<br> o
o^
oo
tr)
<br> a
o_
oo
(f)
<br> I
<br> o
o^
o
<br> o
o^
o
<br> o
o^
o
<br> o)
§(\
Ro
<br> š
<br> o
O_
ooN
<br> lí)
@^
(o
Cf)
@
!t
<br> r
-l:
o|-O
lo
<br> (o
J.-^
<br> Cf)
Cť)
N
<br> I
<br> ooo
o
o_o
<br> o
o_
o
<br> xol-
<br> -Y
E,o,L
oo
o <.>
<br> o
tr
<br>,(J
<br> (§
<br> itr
<br> (§
<br> |l <,>
<br>,o
o
<br> r§
<,> o
o
o-
<br> Eo
-Y6o
E
)L
o-
<br> Eo
_Y
oo
o
(E
t <,>
t)r1
<br> (§
<br> o
<br>,c)
o
<br> r§
<,> c)
o
a <.>
o
E
(§
E <,>
')r
G
<br> E
<,> lr
cL
o
E <,>
(ú
u)
<br> -YN
G
\G
N
<br> o
r}
_o
o
!,o
<br> o
E <,>
<br> -Y
§ao
t(l)
<br> o
N
GL
<br> D
<br> -YN
(§
<br> t§
N
\o
<.> ct
oE
o
<br> o
o
<br> -Y
\(§
E,o
ocl
\o
<.> ct
ot,o
<br> -9o
<br> *š,F§
€Ť
§,9
<,> g,§
§,tĚa
šJN6P
<br> Ý
+
Co
+
N
+
<br> (§
ro
>L
<br> Co
+
lí)
(§p
<br> )t-F
<br> ÝN
@
<br> 5l
*lI)ol
ol
ol
Nl
olr-l
ol
ol
<br> -l_cl.x
>l
<.> >l
-ololEl
)ol
trlEl
ol
<br> )1-1
+rI
Cnl
<br> Oo
-řÝo(o
6s
?
-.9,9
ED,i
9.Ě96
<br> =o\_ O'
tRoď
žqNtr
9.Fo;
<.> } -cC,o
-_YOo
BELFít6oYo
<br> )oY
ó,F
Navrh rozpoctu na rok 2019
Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Voticko
sídlo: Komenského nám.700,259 01 Votice,IC: 70567646
<br> Návrh rozpočtu na rok 2019
<br> Příjmy
<br> MAP _ Mistní akční plán,CSS - centrum společných služeb,MAS - místní akění skupina
<br> Výlaje
<br> celkové shrnuti
Text tis.Kč
<br> Příjmy 4 836,65
<br> Výdaje 5 070,4l
<br> Rozdíl - schodek -233,76
<br> Rozpočtový schodek bude kryt finančními prostředky nabéžném účtu DSO Mikforegionu
Voticko,předpokládaná výše zůstatku k3I.12.2018 bude činit 1 200 tis.Kč <.>
<br> Vysvětlivky:
SU-syntetický účet
AU-analytický účet
Paragraf- odvětví třídění rozpoětové skladby
<br> SU Aa Paragraf Text Příjmy v íis.Kč
23l,10 4l21 Přijaté dotace od obcí neinvestiční 7I7,<,> 15
<br> 23l 10 6310 Kladné úroky 0,50
<br> 231 10 3639 Příjmy z poskytnufých služeb 500,00
<br> 231 10 4I16 MAP-dotace -doplatek 1996,00
231 10 3900 CSS - dotace 991,00
<br> 231 10 3639 Příspěvek MAS Posázaví o.p.s.632,00
<br> Celkem 4 836,65
<br> SU AU Paragraf i* Výdaje v tis.Kč
231 10 6310 Bankovní poplatky 5o00
<br> 231 10 3639 Hrubé mzdy a odvody,DPP 2 684,50
<br> 23l 10 3900 Hrubé mzdy a odvody CSS 77I,00
<br> 231 10 3639 Ostatní výdaje 1 609,9l
<br> Celkem 5 070,41

Načteno

edesky.cz/d/2508051

Meta

Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Smilkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz