« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo pro místní rozvoj - Inzerát na místo: Referent/referentka v oddělení územně a stavebně správním III, MMR_503

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo pro místní rozvoj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

inzerat-MMR_503.pdf [PDF, 178KB]
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje v souladu s ustanovením § 178a zákona č.234/2014 Sb <.>
o státní službě výběrové řízení na místo MMR_503: Referent/referentka v oddělení územně a
stavebně správním III,v odboru územně a stavebně správním,a to na dobu určitou v pracovním
poměru dle zákona č.262/2006 Sb <.>,zákoník práce,ve znění pozdějších předpisů,a to z důvodů <,>
že se jedná o služební místo,na jehož obsazení byla vyhlášena 2 výběrová řízení za sebou,na
jejichž základě nebylo služební místo obsazeno.Na služebním místě je požadavek oboru služby
41 – Bydlení,územní plánování a stavební řád,dle nařízení vlády č.1/2019 Sb.o oborech
služby <.>
<br> Charakteristika pracovní činnosti:
<br> − výkon funkce nadřízeného správního orgánu krajských úřadů a Magistrátu hlavního města
Prahy (MHMP) při jimi vykonávané přenesené působnosti na úseku územního
rozhodování,stavebního řádu a vyvlastnění podle zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon),zákona č.184/2006 Sb <.>,o odnětí nebo
omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění) a zákona č <.>
500/2004 Sb <.>,správní řád,a řešení souvisejících nároků na náhradu škody podle zákona
č.82/1998 Sb <.>,o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci
rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem;
<br> − koordinování a usměrňování výkonu stavebního úřadu a vyvlastňovacího úřadu v
působnosti Ministerstva pro místní rozvoj;
<br> − rozhodování o mimořádných opravných prostředcích v působnosti ministerstva včetně
případného zastupování v soudních sporech;
<br> − komplexní posuzování návrhů právních předpisů s celostátní působností,zhodnocování
nezbytností změn právního stavu,posuzování souladu s dalšími právními předpisy;
<br> − komplexní vykonávání kontroly a dozoru nad výkonem přenesené působnosti orgánů krajů
v působnosti Ministerstva pro místní rozvoj;
<br> − koordinování a systémové usměrňování územního plánování České republiky;
<br> − zabezpečování výko...

Načteno

edesky.cz/d/9952342

Meta

Územní plánování   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo pro místní rozvoj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz