« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Jundrov - MMB, Odbor dopravy vydává veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu v ul. Veslařská a Nálepkova u nákupního centra

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Jundrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MMB, Odbor dopravy vydává veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu v ul. Veslařská a Nálepkova u nákupního centra

Č.j.: MMB/0196069/2018/PER
Spis.zn.: 5400/OD/MMB/0097584/2018/5
<br>
1
<br>
ODBOR DOPRAVY,KOUNICOVA 67,601 67 BRNO
<br>
<br>
<br>
MMB/0196069/2018/PER
5400/OD/MMB/0097584/2018/5
<br> Mgr.XXXXX XXXXXXXXX
XXX XXX XXX
XXX XXX XXX
pernicova.jitka@brno.cz
<br> 2018-05-17
004
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
opatření obecné povahy
<br>
<br> Stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích II.třídy v ulici Veslařská a
<br> místní komunikaci III.třídy v ulici Nálepkova v Brně u nákupního centra – MČ Brno-
<br> Jundrov <.>
<br>
<br>
Vyvěšeno dne:
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
<br>
Ulice Veslařská v Brně - místní komunikace II.třídy a ulice Nálepkova – místní
<br> komunikaci III.třídy - u nákupního centra – změna organizace statické dopravy a
<br> místní úpravy provozu na předmětných pozemních komunikacích <.>
<br>
Magistrát města Brna jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
<br> (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním
<br> provozu“),na základě podnětu Statutárního města Brna,Městské části Brno-Jundrov <,>
<br> Veslařská 56,637 00 Brno,týkajícího se řešení dopravy v klidu a zajištění obrátkovosti
<br> vozidel na pozemních komunikacích - místní komunikaci II.třídy v ulici Veslařská a na
<br> místní komunikaci III.třídy v ulici Nálepkova - v okolí nákupního centra,po projednání s
<br> příslušným dotčeným orgánem - Policie České republiky,Krajské ředitelství policie
<br> Jihomoravského kraje,Specializované pracoviště dopravního inženýrství Brno-město a Brno-
<br> venkov pod č.j.KRPB-53835-1/ČJ-2018-0600DI ze dne 20.03.2018,podle ustanovení § 77
<br> odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br>
<br> s t a n o v í
<br> místní úpravu provozu na místní komunikaci II.třídy v ulici Veslařská a na místní
<br> komunikaci III.třídy v ulici Nálepkova,provedenou instalací dopravního značení „IP 13b“
<br> „Parkoviště s parkovacím kotoučem“,dodatková tabulka „E 13“ s textem: „PO-PÁ 7-18
<br> hod <.>,SO 7-12 MAX 45 min.“,dodatková tabulka „E 8d“ - „úsek platnosti“ – vše
<br>
<br>
<br> VÁŠ DOPIS ČJ.:
<br> ZE DNE:
<br> NAŠE ČJ.:
<br> SPIS.ZN.:
<br>
<br> VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> FAX:
<br> E-MAIL:
<br>
<br> DATUM:
<br> POČET LISTŮ:
<br>
<br> Č.j.: MMB/0196069/2018/PER
Spis.zn.: 5400/OD/MMB/0097584/2018/5
<br>
2
<br>
v rozsahu výkresové dokumentace,tvořící nedílnou součást tohoto opatření obecné povahy -
<br> stanovení <.>
<br> Podmínky pro provedení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci:
<br> Umístění a provedení předmětného dopravního značení bude provedeno dle výkresu č.01.1 <,>
<br> pod názvem akce „Dopravní značení ULICE VESLAŘSKÁ,NÁLEPKOVA – MK“,název
<br> výkresu: „změna dopravního značení“,zpracovaná společností Brněnské komunikace a.s.<,>
<br> s datem „BŘEZEN 2018“,měřítko 1:500,číslo zakázky 422-2017 ve formátu A3,který tvoří
<br> nedílnou součást tohoto opatření obecné povahy - stanovení,a to v souladu s příslušnými
<br> ustanoveními zákona o silničním provozu a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí
<br> pravidla provozu na pozemních komunikacích,včetně příslušných ČSN a příslušných
<br> Technických podmínek Ministerstva dopravy <.>
<br>
<br> Odůvodnění
<br> Magistrát města Brna,odbor dopravy,jako příslušný správní orgán ve věcech stanovení
<br> místní úpravy provozu na silnicích II.a III.třídy,místních komunikacích a na veřejně
<br> přístupných účelových komunikacích,zahájil,v souvislosti s požadavkem Statutárního města
<br> Brna,Městské části Brno-Jundrov,Veslařská 56,637 00 Brno,dle ustanovení § 171 a násl <.>
<br> zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,dále jen „správní řád“ a
<br> dle ustanovení § 77 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o
<br> změnách některých zákonů (dále jen „zákon o silničním provozu“),řízení z moci úřední o
<br> vydání závazného opatření obecné povahy ve věci stanovení změny organizace dopravy a
<br> místní úpravy dopravního značení za účelem organizace dopravy v klidu na místní úpravu
<br> dopravního značení řešící usměrnění způsobu parkování a zajištění krátkodobého obrátkového
<br> parkování v blízkosti obchodního centra v ulici Veslařská (před objekty č.or.52-54) a
<br> Nálepkova (naproti objektu č.or.24) v Brně z důvodu nedostatečné kapacity parkovacích
<br> stání,zklidnění dopravy v předmětném dopravním prostoru a zvýšení bezpečnosti a plynulosti
<br> provozu na pozemních komunikacích <.>
<br> Předmětná místní úprava dopravního značení,vedoucí ke změně organizace dopravy na
<br> místní komunikaci II.třídy v ulici Veslařská a na místní komunikaci III.třídy v ulici
<br> Nálepkova spočívá v instalaci dopravního značení „IP 13b“ „Parkoviště s parkovacím
<br> kotoučem“ – značka označuje parkoviště,na kterém řidič musí při začátku stání umístit
<br> kotouč viditelně ve vozidle a nastavit na něm dobu začátk...

Načteno

edesky.cz/d/1992460

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Jundrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz