« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Jundrov - Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku "Zhotovení projektové dokumentace na úpravu konečné zastávky Optátova, Jundrov"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Jundrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku "Zhotovení projektové dokumentace na úpravu konečné zastávky Optátova, Jundrov"

Zadavatel: Statutární město Brno městská část Brno-Jundrov
<br> se sídlem: Veslařská 56,637 00 IČO: 44992785
<br> Název veřejné zakázky: „Zhotovení projektové dokumentace na úpravu konečné zastávky Optátova,Jundrov" veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná mimo režim zákona ve smyslu ust <.>
<br> Q 31 zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZV ") <,>
<br> Tato veřejná zakázka není,v souladu s ust.€; 31 zákona,zadávána podle ZZV Z — nejedná se tedy o zadávací řízení dle ZZVZ.To platí i v případě,že zadavatel při zadání této zakázky použije terminologii zákona,příp.jeho část vpříme' citaci.Pro toto výběrové řízení jsou rozhodné pouze podmínky stanovené v této zadávací dokumentaci <.>
<br> VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
<br> Tato výzva současně představuje zadávací dokumentaci <.>
<br> Stránka 1 z 21
<br> I.Identifikační údaje zadavatele,další informace
<br> 1.1.Základní údaje o zadavateli
<br> NáŽeV ZadaÝáÍeííetj -.__ “_ " _.: Statutární město Brno,městská část Brno- ' ' * ' * ' ' Jundrov
<br>.Sídlo zadavatele:-„ _ ' '_.' Veslařská 56,637 00 Brno
<br> IČO/DIČ zadavatele;.* _ _- 44992785
<br> Osoba opráVněná zastupOVát zadavatele: " XXXXX XXXXXXXXX — starostka
<br> Bc.XXXX XXXXXXXXX Tel.: +XXX XXX XXX XXX
<br> Kontaktní osoba: - ": mob.: +420 725 949 600
<br> e—mail: 1naietek©=jundrov.brno.cz
<br> __Prořil zadavatele: - " ' : '.' _ “_ httpS://wWW.e-zakazkv.cz/Proíil— ' ' ' ' Zadamieie/za4424Sa-bs5e-4095-90fa- O7ídb7ef4t4a
<br> 1.2.Označení osoby,která vypracovala část ZD
<br> Zadavatel uvádí,že níže uvedené částí zadávací dokumentace vypracovala osoba
<br> odlišná od zadavatele,a to konkrétně:
<br> Cást zadávací Označení osoby dokumentace
<br> Architektonická studie Ing.arch.XXXXXX XXXXXXXX
<br> II.Předmět plnění veřejné zakázky a její předpokládaná hodnota
<br> Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace stavebních úprav a výkon autorského dozoru u investiční akce „Úprava konečné zastávky Optátova,]undrov“ <.>
<br> Stavební úpravy,jejichž účelem je vybudovat kvalitní veřejný prostor pro občany,který je kompromisem mezi jeho technickou náplní (odstavné parkoviště a konečná autobusu)
<br> a společenským významem (setkávání sousedů,nákup tiskovin a občerstvení,posezení
<br> a povídání při čekání na autobus).Projektová dokumentace bude zpracována dle
<br> Stránka 2 z 21
<br> architektonické studie Ing.arch.Ondřeje Bartúška,která je přílohou č.4 této výzvy.Jedná se o prostranství konečné zastávky autobusu MHD,zastávkový přístřešek pro řidiče MHD a přilehlý přístupový chodník.Záměrem investora je vybudovat kvalitní bezbariérový veřejný prostor pro občany,který bude současně splňovat požadavky Dopravního podniku města Brna na provoz hromadné dopravy <.>
<br> V souvislosti s umístěním zastávkového přístřešku se uvažuje o přeložce vodovodního potrubí,kanalizace,vedení zemního elektrického kabelu,zemního vedení kabelu veřejného osvětlení a středotlakého vedení plynu <.>
<br> Projektová dokumentace bude zpracována v následujících stupních:
<br>.dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (DUR+DSP)
<br>.dokumentace pro provádění stavby (PDPS)
<br> Součástí předmětu veřejné zakázky je také inženýrská činnost (zajištění územního řízení
<br> včetně územního rozhodnutí pro umístění nových přípojek,přeložek,přístřešku a nových
<br> zásahů do zpevněných ploch,zajištění stavebního řízení včetně stavebního povolení na
<br> veškeré stavební úpravy) <.>
<br> Předmět veřejné zakázky zahrnuje dále poskytnutí součinnosti dodavatele zadavateli při zadávání veřejné zakázky na realizaci předmětné stavby (zejména zajištění návrhu odpovědí na žádosti o dodatečné informace dodavatelů ve vazbě na dodavatelem zpracovanou projektovou dokumentaci a případné navazující doplnění či zpřesnění zpracované projektové dokumentace),a to vše za podmínek blíže specifikovaných vpřílohách této
<br> zadávací dokumentace <.>
<br> Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je rovněž poskytnutí licence ke zpracované projektové dokumentaci a jejímu hmotnému zachycení,a to na celou dobu trvání ochrany
<br> majetkových práv plynoucích z autorství vybraného dodavatele <.>
<br> Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je obsažena v přílohách této výzvy.Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 300 000,-Kč včetně DPH (slovy: tři sta tisíc korun českých) <.>
<br> Odhad ceny stavby činí: 4 500 000,— Kč bez DPH <.>
<br> Zadavatel výslovně upozorňuje,že sohledem na omezené finanční prostředky
<br> nepředpokládá překročení předpokládané hodnoty veřejné zakázky v nabídkách účastníků <.>
<br> III.Lhůty plnění veřejné zakázky
<br> Lhůty plnění,vč.časového rozdělení provádění na části,jsou specifikovány v příloze č.2 této
<br> výzvy.Stránka 3 z 21
<br> Vybraný dodavatel je povinen realizovat veřejnou zakázku vsouladu spožadavky
<br> zadavatele uvedenými v příloze č.2 této výzvy <.>
<br> IV.Místo plnění veřejné zakázky
<br> Místem odevzdání výstupů činnosti dodava...

Načteno

edesky.cz/d/2063495

Meta

Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Jundrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz