« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Jundrov - RMB vyhlašuje konkurz na místo ředitele/ředitelky MŠ Skořepka 5

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Jundrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

RMB vyhlašuje konkurz na místo ředitele/ředitelky MŠ Skořepka 5

Rada města Brna vyhlašuje v souladu s § 166 odst.2 zákona č.561/2004 Sb.<,>
<br> o předškolním,základním,středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) <,>
<br> konkurzní řízení na obsazení místa
<br>
<br> ● ředitel/ka Mateřské školy Brno,Skořepka 5,příspěvková organizace
<br> Předpoklady pro výkon práce ředitele/ky školy stanovené § 5 zákona č.563/2004 Sb.<,>
<br> o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů:
<br>  odborná kvalifikace odpovídající § 6 zákona č.563/2004 Sb <.>,o pedagogických pracovnících a
<br> změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br>  3 roky praxe spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo v činnosti,pro kterou
<br> jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření,nebo v řídící činnosti nebo
<br> v činnosti ve výzkumu a vývoji (§ 5 odst.1 písm.a) zákona)
<br>  způsobilost k právním úkonům (§ 3 odst.1 písm.a) zákona)
<br>  bezúhonnost (§ 3 odst.1 písm.c) zákona)
<br>  zdravotní způsobilost (§ 3 odst.1 písm.d) zákona)
<br>  znalost českého jazyka (§ 3 odst.1 písm.e) zákona)
<br>
<br> Další požadavky:
<br>  znalost školské problematiky a souvisejících právních předpisů <,>
<br>  organizační a řídící schopnosti <.>
<br>
<br> Náležitosti písemné přihlášky:
<br> název konkurzního řízení,jméno,příjmení,titul,datum a místo narození,státní příslušnost,místo
<br> trvalého pobytu,příp.korespondenční adresa,kontaktní spojení (telefonní číslo,příp.e-mail) a
<br> podpis <.>
<br> K přihlášce je nutné přiložit:
<br>  ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání <,>
<br>  ověřené kopie dokladů o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe,včetně funkčního
<br> zařazení <,>
<br>  strukturovaný životopis <,>
<br>  originál,popř.ověřenou kopii výpisu z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho
<br> vyžádání <,>
<br>  koncepci rozvoje školy (max.rozsah 5 stran strojopisu) <,>
<br>  originál,popř.ověřenou kopii lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu pozice ředitele/ky
<br> (ne starší 3 měsíců) <,>
<br>  písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního řízení ve
<br> smyslu zákona č.101/2000 Sb <.>,o ochraně osobních údajů,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br>
<br> Předpokládaný nástup: 1.8.2018
<br>
<br> Přihlášku s uvedenými doklady zašlete do 7.6.2018 na adresu: Odbor školství,mládeže a
<br> tělovýchovy MMB,Dominikánské nám.č.3,601 67 Brno <.>
<br>
<br> Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami,bez nich není Vaše
<br> přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o obsazované funkční
<br> místo.Obálku označte slovy: “Konkurz – neotvírat“ <.>

Načteno

edesky.cz/d/2022160

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Jundrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz