Mag.hl.m. Praha

Kraj
Praha

http://praha.eu

Údaje orgánu veřejné moci

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Mariánské náměstí 2/2
110 00 Praha 1

Datová schránka: 48ia97h
E-mail: posta@cityofprague.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
08. 08. 2020 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1614 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2020 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v OVO-73611/2020
08. 08. 2020 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1602 - k návrhu OCP MHMP na úpravu rozpočtu v kapitole 02 - Městská infrastruktura na rok 2020 OVO-73612/2020
08. 08. 2020 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1563 - k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha - Klánovice na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy OVO-73613/2020
08. 08. 2020 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1610 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2020 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a OVO-73614/2020
08. 08. 2020 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1616 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2020 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva dopravy na úhradu OVO-73615/2020
08. 08. 2020 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1615 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2020 o neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních OVO-73616/2020
08. 08. 2020 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1600 - k návrhu navýšení rozpočtu běžných výdajů Městské policie hl.m. Prahy o účelovou dotaci poskytnutou Městskou částí Praha 11 a navýšení limitu OVO-73617/2020
08. 08. 2020 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1612 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2020 o poskytnutý investiční a neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z OVO-73618/2020
08. 08. 2020 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1607 - k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2020 o vratky finančních prostředků do státního rozpočtu z akcí realizovaných v rámci Operačního OVO-73619/2020
08. 08. 2020 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1611 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2020 o transfer poskytnutý z Úřadu práce České republiky na krytí pojistného souvisejícího s OVO-73620/2020
08. 08. 2020 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1670 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v kapitole 06 - KUC MHMP OVO-73621/2020
08. 08. 2020 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1659 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2020 v kap. 04 - Školství, mládež a sport - vratka dotace MŠMT OVO-73622/2020
08. 08. 2020 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1663 - k návrhu na zavedení investičních akcí v kap. 04 - Školství, mládež a sport do centrálního číselníku akcí v roce 2020 OVO-73623/2020
08. 08. 2020 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1613 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2020 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu ze Státního fondu životního prostředí v OVO-73624/2020
08. 08. 2020 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1655 - k návrhu na využití finančních prostředků fondu investic a rezervního fondu u příspěvkových organizací zřizovaných hlavním městem Prahou v roce OVO-73625/2020
08. 08. 2020 Pronájem pozemku parc.č. 3007/12 a části pozemku parc.č. 3007/1, k.ú. Dejvice HOM-73517/2020
08. 08. 2020 č. parc. 2681/1, 2691/2, k. ú. Chodov, Markušova naproti č. 1631/1, Praha 4 TSK-73555/2020
08. 08. 2020 č. parc. 2160/222, k. ú. Stodůlky, Bellušova 1801/1, Praha 13 TSK-73556/2020
08. 08. 2020 č. parc. 2364/151, k. ú. Kobylisy, Taussigova 1170/5, Praha 8 TSK-73557/2020
08. 08. 2020 Praha 7 parc.č. 2243 Dukelských hrdinů 11 podchodné lešení od 9/2020 do konce stavby TSK-73561/2020
08. 08. 2020 Praha 7 parc.č. 2245 k.ú. Holešovice Farského 9 podchodné lešení od 9/2020 do konce stavby TSK-73562/2020
08. 08. 2020 Praha 7 parc.č. 2253 k.ú. Holešovice Schnirchova 2 kontejner od 9/2020 do konce stavby TSK-73563/2020
08. 08. 2020 Umístění stavby s názvem "Marina Island II - soubor staveb na poloostrově Přístavu Holešovice, ul. Sanderova", na pozemcích v k.ú. Holešovice STR-73567/2020
08. 08. 2020 Rekonstrukce byt. domu č.p. 950, ul. Růžová 15,k.ú. Nové Město - seznámení s podklady rozhodnutí STR-73568/2020
08. 08. 2020 17. listopadu - natáčení PKD-73577/2020
08. 08. 2020 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1656 - k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy v kap. 04 - Školství, mládež a sport na rok 2020, související s projektem Sportuj po škole za školou!, v OVO-73608/2020
08. 08. 2020 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1660 - k úpravě rozpočtu závazných ukazatelů na rok 2020 v kap. 0416 OVO-73609/2020
08. 08. 2020 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1604 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů (stromořadí MČ Praha 2) MHMP ODO-SK v kapitole 03 Doprava OVO-73610/2020
08. 08. 2020 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1586 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 06, odboru 62 - KUC MHMP a poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti kultury v roce 2020 OVO-73669/2020
08. 08. 2020 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1580 - k návrhu na úpravu rozpočtu příspěvkové organizace hl.m. Prahy Domov pro seniory Heřmanův Městec a úpravu rozpočtu v kap. 0582 v roce 2020 OVO-73670/2020
08. 08. 2020 odročení dražby: pozemky parc.č. 1098/3 a parc.č. 1098/21 (zemědělský půdní fond), LV 1703, k.ú. Soběšice, obec Brno, okr. Brno-město HOM-73574/2020
08. 08. 2020 Výzva k vyjádření k podanému odvolání proti Usnesení o vyhrazení pravomociZařízení staveniště OL2, Výstavba trasy I.D metra v Praze PKD-73575/2020
08. 08. 2020 Oznámení výběrového řízení na zjištění zájemců o koupi a vybrání vhodného kupce , pro stát nepotřebného majetku, ČR - Ministerstvo obrany, čj. MO 217155/2020-1150 SLU-73478/2020
08. 08. 2020 Prodat část pozemku parc.č. 2958 v k.ú. Nusle, za účelem využití pro inženýrské sítě a venkovní úpravy v souvislosti s realizací stavby, která bude umístěna na přilehlých pozemcích ve vlastnictví žadatele, právnické osobě, za cenu 1.600.000 Kč HOM-73533/2020
08. 08. 2020 pronajmout část komunikace dle přílohy TSK-73538/2020
08. 08. 2020 č. parc. 3744/1, k. ú. Břevnov, NN 2621 u č. 1839/10 (Zeyerova alej), Praha 6 TSK-73540/2020
08. 08. 2020 č. parc. 3660/1, k. ú. Břevnov, Na Bateriích 477/41, Praha 6 TSK-73541/2020
08. 08. 2020 č. parc. 4400/430, k. ú. Modřany, Pejevové 3417/4, Praha 4 TSK-73542/2020
08. 08. 2020 č. parc. 345/50, k. ú. Kamýk, Seidlova 470/9, Praha 12 TSK-73543/2020
08. 08. 2020 č. parc. 2131/369, k. ú. Stodůlky, Brdičkova naproti č. 1911/21, Praha 5 TSK-73544/2020
08. 08. 2020 EIA - Rozhodnutí - Závěr zjišťovacího řízení záměru „Elektrifikace linky 119“ OCP-73548/2020
08. 08. 2020 č. parc. 3451, k. ú. Michle, Jivenská 1273/1, Praha 4 TSK-73551/2020
08. 08. 2020 č. parc. 1304, k. ú. Liboc, Za Vokovickou vozovnou 369/5, Praha 6 TSK-73552/2020
08. 08. 2020 Zenklova 68/10, Praha 8, parc.č. 3723/1, k.ú. Libeň TSK-73553/2020
08. 08. 2020 Divadelní - natáčení PKD-73576/2020
08. 08. 2020 Zábor- Staropramenná TSK-73582/2020
08. 08. 2020 Výkop- Slivenecká TSK-73583/2020
08. 08. 2020 Patočkova PKD-73584/2020
08. 08. 2020 ul. Husitská 157/80, Praha 3 - lešení TSK-73586/2020
08. 08. 2020 Libeňský most, Praha 8, přeložka VO + kanalizační přípojka, Obytný soubor Zenklova TSK-73587/2020

XML