« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Jundrov - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Jundrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Nexia AP
<br> ZPRÁVA o VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTSKÉ čÁsn BRNO - JUNDRov ZA oeooeí co 1.1.2017 oo 31.12.2017
<br> podle zákona č.93/2009 Sb <.>,o auditorech a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,auditorského standardu
<br> č.52,dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky,podle ustanovení 5 42 zákona č.128/2000
<br> Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení & 10 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání
<br> vv!
<br> hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdejsrch předpisů (dále i XXX „zákon č <.>
<br> XXX/XXXX Sb." nebo „zákon o přezkoumání“j <.>
<br> 1 VŠEOBECNÉ INFORMACE
<br> Název územního samosprávného celku:
<br> statutární město Brno,městská část Brno —Jundrov
<br> IČO:
<br> 44992785
<br> Právníforma: územní samosprávný celek Sídlo: Dominikánské náměstí 1,Brno PSČ 601 67 Statutární orgán: XXXXX XXXXXXXXX - starostka městské části
<br> Místo přezkoumání:
<br> av;
<br> Prostory úřadu městske casti Brno —.lundrov
<br> Doba provedení dílčího přezkoumání:
<br> 20.9.2017 — 21.9.2017
<br> Doba provedení závěrečného přezkoumání:
<br> 6.3.2018 —- 7.3.2018,13.3.2018
<br> Určení zahájení přezkoumání hospodaření:
<br> Projednání a předání plánu dílčího přezkoumání hospodaření včetně předání úvodních požadavků dne 14.81 2017
<br> Určení ukončení přezkoumání hospodaření:
<br> Projednání návrhu zprávy dne 19.4.2018
<br> Určení zprávy:
<br> Zastupitelstvo MČ Brno — Jundrov,zveřejnění
<br> Auditorské společnost:
<br> NEXIA AP a.s <.>
<br> Sokolovská 5/49,186 00 Praha 8
<br> IČO 48117013
<br> Evidenční číslo KAČR č.096
<br> Osoby provádějící přezkoumání hospodaření:
<br> Ing.Jakub Kovář- odpovědný auditor Ing.XXXXXX XXXXXX Ing.XXXXXXXX XXXX — manažer
<br> Ing.XXXXXXX XXXX
<br> Vymezení pravomocí auditora k provedení přezkoumání hospodaření územního celku:
<br> Auditorská společnost provedla přezkoumání hospodaření městské části Brno - Jundrov v souladu s ustanovením & 4 odst.7 zákona č.420/2004 Sb <.>,ustanovením © 2 písm.c) zákona č.93/2009 Sb <.>,o auditorech a o
<br> změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Datum vyhotovení zprávy:
<br> 19.4.2018
<br> Nexia AP
<br> 2 POPIS PŘEZKOUMÁNÍ
<br> Přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku za rok 2017 bylo provedeno na základě Smlouvy o provedení přezkoumání hospodaření a poskytnutí souvisejících služeb uzavřené dne 12.1.2016 mezi statutárním městem Brnem,které zastupoval primátor Ing.XXXX XXXXXX a konsorciem společností NEXIA AP a.s <.>,kterou zastupoval předseda představenstva Ing <.>
<br> XXXXXXXX XXXXX,a AV-AUDITING,spol.s r.o <.>,kterou zastupovala jednatelka Ing.XXXXX XXXXXXXXXX <.>
<br> Společnost NEXIA AP a.s.provedla přezkoumání hospodaření statutárního města Brna,městské části Brno-Jundrov za rok 2017 spolu se společností AV-AUDITING,spol.sr.o.jako členové konsorcia společností NEXlA AP a.s <.>,lČO: 48117013,se sídlem Sokolovská 5/49,Praha 8,PSČ 186 00 a AV-AUDITING spol.s r.o <.>,ičo: 49235220,se sídlem Tolarova 317,Rosice,533 51
<br> Pardubice <.>
<br> 2.1 Předmět přezkoumání
<br> Předmětem přezkoumáníjsou podle ustanovení 52 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,údaje o ročním hospodaření,tvořící součást
<br> závěrečného účtu podle 517 odst.2 a 3 zákona c.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,ato:
<br> a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací,týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> bj finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> dj peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více
<br> územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami <,>
<br> e) finanční operace,týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví <,>
<br> f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv <,>
<br> g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahu ke státnímu rozpočtu,k rozpočtům krajů,k rozpočtum obci,k jiným
<br> rozpočtům,ke státním fondům a k dalším osobám <.>
<br> Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením & 2 odst.2 zákona č.420/2004 Sb.jsou dále oblasti:
<br> a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,b) nakládánía hospodaření s majetkem státu,s nímž hospodaříúzemnícelek <,>
<br> c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle
<br> vvl
<br> zákona č.134/2016 Sb <.>,o veřejných zakázkách,ve znění pozdejsích předpisů,dj stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,e) ručení za závazky fyzických a právnických osob,f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,g) zřizovánivěcných břemen k majetku územního celku,hj účetnictvívedené územním celkem <...

Načteno

edesky.cz/d/2079456


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Jundrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz