« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Jundrov - Návrh závěrečného účtu MČ Brno-Jundrov za rok 2017

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Jundrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh závěrečného účtu MČ Brno-Jundrov za rok 2017

NÁVRH
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET
<br> statutární město Brno
<br> MČ Brno-Jundrov
<br> za rok 2017
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Zpracovala:
<br> Mgr.XXXXX XXXXXXX
<br> vedoucí Odboru finančního a majetkového
<br> ÚMČ Brno – Jundrov
<br>
<br>
<br> 1
<br>
<br> Úvod
<br> V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění
<br> podle rozpočtové skladby,údaje o hospodaření s majetkem a o dalších peněžních operacích <,>
<br> včetně tvorby a použití peněžních fondů.Součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančních
<br> vztahů ke státním rozpočtu a rozpočtu města Brna,případně dalším např.regionálním
<br> rozpočtům.Nedílnou zákonem stanovenou částí závěrečného účtu územního rozpočtu je
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření.Proces schvalování závěrečného účtu územních
<br> rozpočtů probíhá v souladu s ustanovením § 17,zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových
<br> pravidlech územních rozpočtů,v platném znění <.>
<br>
<br> Komentář k plnění rozpočtu 2017
<br> Návrh rozpočtu na rok 2017 byl schválen na 10.řádném zasedání Zastupitelstva městské části
<br> dne 14.12.2016 usnesením č.3 <.>
<br> Rozpočet byl sestaven jako deficitní:
<br>  27 381 tis.Kč - příjmová část rozpočtu
<br>  31 687 tis.Kč – výdajová část rozpočtu
<br>  3 906 tis.Kč – financování
<br>  400 tis.Kč – zapojení nevyčerpaných sdílených příjmů
<br>
<br> Plnění rozpočtu roku 2017 bylo deficitní ve výši 540 tis.Kč.Celkové příjmy rozpočtu
<br> městské části Brno-Jundrov dosáhly výše 43 561 tis.Kč a činily 159,08 % příjmů
<br> schváleného rozpočtu a 112,25 % příjmu rozpočtu po úpravách <.>
<br> Celkové výdaje rozpočtu městské části dosáhly 44 103 tis.Kč a činily 139,18 % výdajů
<br> schváleného rozpočtu a 100 % výdajů rozpočtu po provedených úpravách <.>
<br> Plnění rozpočtu roku 2017 nedosáhlo výše původně předpokládaného deficitu.V rámci
<br> schváleného rozpočtu bylo schváleno zapojení finančních prostředků z Fondu rezerv a rozvoje
<br> v celkové výši 3 906 tis.Kč.a 400 tis.Kč nevyčerpaných účelově určených prostředků <.>
<br> V roce 2017 bylo dosaženo záporného salda mezi příjmy a výdaji ve výši – 540 tis.Kč <.>
<br> Nevyužité finanční prostředky převedené z FRR na běžný účet MČ ve výši 3 366 tis.Kč
<br> budou po schválení Závěrečného účtu za rok 2017 převedeny zpět na účet FRR <.>
<br>
<br>
<br> 2
<br>
<br> Úpravy rozpočtu byly v průběhu roku prováděny na základě schválených rozpočtových
<br> opatření orgány městské části evidovanými pod čísly 1 – 11/2017 <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Celkové příjmy městské části činily 43 561 tis.Kč,z toho:
<br>  2 470 tis.Kč daňové příjmy
<br>  1 861 tis.Kč nedaňové příjmy
<br>  39 230 tis.Kč přijaté transfery
<br>
<br> Celkové výdaje městské části činily 44 103 tis.Kč,z toho:
<br>  25 658 tis.Kč běžné výdaje,tj.58,2 % celkových výdajů (v roce 2016 činily běžné
<br> výdaje 76 % celkových výdajů)
<br>  18 445 tis.Kč kapitálové výdaje,tj.41,8 % celkových výdajů (v roce 2016 činily
<br> kapitálové výdaje 23 % celkových výdajů)
<br>
<br> Rozpočtové výdaje v odvětvovém třídění činily:
<br>  2212 – Silnice – 572 tis.Kč
<br>  2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací – 972 tis.Kč
<br>  2321 – Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s odpady – 20 tis.Kč
<br>  3722 – Sběr a svoz komunálního odpadu – 248 tis.Kč
<br>
<br> 3
<br>
<br>  3729 – Ostatní nakládání s odpady – 60 tis.Kč
<br>  3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – 1 120 tis.Kč
<br> Celkem - silnice,komunikace,odpady,péče o vzhled obcí a zeleň - 2 992 tis.Kč
<br>  3111 – Mateřské školy – 2 470 tis.Kč
<br>  3113 – Základní školy – 13 592 tis.Kč
<br> Celkem - školství – 16 062 tis.Kč
<br>  3233 – Střediska volného času – 80 tis.Kč
<br>  3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků – 292 tis.Kč
<br>  3399 – Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků – 201 tis.Kč
<br>  3421 – Využití volného času dětí a mládeže – 99 tis.Kč
<br>  4359 – Ostatní služby v soc.péči – 27 tis.Kč
<br> Celkem – využití volného času,děti,senioři apod.– 699 tis.Kč
<br>  3612 – Bytové hospodářství – 5 646 tis.Kč
<br>  3613 – Nebytové hospodářství – 87 tis.Kč
<br> Celkem – bytové a nebytové hospodářství – 5 733 tis.Kč
<br>  4324 – Sociálně právní ochrana dětí – 514 tis.Kč
<br>  5512 – Požární ochrana – dobrovolná část – 357 tis.Kč
<br>  6112 – Zastupitelstva obcí – 1 481 tis.Kč
<br>  6114 – Volby – 101 tis.Kč
<br>  6171 – Činnost místní správy – 9 146 tis.Kč
<br> Celkem – činnosti místní správy – 11 085 tis.Kč
<br>  6xxx – Finanční operace – 7 005 tis.Kč
<br>
<br> Podrobné údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby
<br> jsou uvedeny v příloze č.1 – Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných
<br> celků – FIN 2 – 12 M <.>
<br>
<br> Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech
<br>
<br> Základní běžný účet:
<br> Počáteční stav k 1.1.2017 745 052,36 Kč
<br> Konečný stav k 31.12.2017 4 132 376,80 Kč
<br> Změna stavu účtu 3 387 324,44...

Načteno

edesky.cz/d/2079458

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Jundrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz