« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Jundrov - MMB, Odbor dopravy vydává veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích ul. Hlinky, Pisárecká, Veslařská, Kamenomlýnský most

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Jundrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MMB, Odbor dopravy vydává veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích ul. Hlinky, Pisárecká, Veslařská, Kamenomlýnský most

MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
601 67 BRNO,Kounicova 67
<br> _______________________________________________________________________________
<br> Odbor dopravy
<br>
<br> Č.j.: MMB/0205966/2018 Vyřizuje/linka Brno dne
<br> Spis.zn.: 5400/OD/MMB/0205966/2018 Ing.Lang /542174217 23.5.2018
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br>
Odbor dopravy MMB jako příslušný orgán státní správy podle § 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve
<br> znění pozdějších předpisů <,>
<br> po předchozím písemném vyjádření Policie ČR KŘP JMK,č.j.KRPB-111399-1/ČJ-2018-0600DI <,>
<br> ze dne 16.5.2018 <,>
<br> postupem v souladu s ustanovením § 171 a následně části šesté zákona č.500/2004 Sb.správní řád <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti:
<br>
<br>
<br> Signex,spol.s r.o <.>,Holzova 138,627 00 Brno,IČ: 499 71 344
<br>
<br> stanovuje přechodnou úpravy provozu
<br>
na místních pozemních komunikacích Hlinky,Pisárecká,Veslařská,Kamenomlýnský most
<br> podle dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
<br>
z důvodu realizace geotechnického průzkumu na ul.Žabovřeská <.>
<br> Předpokládaný termín realizace je v období 16.6.– 17.6.2018.Skutečný termín bude upřesněn
<br> v rozhodnutí o záboru,resp.uzavírce komunikace <.>
<br>
<br>
<br>
Stanovení je platné pouze jako součást Rozhodnutí,kterým bylo pravomocně povoleno zvláštní
<br> užívání komunikace,resp.uzavírka komunikace a jeho platnost je omezena podle zákona
<br> č.361/2000 Sb.na dobu max.1 rok od vydání stanovení <.>
<br>
Užití dopravních značek,světelných signálů a dopravních zařízení nesmí být v rozporu
<br> s příslušnými ustanoveními zákona č.361/2000 Sb <.>,vyhlášky č.398/2009 Sb <.>,vyhlášky
<br> č.294/2015 Sb.a s technickými podmínkami TP 65 a TP 66 <.>
<br>
<br> Povinností žadatele je kontrolovat soulad užití dopravních značek,světelných signálů a dopravních
<br> zařízení s projektovou dokumentací a zabezpečit jejich údržbu po celé období přechodné úpravy
<br> provozu na pozemní komunikaci <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Č.j.: MMB/0205966/2018
<br>
<br>
<br> Odbor dopravy MMB může z vlastního podnětu nebo z podnětu příslušného orgánu Policie ČR
<br> nařídit žadateli,aby z důvodu zabezpečení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu zajistil
<br> doplnění,příp.změnu přechodného dopravního značení <.>
<br>
Odůvodnění:
<br> Na základě žádosti právnické osoby GEOtest,a.s <.>,se sídlem Šmahova 1244/112,627 00 Brno <,>
<br> IČ: 463 44 942,zastoupené na základě plné moci právnickou osobou
<br> Signex spol.s r.o <.>,se sídlem Holzova 138,627 00 Brno,IČ: 499 71 344,o stanovení přechodné
<br> úpravy provozu podané dne 16.5.2018,vydal Odbor dopravy MMB stanovení přechodné úpravy
<br> provozu na výše uvedených pozemních komunikacích <.>
<br>
Poučení:
<br> Podle § 77,odst.5 zákona o silničním provozu,příslušný správní úřad nedoručuje návrh opatření
<br> obecné povahy a nevyzývá k podání připomínek nebo námitek <.>
<br> Proti opatření obecné povahy,podle § 173,odst.2 správního řádu,nelze podat opravný prostředek <.>
<br> Opatření obecné povahy nabývá platnosti pátým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky na
<br> úřední desce <.>
<br>
<br> Tímto stanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající ze smluvních vztahů mezi
<br> žadatelem o místní úpravu provozu a právnickou osobou zajišťující realizaci dopravního značení <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXXX XXXX
<br> „otisk úředního razítka“ referent Odboru dopravy MMB
<br> oprávněná úřední osoba
<br>
<br>
<br>
<br> Příloha a nedílná součást stanovení: 5x situace dopravního značení
<br>
<br> Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy na pozemních komunikacích musí být
<br> vyvěšeno po dobu 15 dnů na úředních deskách Magistrátu města Brna,úřadu městské části
<br> Brno – střed,Brno – Žabovřesky,Brno – Jundrov a zveřejněno též způsobem umožňujícím
<br> dálkový přístup <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno dne: …………… Sejmuto dne: ……………
<br>
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
<br>
<br>
<br>
<br> Obdrží:
<br>
<br> Žadatel: Signex,spol.s r.o <.>,Holzova 138,627 00 Brno,IČ: 499 71 344
<br> ÚMČ Brno – Komín (se žádostí o vyvěšení na úřední desku po dobu 15 dnů,vč.souboru pdf)
<br> ÚMČ Brno – Žabovřesky (se žádostí o vyvěšení na úřední desku po dobu 15 dnů,vč.souboru pdf)
<br> ÚMČ Brno – Jundrov (se žádostí o vyvěšení na úřední desku po dobu 15 dnů,vč.souboru pdf)
<br>
2018-05-23T09:47:43+0200
Ing.XXXXXX XXXX eXXbfdfeXeXXXXcXXXbXbfXXXXbdXXfXdeabdXbb

Načteno

edesky.cz/d/2022158

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Jundrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz