« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Částečné poskytnutí informace - oznámené shromáždění, Usnesení MHMP, Rozhodnutí MV, Rozsudek NSS

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

04_odvolani_anonymizovany.pdf
XXXXX XXX,advokát
<br> Ministerstvu vnitra
<br> prostřednictvím
<br> V Praze dne 30.března 2021
<br> K čj.: MHMP 380354/2021
<br> Ke sp.zn.: S-MHMP 274867/2021
<br> Věc: odvolání proti usnesení Magistrátu hlavního města Prahy vydanému dne 29.března
2021 pod čj.MHMP 380354/2021 a sp.zn.S-MHMP 274867/2021
<br> Účastník řízení:.R
<,>
<br> zastoupený dle plné moci advokátem Pavlem Uhlem <,>
č. osvědčení ČAK 10960,se sídlem Kořenského 15 <,>
150 00 Praha 5 – Smíchov,datová schrána 5iza9qd
podepsáno elektronickým podpisem vytvořeným
kvalifikovaným certifikátem S/N: 22063473
(01:50:A9:71) vydaným PostSignum Qualified CA -
Česká pošta,s.p.IČ: 47114983,Česká republika
<br> elektronicky do datové schrány 48ia97h
<br> bez příloh
<br> Kořenského 15,150 00 Praha 5,Smíchov č.osv.ČAK: 10960,DIČ: CZ750810083
tel: 257 312 083,e.mail: advokat@uhl.cz 1/3 IČ: 71638806,ID datové schrány: 5iza9qd
<br> Magistrát hlavního města Prahy
odbor živnostenský a občanskosprávní
Jungmannova 35/29
110 00 Praha 1 – Nové Město
<br>
<br> XXXXX XXX advokát
<br> Ve shora uvedené věci oznámil účastník řízení správnímu orgánu konání shromáždění,které se má
konat na dne 18.dubna 2021 od 12:00 do 14:00 na náměstí U Svatého Jiří <.>
<br> Správní orgán vyzval účastníka k předložení souhlasu vlastníka místa,které podle správního orgánu
není veřejným prostranstvím.Účastník řízení,který považuje místo,kde nahlásil konání shromáždění <,>
za veřejné prostranství považoval výzvu za bezdůvodnou a žádný souhlas nepředložil.Správní orgán
poté oznámení odložil usnesením <.>
<br> Účastník řízení podává proti usnesení Magistrátu hlavního města Prahy vydanému dne 29.března 2021
pod čj.MHMP 380354/2021 a sp.zn.S-MHMP 274867/2021
<br> odvolání <,>
<br> kterým napadá toto rozhodnutí v plném rozsahu <.>
<br> Důvodem odvolání je nesprávné posouzení právní otázky,zda místo,kde se má shromáždění konat,je
nebo není veřejným prostranstvím.Podle účastníka řízení se jedná o veřejné prostranství a požadavek
správního orgánu je tak ...
06_rozhodnutí+MV_anonymizovany.pdf
1
<br>
<br> odbor bezpečnostní politiky
Nad Štolou 3
170 34 Praha 7
<br> Č.j.MV- 57001-2/OBP-2021
<br> Praha 8.dubna 2021
Počet listů: 9
<br>
<br> Vážený pan
R
<br>
<br> zastoupen:
<br> XXXXX XXX,advokát
č.ev.ČAK XXXXX
se sídlem Kořenského 15,Praha 5
kontaktní e-mail: advokat@uhl.cz
ID DS: 5iza9qd
<br>
<br>
ROZHODNUTÍ
<br>
<br> Ministerstvo vnitra jako správní orgán nadřízený Magistrátu hl.m.Prahy (dále jen
„MHMP“) rozhodlo o odvolání VR
zastoupeného Pavlem Uhlem,advokátem,č.ev.ČAK 10960,se sídlem
<br> Kořenského 15,Praha 5,ze dne 30.3.2021,proti usnesení MHMP ze dne 29.3.2021,č.j <.>
MHMP 380354/202,sp.zn.S-MHMP 274867/2021,ve věci odložení oznámení shromáždění
ohlášeného dne 1.3.2021 výše jmenovaným na den 18.4.2021 a čas od 12:00 do 14:00 hod <.>
na místo náměstí U Svatého Jiří,Praha 1 – Hradčany,u Carratiho kašny,mezi katedrálou
sv.Víta,Václava a Vojtěcha a bazilikou sv.Jiří,na základě § 90 odst.5 zákona č.500/2004
Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „SŘ“),a dle § 5 odst.6 zákona č <.>
84/1990 Sb <.>,o právu shromažďovacím,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ShrZ“) <,>
takto:
<br> Odvolání se zamítá a napadené usnesení MHMP ze dne 29.3.2021,č.j.MHMP
380354/202,sp.zn.S-MHMP 274867/2021,se potvrzuje <.>
<br>
<br> Odůvodnění:
<br> *MVCRX05LP7IR*
MVCRX05LP7IR
<br> prvotní identifikátor
<br>
<br>
<br>
2
<br> V uvedené věci Ministerstvo vnitra rozhoduje o odvolání proti usnesení MHMP,jímž
bylo odloženo oznámení svolavatele VR (viz výše) o konání shromáždění
plánovaného na místo uvnitř areálu Pražského hradu na Praze 1.MHMP dané místo
nepovažuje za veřejné prostranství.Proto po svolavateli vyžadoval souhlas
vlastníka/uživatele pozemku s konáním shromáždění.Svolavatel tento požadavek odmítl
s odůvodněním,že zvolené místo naopak za veřejné prostranství považuje.MHMP setrval
na svém názoru
a oznámení z důvodu nedoložení souhlasu odložil.Předmětem sporu je zejména otázka,zda
dané místo,nacházející se uvnitř areálu Pražského hradu,je či není veř...
05_plná+moc_anonymizovany.pdf
XXXXX XXX,advokát
<br> PLNÁ MOC
<br> Já,níže podepsaný R
<br> zmocňuji advokáta Pavla Uhla,č.osvědčení ČAK 10960,se sídlem Kořenského
15,150 00 Praha 5 – Smíchov
<br> aby mě
<br> obhajoval,resp.ve všech právních věcech zastupoval,aby vykonával veškeré úkony s tím související <,>
zejména přijímal doručované písemnosti,podával návrhy a žádosti,uzavíral smíry a narovnání,uznával
uplatněné nároky,vzdával se nároků,podával opravné prostředky,námitky nebo rozklad a vzdával se
jich,vymáhal nároky,plnění nároků přijímal,jejich plnění potvrzoval,dědictví odmítal nebo neodmítal <,>
to vše i tehdy,když je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci.Tuto plnou moc uděluji i
v rozsahu práv a povinností podle trestního řádu,občanského soudního řádu,správního řádu <,>
soudního řádu správního a zákoníku práce,jako zvláštní plnou moc k
<br> zastupování v řízení o oznámení shromáždění konaného dne 18.dubna 2021 na
<br> náměstí U Svatého XXXX a dále v řízení,které na toto oznámení navazuje,včetně
<br> případných soudních řízení podle soudního řádu správního o žalobách nebo
<br> návrzích směřujících proti rozhodnutím nebo jiným aktům z těchto řízení
<br> vzešlých,včetně řízení o kasačních stížnostech proti rozhodnutím soudu v těchto
<br> řízeních vydaných,jakož i k zastupování ve všech souvisejících a navazujících
<br> řízeních a jednáních <.>
<br> Beru na vědomí,že zmocněný advokát je oprávněn si ustanovit za sebe zástupce a pokud jich ustanoví
více,souhlasím,aby každý z nich jednal samostatně <.>
<br> V Praze dne,který odpovídá
datu elektronického podpisu
<br> ………………………………………
<.> Razima
podepsáno elektronicky
<br>
<br> Přijímám zmocnění
<br> ………………………………………
XXXXX XXX,advokát
podepsáno elektronicky
<br> Kořenského XX,150 00 Praha 5,Smíchov č.osv.ČAK: 10960,DIČ: CZ750810083
tel: 257 312 083,e.mail: advokat@uhl.cz IČ: 71638806,ID datové schrány: 5iza9qd
<br> Vojt ch
<br> Razima
<br> Digitálně podepsal
Vojt ch Razima
<br> Datum: 2021.03.01
<br> 11:45:34 +01'00'
<br> Elektroni...
MHMP_1094483_2024.pdf
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000,fax: 236 007 157
<br> 1/2 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
<br> 31.5.2024 Mgr.XXXXXX XXXXXXX
<br> Č.j.: XXX XXX XXX
<br> MHMP 1094483/2024 Počet listů/příloh: -/6
<br> Sp.zn.: Datum:
<br> S-MHMP 1082806/2024 05.06.2024
<br> Poskytnutí informací podle § 14 odst.5 písm.d) zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném
přístupu k informacím,ve znění pozdějších předpisů
<br> Magistrát hlavního města Prahy,odbor živnostenský a občanskosprávní (dále jen „Magistrát“) <,>
obdržel dne 31.5.2024 Vaši žádost podle zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu
k informacím,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu
k informacím“),v níž se domáháte poskytnutí následujících informací (písemností):
<br> a) správní žalobu proti rozhodnutí Ministerstva vnitra vydanému dne 8.dubna 2021
pod čj.MV- 57001-2/OBP-2021;
<br> b) osvědčení o registraci k DPH právního zástupce žalobce;
c) doklad o úhradě soudního poplatku;
d) další přílohy dle textu;
e) doklad o platbě (uhrazení poplatku 3000 Kč bankovním převodem pod variabilním
<br> symbolem 738 na číslo účtu 3703-2928021/0710);
f) rozsudek Nejvyššího správního soudu,č.j.10 As 254/2023 - 50;
g) oznámení shromáždění ze dne 1.března 2021,sp.zn.S-MHMP 274867/2021;
h) usnesení Magistrátu ze dne 11.3.2021,č.j.MHMP 292568/2021,sp.zn.S-MHMP
<br> 274867/2021 (tj.výzva správního orgánu prvního stupně ze dne 11.března 2021);
i) usnesení Magistrátu ze dne 29.3.2021,č.j.MHMP 380354/2021,sp.zn.S-MHMP
<br> 274867/2021 (tj.usnesení o odložení oznámení správním orgánem prvního stupně ze dne
29.března 2021);
<br> j) odvolání ze dne 30.března 2021;
k) plnou moc;
l) rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 8.4.2021,č.j.MV-57001-2/OBP-2021 <.>
<br> Vzhledem k tomu,že Magistrát informace uvedené pod body a) až f) nemá,přitom je XXX XXX
ze zákona nemusí (v předmětné věci Magistrát nebyl ž...
03_usnesení+MHMP++380354_2021_anonymizovany.pdf
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
<br> Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 12 444,fax: 236 007 157
<br> 1/5 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br> XXXXX XXX,advokát
<br> datovou schránkou: XizaXqd
<br>
<br> Vyřizuje/tel.:
Mgr.XXXXXX XXXXXXX
<br> Č.j.: XXX XXX XXX
MHMP 380354/2021 Počet listů/příloh: 4/0
Sp.zn.: Datum:
<br> S-MHMP 274867/2021 29.03.2021
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> USNESENÍ
<br>
Magistrát hlavního města Prahy,odbor živnostenský a občanskosprávní jako věcně a místně
příslušný správní orgán podle § 10 a § 11 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a § 2a písm.a) zákona č.84/1990 Sb <.>,o právu
shromažďovacím,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ShrZ“) ve spojení s § 31 odst.2
zákona č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,ve znění pozdějších předpis v řízení o řtí
oznámení o konání shromáždění ze dne 1.3.2021,svolavatele R
<,> zastoupeného Pavlem Uhlem,advokátem se sídlem
Kořenského 15,Praha 5,vedeném pod sp.zn.S-MHMP 274867/2021,rozhodl takto:
<br> Podle § 5 odst.6 ShrZ se odkládá oznámení o konání shromáždění ze dne 1.3.2021
svolavatele
které se mělo konat dne 18.4.2021 v době od 12.00 do 14.00 hodin na náměstí U Svatého
Jiří,Praha 1,za účelem „vyjádření nesouhlasu s uzavřením oblasti Pražského hradu svolané
u příležitosti mezinárodního dne památek a sídel“,neboť svolavatel neodstranil vady
oznámení v úřadem stanovené lhůtě <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor živnostenský a občanskosprávní
Oddělení správních činností a správního trestání
<br> *MHMPXPFP9MEV*
MHMPXPFP9MEV
<br> Elektronický podpis - 29.3.2021
Certifikát autora podpisu :
<br> Jméno : Mgr.XXXXX XXXXXXXX
Vydal : ACAeIDX.X - Issuing Ce.<.> <.>
Platnost do : 9.7.2021 09:24:11-000 +02:00
<br>
<br>
2/5
<br>
<br>
<br> Odůvodnění
Odboru živnostenskému a občanskosprávnímu Magistrátu hl.m.Prahy (dále jen „Magistrát“)
bylo dne 1.3.2021 doručeno oznáme...
02_usnesení+MHMP+292568_2021_anonymizovany.pdf
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
<br> Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 12 444,fax: 236 007 157
<br> 1/2 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br> XXXXX XXX,advokát
<br> datovou schránkou: XizaXqd
<br>
<br> Vyřizuje/tel.:
Mgr.XXXXXX XXXXXXX
<br> Č.j.: XXX XXX XXX
MHMP 292568/2021 Počet listů/příloh: 2/0
Sp.zn.: Datum:
<br> S-MHMP 274867/2021 11.03.2021
<br>
<br> USNESENÍ
<br>
Magistrát hlavního města Prahy,odbor živnostenský a občanskosprávní jakožto věcně a místně
příslušný správní orgán podle § 10 a § 11 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a § 2a písm.a) zákona č.84/1990 Sb <.>,o právu
shromažďovacím,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ShrZ“) ve spojení s § 31 odst.2
zákona č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,ve znění pozdějších předpisů,v řízení o přijetí
oznámení o konání shromáždění dne 18.4.2021 na náměstí U svatého XXXX XXXXX X,svolavatele
R,zastoupeného
Pavlem Uhlem,advokátem se sídlem Kořenského 15,Praha 5,vedeném pod sp.zn.: S-MHMP
274867/2021,rozhodl t a k t o :
<br> Podle 39 odst.1 sávního řádu se svolavateli shromáždění R
n,určuje lhůta 5 pracovních dnů ode
dne doručení tohoto usnesení k doplnění oznámení ve smyslu § 5 odst.4 ShrZ o písemný
souhlas toho,kdo je vlastníkem,případně uživatelem pozemku,kde se má shromáždění
konat <.>
<br>
<br> Odůvodnění
Odboru živnostenskému a občanskosprávnímu Magistrátu hl.m.Prahy (dále jen „Magistrát“)
bylo dne 1.3.2021 doručeno oznámení o konání shromáždění svolavatele
R,které se má konat dne 18.4.2021 v čase od 12.00 hodin do 14.00 hodin na náměstí
U Svatého Jiří,Praha 1,u Carratiho kašny,zhruba mezi katedrálou sv.Víta,Václava a Vojtěcha
a bazilikou sv.Jiří,za účelem „vyjádření nesouhlasu s uzavřením oblasti Pražského hradu
svolané u příležitosti mezinárodního dne památek a sídel“ <.>
<br> Magistrát posoudil oznámení o konání shromáždění a zjistil,že shromáždění se má konat pod
širým nebem mimo veřejná prostran...
01_oznameni_anonymizovany.pdf
Magistrátu hlavního města Prahy
Odboru živnostenskému a občanskosprávnímu
<br> Věc: oznámení o konání shromáždění
<br> Oznamovatel: R,nar.b
<br> zastoupen dle přiložené plné moci advokátem Pavlem Uhlem,číslo ev.ČAK 10960 <,>
se sídlem Kořenského 15,150 00 Praha - Smíchov,kontaktní telefon 724 901 202 <,>
email: advokat@uhl.cz adresa ISDS 5iza9qd
<br> Vážená paní <,>
vážený pane <,>
<br> dovoluji si oznámit konání tohoto shromáždění:
<br> účel shromáždění: vyjádření nesouhlasu s uzavřením oblasti Pražského hradu svolané u
příležitosti mezinárodního dne památek a sídel
<br> doba konání: 18.dubna 2021,od 12:00 do 14:00
<br> místo konání shromáždění:
<br> náměstí U Svatého Jiří,Praha 1 - Hradčany; u Carratiho kašny,zhruba
mezi katedrálou sv.Víta,Václava a Vojtěcha a bazilikou sv.Jiří
<br> předpokládaný počet účastníků shromáždění:
<br> pět osob (s ohledem na epidemiologickou situaci se předpokládají
minimálně dvoumetrové rozestupy; soudržnost shromáždění bude opticky
zajištěna transparenty o délce přesahující dva metry)
<br> počet pořadatelů starších 18 let:
<br> jeden (bude jím oznamovatel)
<br> způsob označení pořadatele:
<br> reflexní vesta <.>
<br> S pozdravem
<br> V Praze dne,který odpovídá
datu elektronického podpisu
<br> ………………………
V
podepsáno elektronicky
<br> Vojt ch
<br> Razima
<br> Digitálně podepsal
Vojt ch Razima
<br> Datum: 2021.03.01
<br> 11:44:08 +01'00'
<br>
<br> Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č.499/2004 Sb <.>
<br> Změnou datového formátu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy <.>
Vstupující dokument byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném kvalifikovaným
poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 26.09.2022 19:33:10 <.>
<br> Zaručený elektronický podpis byl shledán platným,dokument nebyl změněn a ověření platnosti kvalifikovaného certi...

Načteno

edesky.cz/d/9993110

Meta

Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Zákon 106/1999   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz