« Najít podobné dokumenty

Město Bystřice pod Hostýnem - Veřejná vyhláška - stavební povolení na stavbu " Polní cesta HC7 a IPP1 v k.ú. Komárno

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bystřice pod Hostýnem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ČR-SPÚ,Krajský pozemkový úřad pro ZK-VV k SP-Polní cesta HC7 a IPP1 v k.ú. Komárno
Masarykovo nám.137 tel.: + 420 573 501 911 http://www.bystriceph.cz
768 61 Bystřice pod Hostýnem fax: + 420 573 501 968 e-mail:posta@mubph.cz
<br> *MBPHX00PDO3T*
MBPHX00PDO3T
<br>
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
ODBOR STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
<br>
<br>
SP.ZN.: SÚ/224/2024/Ko-6/VV
Č.J.: MUBPH 13138/2024
<br> OPR.ÚŘ.OSOBA: Ing.XXXXX XXXXXXX
XXXXX XXXXXXXXX
<br> TEL.: XXX XXX XXX
E-MAIL: tomas.korycanek@mubph.cz
<br> DATUM: 07.06.2024
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Státní pozemkový úřad,Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj,IČO 01312774,Husinecká
1024,130 00 Praha,prostřednictvím zplnomocněného zástupce,jímž je společnost AGPOL
s.r.o <.>,IČ: 285 97 044,Jungmannova 153,779 00 Olomouc (dále jen "žadatel") podal dne
25.03.2024 (MUBPH 9050/2024) žádost o vydání stavebního povolení pro stavbu: „Polní cesta
HC7 a IPP1 v k.ú.Komárno“ na pozemcích: parc.č.1062,1295,1418,1421,1424,1425 <,>
1426,1438,1440 (vše ostatní plocha),vše v k.ú.Komárno <.>
<br> Městský úřad Bystřice pod Hostýnem,Odbor stavební a životního prostředí,jako speciální
stavební úřad příslušný podle § 16 odst.1 a § 40 odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o
pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních
komunikacích") a § 15 odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),ve znění účinném do 31.12.2023
(dále jen "stavební zákon") ve spojení s ustanovením § 334a odst.3 zákona č.283/2021 Sb.<,>
stavební zákon,ve znění pozdějších předpisů,v souladu s ustanovením § 47 odst.1 správního
řádu,(dále jen „správní řád“),v souladu s ustanovením § 115 odst.5 zákona 183/2006 Sb <.>
doručuje účastníkům řízení podle § 109 písmeno e) stavebního zákona stavební povolení
postupem podle § 144 zákona č.500/2004 Sb <.>
<br>
v e ř e j n o u v y h l á š k o u <.>
<br>
otisk razítka
<br> Ing.XXXXX XXXXXXX v.r <.>
vedoucí odboru S a ŽP
MěÚ Bystřice pod Hostýnem
<br> Za správnost vyhotovení:
<br> XXXXX...
ČR-SPÚ,Krajský pozemkový úřad pro ZK-SP-Polní cesta HC7 a IPP1 v k.ú. Komárno
Masarykovo nám.137 tel.: + 420 573 501 911 http://www.bystriceph.cz
768 61 Bystřice pod Hostýnem fax: + 420 573 501 968 e-mail:posta@mubph.cz
<br> *MBPHX00PCB9V*
MBPHX00PCB9V
<br>
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
ODBOR STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
<br>
<br>
SP.ZN.: SÚ/224/2024/Ko-5/SP-233
Č.J.: MUBPH 12315/2024
<br> OPR.ÚŘ.OSOBA: Ing.XXXXX XXXXXXX
XXXXX XXXXXXXXX
<br> TEL.: XXX XXX XXX
E-MAIL: tomas.korycanek@mubph.cz
<br> DATUM: 29.5.2024
<br>
Státní pozemkový úřad,Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj,IČO 01312774 <,>
Husinecká 1024,130 00 Praha
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> STAVEBNÍ POVOLENÍ
<br>
Městský úřad Bystřice pod Hostýnem,Odbor stavební a životního prostředí,jako speciální
stavební úřad příslušný podle § 16 odst.1 a § 40 odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o
pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních
komunikacích") a § 15 odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),ve znění účinném do 31.12.2023
(dále jen "stavební zákon") ve spojení s ustanovením § 334a odst.3 zákona č.283/2021 Sb.<,>
stavební zákon,ve znění pozdějších předpisů,v souladu s ustanovením § 47 odst.1 správního
řádu,(dále jen „správní řád“),ve stavebním řízení přezkoumal podle §109 až 114 stavebního
zákona žádost o vydání stavebního povolení,kterou dne 25.03.2024 (MUBPH 9050/2024)
podal Státní pozemkový úřad,Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj,IČO 01312774 <,>
Husinecká 1024,130 00 Praha,zastoupen: AGPOL s.r.o <.>,IČ: 285 97 044,Jungmannova 153 <,>
779 00 Olomouc (dále jen "stavebník"),na základě tohoto přezkoumání:
<br> I.Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky 503/2006 Sb <.>,o podrobnější
<br> úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu v platném znění
<br>
s t a v e b n í p o v o l e n í
<br> na stavbu: „Polní cesta HC7 a IPP1 v k.ú.Komárno“ na pozemcích: parc.č.1062,1295 <,>
1418,1421,1424,1425,1426,1438,1440 (vše...

Načteno

edesky.cz/d/9988125

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Územní plánování   EIA   Stavby   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bystřice pod Hostýnem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz