« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Městská část Praha 22, Úřad městské části, odbor výstavby a územního plánování - OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ Č.j.: P22 8229/2024 OVÚP 13 - o povolení s nákládání s povrchovými vodami "SO 363,3 Plocha pro povrchovou retenci ret. D."

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2024_784.pdf
Bankovní spojení: Česká spořitelna,a.s.fax: +420 2 710 71 819
<br> Nové náměstí 1257,104 00 Praha 114
<br> IČO: 00240915 http://www.praha22.cz
DIČ: CZ00240915
<br>
<br>
<br> Městská část Praha 22
Úřad městské části
<br> odbor výstavby a územního plánování
Nové náměstí 1250,104 00 Praha 114
<br>
<br> Č.j.: P22 8229/2024 OVÚP 13 V Uhříněvsi dne: 6.6.2024
<br> Sp.zn.: MC22 784/2024 OVÚP 13
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon:
<br> E-mail:
<br> Ing.Zuzana Jeřábková
<br> 271 071 890
<br> zuzana.jerabkova@praha22.cz
<br>
<br>
<br> OZNÁMENÍ
<br> O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ
<br> Dne 14.3.2024 odbor výstavby a územního plánování Úřadu Městské části Praha 22 (dále jen „ÚMČ
<br> Praha 22“),jako vodoprávní úřad příslušný,dle § 104 odst.2 písm.c) a § 106 odst.1 zákona č.254/2001
<br> Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),ve znění účinném od 1.1.2024 (dále jen „vodní
<br> zákon“) a současně příslušný dle § 32 odst.2 zákona č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,ve znění
<br> pozdějších předpisů,dle vyhlášky č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává Statut hl.m.Prahy,ve
<br> znění pozdějších předpisů,a podle ustanovení § 11 odst.1 písm.a) zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),a podle § 9b zákona č.100/2001 Sb <.>,o posouzení
<br> vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů a dále
<br> určený usnesením vydaným Ministerstvem zemědělství dne 28.3.2023 pod č.j.MZE – 17224/2023-1511 <,>
<br> obdržel žádost žadatele
<br>
<br> Ředitelství silnic a dálnic s.p <.>,IČ 65993390,Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4-Nusle <,>
<br> kterého zastupuje SATRA,spol.s r.o <.>,IČ 18584209,Pod pekárnami 878/2,190 00 Praha 9-
<br> Vysočany
<br> (dále jen "žadatel") <,>
<br> o p o v o l e n í n a k l á d á n í s p o v r c h o v ý m i v o d a m i
<br> dle § 8 odst.1 písm.a) bod 5 vodního zákona,na pozemku parc.č.1734,k.ú.Uhříněves,Praha –
<br> Uhříněves,souvisejícího s budoucím objektem nazv...

Načteno

edesky.cz/d/9957417

Meta

Územní plánování   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz