« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Jundrov - Příloha k bodu programu č. 1: Komentář k účetní závěrce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Jundrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha k bodu programu č. 1: Komentář k účetní závěrce
Komentář k účetní závěrce
<br>
<br> Dne 1.září 2012 nabyl účinnosti zákon č.239/2012 Sb <.>,kterým se mění zákon č.563/1991 Sb <.>,o
účetnictví,ve znění pozdějších předpisů,a další související zákony (např.zákon o obcích) <.>
Nejvýznamnější změnou této novely je zavedení povinnosti schvalování účetních závěrek ve
veřejné správě <.>
Počínaje účetním obdobím roku 2012 je vyhrazeno zastupitelstvu obce „schvalovat účetní
závěrku obce sestavenou k rozvahovému dni a radě obce je vyhrazeno „schvalovat účetní závěrku
obcí zřízené příspěvkové organizace sestavenou k rozvahovému dni <.>
Zákon č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví předpokládá vydání prováděcího předpisu (vyhláška MF ČR
č.220/2013 Sb.ze dne 22.července 2013),která stanovuje „požadavky na organizaci při
schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek a způsob poskytování součinnosti
osob zúčastněných na tomto schvalování.“
<br>
<br> Účetní závěrka představuje soubor účetních výkazů,které účetní jednotka sestavuje za účetní
období k rozvahovému dni (tj.k poslednímu dni účetního období).Tyto účetní výkazy vypovídají
o hospodaření účetní jednotky za dané období.Účetní závěrka je základním účetním výstupem
pro jakéhokoliv uživatele účetnictví.Náležitosti účetní závěrky jsou upraveny v § 18 zákona o
účetnictví.V odstavci 1 § 18 zákona o účetnictví je kromě jiného uvedeno,že účetní závěrka je
nedílný celek a tvoří jí: rozvaha,výkaz zisku a ztráty,příloha <.>
Účetní závěrka může zahrnovat i přehled o peněžních tocích nebo přehled o změnách vlastního
kapitálu.Vybrané účetní jednotky sestavují přehled o peněžních tocích a o změnách vlastního
kapitálu vždy,pokud k rozvahovému dni a za bezprostředně předcházející účetní období splní
obě kritéria uvedená v § 20 odst.1 písm.a) bodech 1 a 2.(dle obratu,aktiv)
<br> rozvaha – podává informaci o majetku účetní jednotky a zdrojů krytí tohoto majetku.Majetek
účetní jednotky tvoří aktiva a zdroje krytí jsou pasiva.Musí být dodržena základní bilanční
rovnice (aktiva = pasiva).Z...

Načteno

edesky.cz/d/2104433

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Jundrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz