« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Jundrov - OÚPR MMB vyhlašuje veřejnou vyhláškou návrh změny ÚPmB celoměstského významu - areál Jaselských kasáren

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Jundrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OÚPR MMB vyhlašuje veřejnou vyhláškou návrh změny ÚPmB celoměstského významu - areál Jaselských kasáren

Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna
Kounicova 67,601 67 Brno
<br> ___________________________________________________________________________________
č.j.MMB/0174880/2018
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna (OÚPR MMB) jako pořizovatel územně
<br> plánovací dokumentace,doručuje dle ust.§ 188 odst.3 ve spojení s ust.§ 50 odst.3 zákona č.183/2006
<br> Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,a ust.§ 25
<br> odst.2 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br>
<br> Návrh změny Územního plánu města Brna celoměstského významu
<br> B1/16-CM - Areál Jaselských kasáren <.>
<br>
Návrh změny Územního plánu města Brna (ÚPmB) B1/16-CM bude vystaven k veřejnému nahlédnutí
<br> v souladu s ust.§ 20 stavebního zákona po celou dobu vyvěšení veřejné vyhlášky
<br>
<br> od středy 23.5.2018 do pondělí 9.7.2018
<br> v budově Magistrátu města Brna,v zasedací místnosti č.360
<br> ve III.podlaží,Kounicova 67,Brno <.>
<br>
<br>
Návrh změny Územního plánu města Brna B1/16-CM vystavený v budově Magistrátu města Brna <,>
<br> v zasedací místnosti č.360 ve III.podlaží,Kounicova 67,Brno,bude přístupný od 23.5.2018 do
<br> 9.7.2018,a dále na internetové adrese:
<br>
<br> https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-rozvoje-mesta/odbor-uzemniho-
<br> planovani-a-rozvoje/dokumenty/upmb/navrhovane-zmeny-upmb/zmena-b116-cm/navrh/
<br>
<br> V případě změny Územního plánu města Brna B1/16-CM se jedná o změnu celoměstskou,která řeší
<br> bývalý areál Jaselských kasáren – brownfield v centrální části města.Změna by měla umožnit realizaci
<br> investičního záměru na výstavbu obytného souboru s obchodním parterem a vybudování propojovací
<br> komunikace Dělostřelecká mezi ul.Štefánikovou a ul.Staňkovou <.>
<br>
<br> Na základě ustanovení § 50 odst.3 stavebního zákona může každý uplatnit do 30 dnů ode dne
<br> doručení veřejné vyhlášky,tj.nejpozději do pondělí 9.7.2018,u pořizovatele písemné připomínky
<br> opatřené identifikačními údaji podatele a jeho podpisem.K později uplatněným připomínkám se
<br> nepřihlíží.Připomínky k Návrhu změny ÚPmB B1/16-CM můžete zaslat na adresu: Magistrát města
<br> Brna,Odbor územního plánování a rozvoje,Kounicova 67,601 67 Brno,nebo do datové schránky ID
<br> a7kbrrn,nebo v elektronické podobě podepsané elektronickým podpisem na elektronickou adresu
<br> oupr@brno.cz.Za podmínky,že je připomínka do 5 dnů potvrzena podáním obsahujícím podpis
<br> podatele (vlastnoruční nebo elektronický),je možno připomínku učinit i v elektronické podobě bez
<br> použití zaručeného elektronického podpisu <.>
<br>
<br>
<br> Upozornění:
<br> Podstatou a hlavním cílem této fáze pořizování změny územního plánu je projednání návrhu
<br> s dotčenými orgány,krajským úřadem a sousedními obcemi a možnost veřejnosti seznámit se se
<br> zpracovaným návrhem změny ÚPmB a vyjádřit své připomínky.Vyhodnocení výsledků projednání
<br> (včetně podaných připomínek) bude podle § 51 odst.1 stavebního zákona jedním z podkladů k
<br> případnému upravení návrhu změny <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Po skončení fáze společného jednání s dotčenými orgány a sousedními obcemi dle § 50 stavebního
<br> zákona může dojít k úpravě návrhu změny v textové i grafické části ve smyslu § 51 odst.1 stavebního
<br> zákona.Proto je třeba při podávání připomínek reflektovat,že návrh změny pro veřejné projednání
<br> může být pravděpodobně odlišný od nyní zveřejněného návrhu změny <.>
<br>
<br> Nadále platí,že k upravenému a posouzenému návrhu změny ÚPmB bude možné ve fázi veřejného
<br> projednání dle § 52 stavebního zákona uplatnit připomínky i námitky.Oznámení o konání veřejného
<br> projednání bude doručeno rovněž prostřednictvím úřední desky,a to nejpozději 15 dní před jeho
<br> konáním <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.arch.XXXXX XXXXXXXX,v.r <.>
<br> vedoucí odboru
<br>
<br>
v.z.Ing.XXXX XXXXXXXXXX
<br> zástupce vedoucího
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> V Brně dne 22.5.2018
<br> Vyřizuje: Ing.arch.Jašková,Mgr.Jakoubek,tel.542 174 143,542 174 225
<br>
<br>
<br> Vyvěsit nejpozději 23.5.2018 a sejmout nejdříve 9.7.2018 <.>
<br> Současně zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup (potvrdit) <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
2018-05-23T08:03:03+0200
Ing.XXXX XXXXXXXXXX XeXXaXaXXXbXXdXXcXcXXfXadcXffXfXcfXXdXXX

Načteno

edesky.cz/d/2022161

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Jundrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz