Obec Světec

Město, městys, obec, MČ
Okres Teplice

http://www.obec-svetec.cz/

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Světec
Zámek 1
417 53 Světec

Datová schránka: hrmba5z
E-mail: ou.svetec@volny.cz, podatelna.svetec@volny.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
16. 01. 2018 Výzva k podání nabídky k veøejné zakázce malého rozsahu - Rekonstrukce stávající hasièské zbrojnice
16. 01. 2018 Výzva k podání nabídly k veøejné zakázce malého rozsahu-Rekonstrukce oplocení mateøské školky Chotìj
16. 01. 2018 Výzva k podání nabídky k veøejné zakázce malého rozsahu ( VZMR) - oprava rekreaèní plochy Márinka
16. 01. 2018 Výzva k podání nabídky k veøejné zakázce malého rozsahu (VZMR)-Rekonstrukce sociálního zaøízení byt
16. 01. 2018 Výzva k podání cenové nabídky a prokázání kvalifikace „ na opravu místní komunikace Svìtec “
16. 01. 2018 Výzva k podání cenové nabídky a prokázání kvalifikace „ na opravu požární nádrže Štrbice“
16. 01. 2018 Výzva k podání nabídky na veøejnou zakázku malého rozsahu na zpracování územnì plánovací dokumentace
16. 01. 2018 Výzva k podání nabídky VZMR-Dodání a montហ-informaèní radarový panel
16. 01. 2018 výzva k podání nabídky VZMR - vymalování nebytpvých prostor tìlocvièna Svìtec
16. 01. 2018 Výzva k podání nabídky-Rekonstrukce koupelny v bytì è.2 Zámek 1
16. 01. 2018 Pozvánka na Shromáždìní sdružení Mikroregionu Svornost
16. 01. 2018 Návrh rozpoètu Mikroregionu Svornost na rok 2018
16. 01. 2018 Závìreèný úèet Mikroregionu Svornost za rok 2016, zpráva o výsledku hospodaøení za rok 2016
16. 01. 2018 Rozpoèet 2017 - Mikroregion Svornost
16. 01. 2018 Svolání 1. Zasedání okrskové volební komise v obci Svìtec
16. 01. 2018 Aktualizace-Výzva pro obèany - seznam nemovitých vìcí s nedostateèným identifikovaným vlastníkem
16. 01. 2018 Stanovení poètu èlenù OVK-volba prezidenta republiky
16. 01. 2018 Poskytnutí informace o poètu a sídle volebních okrskù
16. 01. 2018 Oznámení o dobì a místì konání voleb prezidenta republiky
16. 01. 2018 Plochy pro vylepení volebních plakátù
16. 01. 2018 Oznámení o dobì a místì konání voleb prezidenta republiky-II.kolo
16. 01. 2018 Rozpoètové opatøení è.9/2017
16. 01. 2018 Informace o zvìøejnìní Rozpoètu Mikroregionu Svornost na rok 2017 a rozpoètový výhled 2018 - 2020
16. 01. 2018 Støedodobý výhled rozpoètu Mikroregion Svornost 2018-2020
16. 01. 2018 Závìreèný úèet Mikroregionu Svornost za rok 2016, zpráva o výsledku hospodaøení za rok 2016
16. 01. 2018 Rozpoèet na rok 2018 - DSO - Mikroregion Svornost
16. 01. 2018 Informace - MIKROREGION Svornost
16. 01. 2018 Usnesení z 25. zasedání ZO Svìtec ze dne 13.12.2017
16. 01. 2018 Smlouva o poskytnutí dotace SH ÈMS - SDH Štrbice
16. 01. 2018 Smlouva o poskytnutí dotace Mìstys Hostomice
16. 01. 2018 Smlouva o poskytnutí dotace SDH Svìtec
16. 01. 2018 Smlouva o poskytnutí dotace Mìstys Hostomice
16. 01. 2018 Smlouva o poskytnutí dotace Obèanské sdružení Za Chotìjovice, z.s.
16. 01. 2018 Smlouva o poskytnutí dotace SH ÈMS - SDH Štrbice
16. 01. 2018 Smlouva o poskytnutí dotace SDH Svìtec
16. 01. 2018 Komplexní pozemkové úpravy v k.ú.Chotovenka-vstup na pozemky
16. 01. 2018 Komplexní pozemkové úpravy v k.ú.Svìtec a èást k.ú.Chotìjovice-vstup na pozemky
16. 01. 2018 Oznámení o pøíjmu žádostí o finanèní podporu z programu "Podpora obnovy kulturních památek prostøed
16. 01. 2018 Oznámení o zahájení územního øízení a pozvání k veøejnému ústnímu projednání
16. 01. 2018 Dokument "Dražební vyhláška - d..." již není dostupný.
16. 01. 2018 Dokument "Dražební vyhláška - d..." již není dostupný.
16. 01. 2018 Rozpoètový výhled Obce Svìtec na období let 2017 - 2021
16. 01. 2018 Závìreèný úèet obce Svìtec za rok 2016
16. 01. 2018 Støedodobý výhled rozpoètu Obce Svìtec na období let 2017 - 2021 ( v tis. Kè)
16. 01. 2018 Pravidla rozpoètového provizoria
16. 01. 2018 Rozpoèet Obce Svìtec na rok 2018
16. 01. 2018 Program obnovy venkova
16. 01. 2018 Informace ke zveøejnìným dokumentùm
16. 01. 2018 Dokument "Výzva k vyzvednutí zá..." již není dostupný.
16. 01. 2018 Dokument "Výzva k vyzvednutí zá..." již není dostupný.

XML