« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Jundrov - Příloha k bodu programu č. 4: Kupní smlouva

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Jundrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha k bodu programu č. 4: Kupní smlouva
KUPNÍ SMLOUVA
o převodu nemovité věci
<br> uzavřená podle § 2079 a násl.ve spojení s ust.§ 2128 a násl <.>
občanského zákoníku č.89/2012 Sb <.>,v platném znění
<br>
Kupující: Statutární město Brno
Zastoupen: Ivanou Fajnorovou,starostkou městské části Brno-Jundrov
Se sídlem: Veslařská 56,637 00 Brno
IČ: 44 99 27 85
DIČ: CZ44992785
na straně jedné jako kupující (dále jen „kupující“)
a
<br> prodávající: Mgr.XXXXXXXXX XXXXXXX,r.č.XXXXXX/XXXX
<br> trvalý pobyt Brno,Jírovcova 549/2
na straně druhé jako prodávající (dále jen „prodávající“)
č.ú.382985123/0800
<br> níže uvedeného dne,měsíce a roku uzavřeli následující
<br>
kupní smlouvu:
<br> I <.>
<br> Vlastnické vztahy
1.Prodávající je na základě kupní smlouvy ze dne 3.6.1985 reg.č.2 RI 109/85 výlučným
<br> vlastníkem pozemku p.č.971/2 v k.ú.Jundrov,zahrada,zemědělský půdní fond,o
výměře 57 m2,zapsaného na LV 1842 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj <,>
Katastrální pracoviště Brno-město (dále jen „Nemovitá věc“) <.>
<br> 2.Nemovitá věc,shora uvedená,je prodávána se všemi součástmi a příslušenstvím včetně
oplocení,branky a 2 ks švestky přestárlé ve velmi špatném stavu <.>
<br>
II
<br> Předmět smlouvy
Prodávající touto smlouvou prodává a kupující touto smlouvou kupuje a přijímá do vlastnictví
Nemovitou věc,uvedenou v čl.I.této smlouvy,se všemi součástmi,veškerým
příslušenstvím,právy a povinnostmi za kupní cenu uvedenou v čl.III.této smlouvy <.>
<br>
III <.>
Cena převodu a platební podmínky
<br> 1.Kupní cena je sjednána dohodou a činí: 57.000,- Kč (slovy: padesát sedm tisíc korun
českých) <.>
<br> 2.Kupní cena Nemovité věci byla stanovena znaleckým posudkem Ing.Zdeňka Rouse
č.2572-33/18 <.>
<br> 3.Kupní XXXX XXXX uhrazena kupujícím bezhotovostním převodem na účet prodávajícího <,>
specifikovaný v záhlaví této smlouvy,a to nejpozději do 15 kalendářních dnů od
provedení zápisu změny vlastnického práva dle této smlouvy do katastru nemovitostí <.>
<br>
IV <.>
<br> Ostatní ujednání
1.Kupující prohlašuje,že je mu stav Ne...

Načteno

edesky.cz/d/2104420

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Jundrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz