« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Jundrov - Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky k 31.12.2017

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Jundrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky k 31.12.2017

Nexia AP
<br> Zpráva nezávislého auditora
<br> o ověření „_ účetní závěrky
<br> k 31.prosinci 2017
<br> statutární město Brno,městská část Brno - Jundrov
<br> Praha,duben 2018
<br> Nexia AP
<br> Název účetní jednotky: Sídlo:
<br> IČO:
<br> DIČ:
<br> Zástupce územního celku: Ověřované období : Příjemce zprávy:
<br> Název společnosti: Evidenční číslo auditorské společnosti:
<br> Sídlo:
<br> Zápis proveden u:
<br> Zápis proveden pod číslem:
<br> IČO:
<br> DIČ:
<br> Telefon:
<br> E—mail :
<br> Odpovědný auditor: Evidenční číslo auditora:
<br> Údaje o auditované účetní jednotce
<br> statutární město Brno,městská část Brno — Jundrov Dominikánské náměstí 1,Brno PSČ 601 67
<br> 449 92 785
<br> CZ44992785
<br> Ivana Fajnorova',starostka
<br> 1.leden 2017 až 31.prosinec 2017
<br> zastupitelstvo městské části
<br> Údaje o auditorské společnosti
<br> NEXIA AP a.s.č.096
<br> Sokolovská 5/49,186 00 Praha 8 Karlín Městského soudu v Praze
<br> oddíl B,číslo vložky 14203
<br> 481 17 013
<br> CZ48117013
<br> +420 221 584 302
<br> nexia ra i
<br> Ing.XXXXX XXXXX
<br> č.XXXX
<br> Str.XX'X
<br> Q
<br> Nexia AP
<br> Zpráva nezávislého auditora zastupitelstvu statutárního města Brna,městské části Brno — Jundrov Výrok auditora
<br> Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky statutárního města Brna,městské části Brno — Jundrov sestavené
<br> na základě českých účetních předpisů s výjimkou těch oblastí,které upravuje a doplňuje Metodika účetnictví
<br> statutárního města Brna (dále také Metodika“),platnými !( 31.prosinci 2017,která se skládá : rozvahy k 31.12.2017,výkazu zisku a ztráty,přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31.12.2017 a přílohy této účetní závěrky,která obsahuje popis použitých podstatných účetních XXXXX a další vysvětlující informace <.>
<br> Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv statutárního města Brna,městské části Brno — Jundrov k 31.12.2017 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2017 v souladu s českými účetními předpisy svýjimkou těch oblastí,které upravuje a doplňuje Metodika účetnictví statutárního města Brna <.>
<br> Základ pro výrok
<br> Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro audit,kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA),případně dopiněné a upravené souvisejícími aplikačními doiožkami.Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky.V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na účetní jednotce nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů.Domníváme se,že důkazní informace,které jsme shromáždili,poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku <.>
<br> Zd ů raz nění skutečnosti
<br> Aniž bychom vyjadřovali výhradu,upozorňujeme na bod A.3 přílohy k účetní závěrce vymezující bázi účetnictví použitou pro její sestavení.Účetní závěrka slouží jako podklad pro přípravu účetní závěrky a závěrečného účtu statutárního města Brna a nemusí být tudíž vhodná kjinému účelu <.>
<br> Odpovědnost sta msty městské části za účetní závěrku
<br> Starosta městské části odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy s výjimkou těch oblastí,které upravuje a doplňuje Metodika účetnictví statutárního města Brna,a za takový vnitřní kontrolní systém,který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak,aby neobsahovala významné (materiální) nesprávností způsobené podvodem nebo chybou <.>
<br> Při sestavování účetní závěrky je star05ta povinen posoudit,zda je účetní jednotka schopna nepřetržitě trvat,a pokud je to relevantní,popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokšadu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky,s výjimkou případů,kdy starosta plánuje zrušení účetní jednotky nebo ukončení její činnosti,resp.kdy nemá jinou reálnou rno" učinit <.>
<br> Str.3f5
<br> Nexia AP
<br> Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky
<br> Naším cílem je získat přiměřenou jistotu,že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok.Přiměřené míra jistoty je XXXXX XXXX jistoty,nicméně není zárukou,že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost.Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální),pokud lze reálně předpokládat,že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí,která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou <.>
<br> Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat pro...

Načteno

edesky.cz/d/2079455

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Jundrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz