« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Maloměřice a Obrany - Konkurzni rizeni reditel_ka Materske skoly Brno_prispevkova organizace  (1009.8 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Maloměřice a Obrany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

 (1009.8 KB)

Rada města Brna vyhlašuje vsouladu s 5 166 odst.2 zákona č.561/2004 Sb <.>,o předškolním,základním,středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),konkurzní řízení na obsazení místa
<br>.ředitel/ka Mateřské školy Brno,Brechtova 6,příspěvková organizace
<br>.ředitel/ka Mateřské školy Brno,Hatě 19,příspěvková organizace
<br>.ředitel/ka Mateřské školy Brno,Libušina tř.29,příspěvková organizace
<br>.ředitel/ka Mateřské školy Zdislava,Brno,Pellicova 4,příspěvková organizace
<br>.ředitel/ka Mateřské školy Brno,Skořepka 5,příspěvková organizace
<br> Předpoklady pro výkon práce ředitele/ky školy stanovené © 5 zákona č.563/2004 Sb <.>,o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů:.odborná kvalifikace odpovídající & 6 zákona č.563/2004 Sb <.>,o pedagogických pracovnících & změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů o 3 roky praxe spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo v činnosti,pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření,nebo v řídící činnosti nebo v činnosti ve výzkumu a vývoji (5 5 odst.1 písm.a) zákona).způsobilost k právním úkonům (© 3 odst.1 písm.a) zákona).bezúhonnost (& 3 odst.1 písm.c) zákona).zdravotní způsobilost (5 3 odst.1 písm.(1) zákona).znalost českéhojazyka (© 3 odst.1 písm.e) zákona)
<br> Další požadavky:.znalost školské problematiky a souvisejících právních předpisů,- organizační a řídící schopnosti <.>
<br> Náležitosti písemné přihlášky: název konkurzního řízení,jméno,příjmení,titul,datum a místo narození,státní příslušnost,místo trvalého pobytu,příp.korespondenční adresa,kontaktní spojení (telefonní číslo,příp.e-mail) a podpis.K přihlášce je nutné přiložit:.ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání,<.> ověřené kopie dokladů o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe,včetně funkčního zařazení,<.> strukturovaný životopis,<.> originál,popř.ověřenou kopii výpisu z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání,<.> koncepci rozvoje školy (max.rozsah 5 stran stroj opisu),<.> originál,popř.ověřenou kopii lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu pozice ředitele/ky (ne starší 3 měsíců),<.> písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního řízení ve smyslu zákona č.101/2000 Sb <.>,o ochraně osobních údajů,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Předpokládaný nástup: 1.8.2018
<br> Přihlášku s uvedenými doklady zašlete do 3.5.2018 na adresu: Odbor školství,mládeže a tělovýchovy MMB,Dominikánské nám.č.3,601 67 Brno <.>
<br> Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami,bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů () obsazované funkční místo.Obálku označte slovy:“Konkurz — neotvírat“ <.>
<br> Rada města Brna vyhlašuje vsouladu s š166 odst.2 zákona č.561/2004 Sb <.>,o předškolním,základním,středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) konkurzní řízení na obsazení místa
<br>.ředitel/ka Základní školy Brno,Labská 27,příspěvková organizace.ředitel/ka Základní školy J.A.Komenského a Mateřská škola Brno,nám.Republiky 10,příspěvková organizace
<br> Předpoklady pro výkon práce ředitele školy stanovené © 5 zákona č.563/2004 Sb <.>,o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů:.odborná kvalifikace odpovídající © 7 á © 8 zákona č.563/2004 Sb <.>,o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů,o 4 roky praxe spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo v činnosti,pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření,nebo v řídící činnosti nebo v činnosti ve výzkumu a vývoji (5 5 odst.1 písm.a) zákona).způsobilost k právním úkonům (5 3 odst.1 písm.a) zákona).bezúhonnost (Q 3 odst.1 písm.c) zákona) o zdravotní způsobilost (5 3 odst.1 písm.01) zákona).znalost českého jazyka (© 3 odst.1 písm.e) zákona)
<br> Další požadavky:.znalost školské problematiky a souvisejících právních předpisů.organizační a řídící schopnosti <.>
<br> Náležitosti písemné přihlášky: název konkurzního řízení,jméno,příjmení,titul,datum a místo narození,státní příslušnost,místo trvalého pobytu,příp.korespondenční adresa,kontaktní spojení (číslo telefonu,příp.e-mail) a podpis.K přihlášce je nutné přiložit:.ověřené kopie dokladů o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe,včetně funkčního zařazení,<.> strukturovaný životopis,<.> originál,popř.ověřenou kopii výpisu z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání,<.> ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání,<.> koncepci rozvoje školy (max.rozsah 5 stran stroj opisu),<.> originál,popř.ověřenou kopii lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu pozice ředitele/ky (ne starší 3 měsíců),<.> písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního řízení ve smyslu zákona č.101/2000 Sb <.>,o ochraně osobních údajů,ve znění pozděj ších předpisů <.>
<br> Předpokládaný nástup: 1.8.2018
<br> Přihlášky s uvedenými doklady zašlete do 3.5.2018 na adresu: Odbor školství,mládeže a...

Načteno

edesky.cz/d/1739987

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Maloměřice a Obrany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz