« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Maloměřice a Obrany - Verejna vyhlaska Oznameni o zameru stanoveni prechodne upravy provozu na komunikacich  (1554.3 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Maloměřice a Obrany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

 (1554.3 KB)

Úřad městské části města Brna,Brno Maloměřice a Obřany Úsek investic,dopravy a vodního hospodářství 614 00 BRNO,Selská 66
<br> Spisová značka: UlD/02557/18/ZAI
<br> Číslo jednací: McBMOb/02569/18
<br> Oprávněná úřední
<br> osoba: Ing.XXXXX XXXXXXXX,tel.:XXX XXX XXX,e-mail:investice©malomerice.cz
<br> V Brně dne: 17.4.2018
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OZNÁMENÍ o ZÁMĚRU STANOVENÍ PŘECHODNÉVÚPRAVYV PROVOZU NA POZEMNI KOMUNIKAOI VULvlCl'E _ DLE PRILOHY c.1— ZA UCELEM BLOKOVEHO CISTENI v ROCE 2018
<br> Úřad městské části města Brna,Brno Maloměřice a Obřany,úsek investic,dopravy a vodního hospodářství jako místně a věcně příslušný silniční správní úřad podle 5 40 odst.5 písm.b) zákona č.13/1997 Sb.o pozemních komunikacích v platném znění a podle čl.30 odst.2 Statutu města Brna,podle 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích v platném znění,zahájil řízení o opatření obecné povahy podle & 19a odst.2 zákona č.13/1997 Sb.o pozemních komunikacích v platném znění a podle 5 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích v platném znění,ve věci stanovení přechodné
<br> změny organizace dopravy v ulicích dle přílohy č.1 k této veřejné vyhlášce <.>
<br> Návrh stanovení předmětné přechodné úpravy místní úpravy provozu se přímo dotýká zájmů vlastníků nemovitostí a provozoven sídlících v ulicích dle přílohy č.1 a jejich návštěvníků a opírá se o požadavek ÚMČ Brno Maloměřice a Obřany- OŽP,Selská 66,Brno k zajištění přechodného zákazu stání zdůvodu nutnosti provedení blokového čištění místních komunikací a chodníků dle rozpisu uvedeného v příloze č.1 <.>
<br> V souladu s ust.š 19a odst.3 zákona o pozemních komunikacích,může dotčená osoba,k návrhu stanovení přechodné úpravy dopravního značení na místních komunikacích dle přílohy č.1,podávat písemné námitky.Námitky lze uplatnit na výše uvedených kontaktech <.>
<br> Dotčená osoba,která může k tomuto návrhu podávat námitky,je pouze vlastník a správce pozemní komunikace,jíž se má opatření týkat,a jde— Ii o opatření vydávané na návrh podle 5 19a odst.2,také navrhovatel (dle 5 19a zákonac “.13/1997 Sb.v platném znění) <.>
<br> Č.j.McBMOb/02569/18 str.2
<br> UID podle 5 19a odst.3 zákona č.13/1997 Sb.o pozemních komunikacích v platném znění <,>
<br> vyzývá
<br> dotčené osoby,aby k návrhu stanovení přechodné úpravy provozu v ulicích dle přílohy č.1 podávaly písemné námitky k UID ve lhůtě do 10 dnů od jeho zveřejnění./ / % ÍUOV) '“ i "trn.Ing.XXXXX XXXXXXXX
<br> ll Ur,<,> ' (\"ŠÚsek investic,dopravy
<br> lism
<br> „otisk úředního razítka",— _,<.> ' ll <,>
<br> '"“líIL
<br> "PI lt',<,> (“ “Mimino a vodního hospodářství
<br> Přílohy: - Příloha č.1 — harmonogram čištění komunikací a chodníků pro rok 2018
<br> Doručí se: - ÚMČ Brno Maloměřice a Obřany,OŽP,Selská 66,614 00 Brno (osobně zde) — ÚMČ — OŽP 2x k vyvěšení na úřední desku.- Brněnské komunikace,a.s <.>,Renneská třída 1a,602 00 Brno (DS) - Policie ČR-Dl,Kounicova 24,602 00 Brno (DS) - Spis
<br> Zveřejnění na úřední desce včetně umožnění dálkového přístupu: Vyvěšeno dne.<.>.7%.45 10737.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Sejmuto dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Podpis oprávněné osoby:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Č.j.McBMOb/02569/18
<br> str.3
<br> Harmonogram čištění komunikací a chodníků
<br> Úsek č.I
<br> Světlá <,>
<br> Termíny čištění:
<br> Úsek č.II
<br> Hrubinky <,>
<br> Termíny čištění :
<br> Úsek č.111
<br> Termíny čištění:
<br> Úsek č.IV
<br> Termíny čištění:
<br> ZÁKOS 1
<br> před MHD)
<br> Termíny čištění:
<br> (pro rok 2018
<br> Místní komunikace + chodníky :
<br> Baarovo nábřeží,Dolnopolní od č.or.11,Mateří,Plíže,Sady,Těsná,Vrbí
<br> 7.5.25.6.3.9 <.>
<br> Místní komunikace + chodníky : Babická,Borky,Čtvery hony,Franzova,Hádecká,Hamry <,>
<br> Krasova,Olší,Proškovo nám <.>,Rázusova,Ríční,Slaměníkova,Svábenského,Vřesová
<br> 14.5.27.6.6.9 <.>
<br> Místní komunikace + chodníky :
<br> Břehová,Bílovická,Faulhabrova,Hradiska,Kmochova,Liští,Mlýnské nábřeží,Fryčajova sídliště,Výpustky
<br> 16.5.2.7.14.9 <.>
<br> Místní komunikace + chodníky :
<br> Cacovice,Cihelní,Hlaváčova,Řádky,Újezdy,U Splavu,Zázmolí,Zlatníky
<br> 18.5.3.7.20.9 <.>
<br> Komunikace dopravního významu + chodníky:
<br> Provazníkova (od 1/2 mostu),Karlova,Selská,Dolnopolní (před bytovkami č.or.sudá 2 — 10,okolo zastávky MHD až po most,domy č.or.lichá 1 - 9),Obřanská,Fryčajova,Výpustky (smyčka
<br> 21.5.<.> 4.7.27.9 <.>
<br> Č.j.McBMOb/02569/18 str.4
<br> ZÁKOS II - Komunikace dopravního významu + chodníky : Kulkova,Zimní,Podzimní (smyčka MHD),Hády
<br> + místní komunikace + chodníky:
<br> Svestková,Podzimní,Hády (svěřená část),Jarní
<br> Termíny čištění: 23.5.9.7.1.10 <.>
<br> Na komunikacích,kde je prováděna rekonstrukce inženýrských sítí,se čištění neuskuteční.Blokové čištění komunikací proběhne 5 dopravním značením.Provádění blokového čištění je zveřejněno na úřední desce,na webových stránkách městské části
<br> a 7 dnů předem...

Načteno

edesky.cz/d/1730361

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Maloměřice a Obrany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz