« Najít podobné dokumenty

Město Plzeň - Seznam bytů podpořených MMR ČR v rámci programu 117 74 Ukrajina

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Plzeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Jízdní řády MHD
Vyhledat spojení • Jízdní řády PMDP
Městské obvody
Městské obvody Plzeň : Plzeň - oficiální informační server městaPlzeň je podle obecně závazné vyhlášky č.8/2001,Statut města,ve znění pozdějších změn,rozdělena do deseti městských obvodů s vlastními orgány samosprávy <.>
Městský obvod je chápán jako organizační jednotka města a správní obvod pro výkon přenesené působnosti <.>
Základní údaje a zajímavosti o jednotlivých plzeňských městských obvodech naleznete v podmenu,konkrétní informace pak na webových stránkách konkrétních obvodů <.>
Zveřejněno: 26.7.2021,XXXXXX XXXXXX Sdílet Vytisknout Přejít na.<.> <.>
Aktuality z města
7.6.2024 - 8.6.2024 Inovujeme Plzeň
Nechte si pohodlně zasílat novinky na svůj e-mail
Další weby města Klikací rozpočet Úřad bez čekání Sportovní portál města Kulturní portál města Sociální služby města Bezpečná Plzeň Čistá Plzeň Realitní portál města Video portál města Virtuální prohlídky Mapový portál Plzně Strategie ITI Sledujte nás
© 2024 Statutární město Plzeň
náměstí Republiky 1 301 00 Plzeň Tel.: +420 378 031 111 E-mail: posta@plzen.eu
Veřejné zakázky
Veřejné zakázky : Plzeň - oficiální informační server městaZásady pro zadávání veřejných zakázek
V připojeném souboru jsou publikovány Zásady pro zadávání veřejných zakázek města Plzně (vydání č.14) schválené usnesením Zastupitelstva města Plzně č. 351 ze dne 2.listopadu 2023 <.>
Aplikace k problematice veřejných zakázek připravené pro veřejnost
Investiční záměry
V aplikaci INVESTIČNÍ ZÁMĚRY jsou obsaženy základní informace o plánovaných veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou cenou nad 1 mil.Kč bez DPH u veřejných zakázek na dodávky nebo u veřejných zakázek na služby a nad 3 mil.Kč bez DPH u veřejných zakázek na stavební práce a plánovaných podlimitních veřejných zakázkách,jež hodlá zadavatel zadat formou zjednodušeného podlimitního řízení <.>
U detailního zobrazení každého investičního záměru mají jednotlivé podnikatelské subjekty možnost se nahlásit jako zájemci o realizaci konkrétního záměru.Přihlášení se provede vyplněním formuláře,který je umístěn v dolní části aplikace <.>
Na  PROFILU ZADAVATELE mohou uchazeči získat informace o veřejných zakázkách města Plzně,které je zadavatel dle zákona povinen nebo oprávněn zveřejňovat <.>
Zde jsou zveřejněny informace o probíhajících veřejných zakázkách města Plzně - zejména zadávací dokumentace (alespoň textová část),odůvodnění veřejné zakázky,písemná výzva k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení,informace o umožnění prohlídky místa plnění v rámci zjednodušeného podlimitního řízení.Dále jsou zde zveřejněny informace o již realizovaných veřejných zakázkách města Plzně,které byly ukončeny po 1.4.2012 - zejména písemná zpráva zadavatele,text smlouvy,skutečně uhrazená cena a seznam subdodavatelů.K získání dokumentů není nutná registrace <.>
V aplikaci VEŘEJNÉ ZAKÁZKY lze najít informace o zakázkách,  které již město Plzeň realizovalo a které byly ukončeny do 1.4.2012.Podmínky jejich vyhlášení,seznam přihlášených zájemců (a jejich pořadí ve výběrovém řízení) a další informace.Vzhledem k velkému po...
Granty a dotace
granty-a-dotace : Plzeň - oficiální informační server městaGranty a dotace
Zastupitelstvo města Plzně svým usnesením č.377 ze dne 12.9.2022 schválilo novelizaci procesu poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Plzeň a stanovilo základní principy a pravidla procesu poskytování dotací.V návaznosti na to pak Rada města Plzně svým usnesením č.994 ze dne 7.11.2022 schválila novelizaci vnitřního předpisu QS 61-27 Zásady poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Plzně,a to s účinností od 8.11.2022.Usnesením Rady města Plzně č.1046 ze dne 8.11.2023 byla schválena revize č.1 těchto Zásad,která má účinnost od 10.11.2023 <.>
Nejdůležitější změnou novelizace procesu poskytování dotací bylo zavedení elektronického způsobu podávání žádostí o dotace a s tím související spuštění dotačního portálu statutárního města Plzeň.Elektronický způsob podávání žádostí o dotaci se tak stává jediným možným způsobem podání žádostí <.>
Dotační portál statutárního města Plzeň: https://dotace.plzen.eu
Na tomto portálu jsou zveřejněny informace o dotačních programech statutárního města Plzeň,o podmínkách pro získání dotace,o podaných žádostech a další informace související s poskytováním dotací <.>
Žadatel se na těchto stránkách zaregistruje,čímž získá vlastní uživatelský účet,tzv.„Můj účet“,který bude dále používat pro přihlášení se do aplikace eDotace.Tato aplikace slouží jako prostředek pro elektronické podávání žádostí a dále je hlavním komunikačním prostředkem mezi žadatelem a poskytovatelem <.>
Subjektům (fyzické osoby,fyzické osoby podnikající a právnické osoby),které žádají statutární město Plzeň o poskytnutí dotace podle zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném znění,a zároveň pro budoucí příjemce těchto dotací jsou určeny  Informace pro žadatele o dotace o nezbytnosti a potřebě zpracovávat osobní údaje <.>
Informace o dotacích přidělených žadatelům městem Plzeň v minulých letech lze získat prostřednictvím vyhledavače na stránkách  htt...
Pracovní místa
Pracovní místa : Plzeň - oficiální informační server městaPracovní místa
Na této stránce najdete informace o volných pracovních místech na Magistrátu města Plzně,popř.organizacích města vyhlášených jako výběrová řízení na obsazení pracovních míst v souladu s § 7 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků <.>
Informace k žádosti o výpis z evidence Rejstříku trestů
Dle zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků musí každý uchazeč,který se hlásí do výběrového řízení doložit výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než tři měsíce <.>
Přílohy
Výběrové řízení na obsazení pozice referent/ka v oddělení kolektorů,energetiky a vodního hospodářství v Odboru správy infrastruktury Magistrátu města Plzně
Výběrové řízení na obsazení pozice referent/ka v oddělení přípravy a realizace komunikací a mostů v Odboru investic Magistrátu města Plzně
Výběrové řízení na obsazení pozice referent/ka v oddělení přípravy a realizace pozemních a vodních staveb v Odboru investic Magistrátu města Plzně
Výběrové řízení na obsazení pracovního místa vedoucí/ho Odboru sociálního ÚMO Plzeň 4
Výběrové řízení na obsazení pozice pracovník / pracovnice ÚKRMP v úseku rozvoje města 
Zveřejněno: 5.12.2023,XXXXXX XXXXXX Sdílet Vytisknout Přejít na.<.> <.>
Aktuality z města
7.6.2024 - 8.6.2024 Inovujeme Plzeň
Nechte si pohodlně zasílat novinky na svůj e-mail
Další weby města Klikací rozpočet Úřad bez čekání Sportovní portál města Kulturní portál města Sociální služby města Bezpečná Plzeň Čistá Plzeň Realitní portál města Video portál města Virtuální prohlídky Mapový portál Plzně Strategie ITI Sledujte nás
© 2024 Statutární město Plzeň
náměstí Republiky 1 301 00 Plzeň Tel.: +420 378 031 111 E-mail: posta@plzen.eu
El. úřední deska
Elektronická úřední deska Magistrátu města Plzně - základní informace : Plzeň - oficiální informační server města"Elektronická úřední deska" je zřizována s ohledem na zákon č.500/2004 Sb <.>,Správní řád,§ 26.Elektronická úřední deska,přesněji její podsložky "Vlastní" a "Cizí" jsou určeny ke zveřejňování dokumentů,vyvěšených na úřední desce Magistrátu města Plzně (dále jen "MMP"),způsobem umožňující dálkový přístup.Obsah Elektronické úřední desky má informativní charakter.Dokumenty,které jsou zde zveřejněny se vyskytují i na úřední desce MMP (Škroupova 5,301 00 Plzeň) <.>
Elektronická úřední deska je členěna podle typu zveřejňovaných dokumentů do dvou podsložek:
Dokumenty vlastní:
Dokumenty cizí:
Dokumenty,jejichž zveřejnění výslovně stanoví zvláštní zákon a o jejichž zveřejnění požádal jiný správní orgán (úřad) <.>
Dotační smlouvy:
Smlouvy o poskytnutí dotace či návratné finanční výpomoci se dle zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, uveřejňují prostřednictvím registru smluv <.>
Elektronická úřední deska MMP
Zveřejněno: 28.2.2024,XXXXXX XXXXXX Sdílet Vytisknout Přejít na.<.> <.>
Aktuality z města
7.6.2024 - 8.6.2024 Inovujeme Plzeň
Nechte si pohodlně zasílat novinky na svůj e-mail
Další weby města Klikací rozpočet Úřad bez čekání Sportovní portál města Kulturní portál města Sociální služby města Bezpečná Plzeň Čistá Plzeň Realitní portál města Video portál města Virtuální prohlídky Mapový portál Plzně Strategie ITI Sledujte nás
© 2024 Statutární město Plzeň
náměstí Republiky 1 301 00 Plzeň Tel.: +420 378 031 111 E-mail: posta@plzen.eu
Telefonní seznam úřadů
Magistrát města Plzně - Telefonní seznam úřadů a organizací města PlzněÚřední hodiny:
Po,St
7:30 - 17:00
© 2024 Magistrát města Plzně
náměstí Republiky 1 306 32 Plzeň Tel.: +420 378 031 111 E-mail: posta@plzen.eu
Vyřiďte si na úřadu
Vyřiďte si na úřadu : Plzeň - oficiální informační server městaVyřiďte si na úřadu
Postupy pro řešení životních situací na území města Plzně
Na tomto místě najdete přehled oblastí životních situací s odkazy na jejich popisy,jak se zachovat v konkrétních situacích ve vztahu k Magistrátu města Plzně,úřadům městských obvodů či organizacím na území města Plzně.Pokud si chcete něco vyřídit,popisy vám pomohou zorientovat se v tom,na který úřad se obrátit,co s sebou máte přinést,jaké jsou poplatky apod.Správcem postupů je město Plzeň <.>
Nejčastěji vyhledávané životní situace
Doklady Občanský průkaz | cestovní pas | doklady registru řidičů a vozidel | rybářský a lovecký lístek | matriční doklady | úmrtní list | rodný list.<.> <.>
Doprava Mezinárodní řidičský průkaz | paměťová karta řidiče | výpis záznamů bodového hodnocení z registru řidičů | výpis z evidenční karty řidiče | zápis vozidla do registru silničních vozidel.<.> <.>
Finance Způsob placení pokut | poplatky - ze psů,za komunální odpad,z pobytu,za užívání veřejného prostranství | zjištění koeficientu daně z nemovitých věcí.<.> <.>
Stavba a rekonstrukce Stavební povolení | územní souhlas | zahájení užívání stavby | povolení k odstranění stavby | ohlášení drobné stavby | vyjádření k sítím SITmP a PT.<.> <.>
Rodina Hlášení trvalého pobytu | uzavření manželství | církevní sňatek | změna jména a příjmení | matriční doklady | úmrtní list | rodný list | zápis o uzavření manželství občana ČR v cizině.<.> <.>
Podnikání Žádost o podnikání pro právnické a fyzické osoby | ohlášení živnosti | zápis do evidence zemědělského podnikatele | jednotné kontaktní místo pro podnikání v EU.<.> <.>
Bydlení Hlášení trvalého pobytu | výdej údajů z evidence obyvatel | souhlas s podnájmem obecního bytu | prodloužení nájemní smlouvy | změna nájemní smlouvy k obecnímu bytu.<.> <.>
Sociální oblast Bezplatná právní poradna pro seniory a invalidní důchodce | sociálně - právní ochrana dětí | náhradní rodinná péče | služby romského poradce | soci...
Pro turisty
Kontakty pro turisty : Plzeň - oficiální informační server městanám.Republiky 41 301 00 Plzeň
Tel.TIC MP:
09.00 – 18.00
Turistické informační centrum města Plzně (TIC MP) podává informace o městě Plzni,o jeho historii,kulturních památkách a o možnostech společenského vyžití na jeho území.Mimo jiné také zajišťuje prohlídky města s průvodcem a další služby v oblasti cestovního ruchu.Provozuje jej příspěvková organizace Plzeň - TURISMUS.V jeho prostorách je možné využít služeb směnárny a v předprodeji si zakoupit vstupenky na nejrůznější akce <.>
Zveřejněno: 7.7.2016,XXXXXX XXXXXX Sdílet Vytisknout Přejít na.<.> <.>
Aktuality z města
7.6.2024 - 8.6.2024 Inovujeme Plzeň
Nechte si pohodlně zasílat novinky na svůj e-mail
Další weby města Klikací rozpočet Úřad bez čekání Sportovní portál města Kulturní portál města Sociální služby města Bezpečná Plzeň Čistá Plzeň Realitní portál města Video portál města Virtuální prohlídky Mapový portál Plzně Strategie ITI Sledujte nás
© 2024 Statutární město Plzeň
náměstí Republiky 1 301 00 Plzeň Tel.: +420 378 031 111 E-mail: posta@plzen.eu
Pro investory
Plzeň pro investory : Plzeň - oficiální informační server městaDíky své výhodné poloze na křižovatce obchodních cest bylo město Plzeň vždy významným obchodním i kulturním centrem západočeského regionu.V současnosti nadále profituje z výhodné geografické polohy v centru Evropy,dobrého silničního spojení s hlavním městem České republiky,sousedním Německem (dálnice D 5) a blízkosti pražského mezinárodního letiště Václava Havla <.>
Město Plzeň má bohaté zkušenosti se zahraničními investicemi a podpora nových investorů je zakotvena i v Programu rozvoje města Plzně.Základem strategie města je proto podpora společností rozhodnutých ve městě investovat.Více informací pro investory najdete zde <.>
Touto problematikou se zabývá příspěvková organizace Útvar koncepce a rozvoje města Plzně ( www.ukr.plzen.eu ),která mimo jiné spolupracuje s Plzeňským krajem,Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje,BIC Plzeň a CzechInvestem,regionální kanceláří pro Plzeňský kraj,Západočeskou univerzitou v Plzni ad.Od roku 2007 vydává dvakrát ročně česko-anglický newsletter Investments in XXX Pilsen Region <.>
Více informací pro investory najdete na stránkách Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně: https://ukr.plzen.eu
Zveřejněno: 27.7.2021,XXXXXX XXXXXX Sdílet Vytisknout Přejít na.<.> <.>
Aktuality z města
7.6.2024 - 8.6.2024 Inovujeme Plzeň
Nechte si pohodlně zasílat novinky na svůj e-mail
Další weby města Klikací rozpočet Úřad bez čekání Sportovní portál města Kulturní portál města Sociální služby města Bezpečná Plzeň Čistá Plzeň Realitní portál města Video portál města Virtuální prohlídky Mapový portál Plzně Strategie ITI Sledujte nás
© 2024 Statutární město Plzeň
náměstí Republiky 1 301 00 Plzeň Tel.: +420 378 031 111 E-mail: posta@plzen.eu
Pro občany
Kontakty pro občany : Plzeň - oficiální informační server městaAdresy úřadoven pro osobní návštěvu
Telefon (praktické informace)
+420 378 031 111 (v případě nedostupné pevné linky,volejte: +420 601 329 295)
Fax
Elektronická adresa podatelny
Služba je k dispozici
Odkaz na linku
Adresa
Tisková mluvčí magistrátu
Úřední hodiny
Operátorky
tel.: +420 378 031 111 (v případě nedostupné pevné linky,volejte: +420 601 329 295)
E-mailová adresa
Telefon
+420 378 031 115
ÚMO 2 - Slovany,Koterovská tř.83,307 53 Plzeň
+420 378 031 112
ÚMO 3 - Bory,sady Pětatřicátníků 7-9,305 83 Plzeň
+420 378 031 113
ÚMO 4 - XXXXXXXXX,Mohylova XX,XXX XX Plzeň
+XXX XXX 031 114
ÚMO 5 - Křimice,Prvomájová 100/21,322 00 Plzeň-Křimice
+420 378 036 801
ÚMO 6 - Litice,Klatovská 243,321 00 Plzeň-Litice
+420 378 036 821
ÚMO 7 - Radčice,V Radčicích 9,322 00 Plzeň-Radčice
+420 378 036 841
ÚMO 8 - Černice,Veská 11,326 00 Plzeň-Černice
+420 378 036 861
ÚMO 9 - Malesice,Chotíkovská 72/14,318 00 Plzeň-Malesice
+420 378 036 882
ÚMO 10 - Lhota,K Sinoru 62,301 00 Plzeň-Lhota
+420 378 036 893
Adresa
Telefon (sekretariát)
Zveřejněno: 21.2.2024,XXXXXX XXXXXX Sdílet Vytisknout Přejít na.<.> <.>
Aktuality z města
7.6.2024 - 8.6.2024 Inovujeme Plzeň
Nechte si pohodlně zasílat novinky na svůj e-mail
Další weby města Klikací rozpočet Úřad bez čekání Sportovní portál města Kulturní portál města Sociální služby města Bezpečná Plzeň Čistá Plzeň Realitní portál města Video portál města Virtuální prohlídky Mapový portál Plzně Strategie ITI Sledujte nás
© 2024 Statutární město Plzeň
náměstí Republiky 1 301 00 Plzeň Tel.: +420 378 031 111 E-mail: posta@plzen.eu
Kontakty
Kontakty pro občany : Plzeň - oficiální informační server městaAdresy úřadoven pro osobní návštěvu
Telefon (praktické informace)
+420 378 031 111 (v případě nedostupné pevné linky,volejte: +420 601 329 295)
Fax
Elektronická adresa podatelny
Služba je k dispozici
Odkaz na linku
Adresa
Tisková mluvčí magistrátu
Úřední hodiny
Operátorky
tel.: +420 378 031 111 (v případě nedostupné pevné linky,volejte: +420 601 329 295)
E-mailová adresa
Telefon
+420 378 031 115
ÚMO 2 - Slovany,Koterovská tř.83,307 53 Plzeň
+420 378 031 112
ÚMO 3 - Bory,sady Pětatřicátníků 7-9,305 83 Plzeň
+420 378 031 113
ÚMO 4 - XXXXXXXXX,Mohylova XX,XXX XX Plzeň
+XXX XXX 031 114
ÚMO 5 - Křimice,Prvomájová 100/21,322 00 Plzeň-Křimice
+420 378 036 801
ÚMO 6 - Litice,Klatovská 243,321 00 Plzeň-Litice
+420 378 036 821
ÚMO 7 - Radčice,V Radčicích 9,322 00 Plzeň-Radčice
+420 378 036 841
ÚMO 8 - Černice,Veská 11,326 00 Plzeň-Černice
+420 378 036 861
ÚMO 9 - Malesice,Chotíkovská 72/14,318 00 Plzeň-Malesice
+420 378 036 882
ÚMO 10 - Lhota,K Sinoru 62,301 00 Plzeň-Lhota
+420 378 036 893
Adresa
Telefon (sekretariát)
Zveřejněno: 21.2.2024,XXXXXX XXXXXX Sdílet Vytisknout Přejít na.<.> <.>
Aktuality z města
7.6.2024 - 8.6.2024 Inovujeme Plzeň
Nechte si pohodlně zasílat novinky na svůj e-mail
Další weby města Klikací rozpočet Úřad bez čekání Sportovní portál města Kulturní portál města Sociální služby města Bezpečná Plzeň Čistá Plzeň Realitní portál města Video portál města Virtuální prohlídky Mapový portál Plzně Strategie ITI Sledujte nás
© 2024 Statutární město Plzeň
náměstí Republiky 1 301 00 Plzeň Tel.: +420 378 031 111 E-mail: posta@plzen.eu
Mapy
Mapy : Plzeň - oficiální informační server městaMapový portál města Plzně
Mapový portál města Plzně je průvodce mapami,aplikacemi a službami v GIS (geografický informační systém),který slouží ke snadné orientaci všem uživatelům <.>
Zde je několik přímých odkazů na užitečné mapy:
Doprava:
Zajímavosti:
 
Zveřejněno: 18.5.2015,XXXXXX XXXXXX Sdílet Vytisknout Přejít na.<.> <.>
Aktuality z města
7.6.2024 - 8.6.2024 Inovujeme Plzeň
Nechte si pohodlně zasílat novinky na svůj e-mail
Další weby města Klikací rozpočet Úřad bez čekání Sportovní portál města Kulturní portál města Sociální služby města Bezpečná Plzeň Čistá Plzeň Realitní portál města Video portál města Virtuální prohlídky Mapový portál Plzně Strategie ITI Sledujte nás
© 2024 Statutární město Plzeň
náměstí Republiky 1 301 00 Plzeň Tel.: +420 378 031 111 E-mail: posta@plzen.eu
Multimédia
Fotogalerie : Plzeň - oficiální informační server městaFotogalerie
Na této stránce najdete tematicky členěné odkazy na fotogalerie a fotografie z Plzně <.>
Zvolte požadované téma fotografií:
Aktuality z města
7.6.2024 - 8.6.2024 Inovujeme Plzeň
Nechte si pohodlně zasílat novinky na svůj e-mail
Další weby města Klikací rozpočet Úřad bez čekání Sportovní portál města Kulturní portál města Sociální služby města Bezpečná Plzeň Čistá Plzeň Realitní portál města Video portál města Virtuální prohlídky Mapový portál Plzně Strategie ITI Sledujte nás
© 2024 Statutární město Plzeň
náměstí Republiky 1 301 00 Plzeň Tel.: +420 378 031 111 E-mail: posta@plzen.eu
Dotované projekty
Dotované projekty města Plzně : Plzeň - oficiální informační server městaDotované projekty města Plzně
Statutární město Plzeň je úspěšným příjemcem dotací z celé řady operačních programů,financovaných ze zdrojů Evropské unie.Realizované projekty přispívají ke zkvalitňování života obyvatel našeho města a zpříjemňují pobyt pro jeho návštěvníky.Na této stránce naleznete seznam projektů s odkazem na podrobnější informace <.>
Dotované projekty řízené Útvarem koordinace evropských projektů města Plzně,p.o <.>
Centrum služeb pro osoby bez přístřeší – Wenzigova ulice,Plzeň
Rekonstrukce bytů Sedláčkova 25 a Františkánská 16 pro účely chráněného bydlení
Pořízení vybavení pro vědeckotechnický park Tech Tower
Cyklostezky Plzeň – etapa 2022
Parkoviště P+R,Dobřanská-Kaplířova
ITI PMO – Technologický park DRONET – Plzeň Světovar
Úpravy bytového domu U Radbuzy 8 pro účely sociálního bydlení v Plzni
Plzeň – moderní a zodpovědná
Prodloužení tramvajové tratě na Borská pole – část Tramvajová trať
Výstavba sběrného dvora Na Bořích
GREENWAYS Plzeň,etapa 2017-2018
Efektivní veřejná správa města Plzně – strategický plán SCP a vzdělávání úředníků města Plzně
Prodloužení tramvajové tratě na Borská pole – část Přestupní uzel Plzeň/Kaplířova – Dobřanská
Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na základních školách v Plzni – etapa III <.>
Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na základních školách v Plzni – 17.ZŠ a MŠ
Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na základních školách v Plzni – etapa II <.>
Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na základních školách v Plzni – etapa I <.>
Rozdělení velkometrážních bytů pro účely sociálního bydlení v Plzni
Cyklostezka Koterov – Starý Plzenec
Rekonstrukce bytů pro účely sociálního bydlení v Plzni
Podrobnější informace o výše uvedených projektech naleznete na webu www.ukep.eu <.>
Dotované projekty řízené Odborem financování a rozpočtu Magistrátu města Plzně
Zveřejněno: 27.5.2022,XXXXXX XXXXXX Sdílet Vytisknout Přejít na.<.> <.>
Aktuali...
Smart City
Smart City Plzeň : Plzeň - oficiální informační server městaPlzeň je městem chytrých řešení
Město Plzeň již několik let pracuje na zlepšení kvality života svých občanů i návštěvníků metropole,souborem chytrých a moderních řešení jim usnadňuje i zpříjemňuje žití v Plzni.Zaváděním moderních technologií do řízení města se také snaží zefektivnit správu věcí veřejných.Zapojila se proto do celosvětového konceptu Smart Cities,neboli inteligentní města <.>
V rámci Smart City Plzeň už město spustilo či připravilo desítky projektů z oblasti životního prostředí,dopravy,informačních technologií,vzdělávání i bezpečnosti.Na dalších projektech pracuje.Díky tomu patří západočeská metropole mezi průkopníky iniciativy Smart City v České republice <.>
Realizátorem projektu Smart City Plzeň je Úřad správních agend Magistrátu města Plzně <.>
Uskutečněné projekty
Mezi již uskutečněné projekty patří například zvýšení bezpečnosti dětí ve školní družině na 26.základní škole pomocí čipových karet,stavba vesmírného pikosatelitu,bateriové trolejbusy pro městskou veřejnou dopravu,speciální tablety s online tlumočníky pro neslyšící na úřadě v Plzni,kamery ve vozech MHD pro větší bezpečnost,přístroje na záchranu života v ulicích,vytvoření mapy intenzity dopravy,zavedení bezplatné wifi na veřejném prostranství,vlastní síť internetu věcí,první veřejná nabíjecí stanice pro elektromobily a zakoupení prvního elektromobilu,instalace nanočističek vzduchu do tříd mateřských a základních škol,detekce jízdy na červenou,zprovoznění elektronické úřední desky a kiosku nebo vznik stanovišť se sdíleními koloběžkami <.>
Co je koncept Smart Cities?
Koncept Smart Cities je postupný proces,jehož cílem je udržitelný rozvoj inteligentního města.Zavádění moderních technologií do řízení města zlepšuje kvalitu života obyvatel a zefektivňuje správu věcí veřejných.Nejčastěji se iniciativa chytrého města uplatňuje v oblasti dopravy,energetiky,v informačních a komunikačních technologií (ICT),v odpadovém hospodářství,vodo...
Otevřená data
Otevřená data (Open Data) : Plzeň - oficiální informační server městaOtevřená data (Open Data)
Co jsou otevřená data
Otevřená data jsou informace a čísla bezplatně a volně dostupná na internetu ve strukturované a strojově čitelné podobě a jsou zpřístupněna způsobem,který jejich využití neklade zbytečné technické či jiné překážky <.>
Formát a struktura otevřených dat tedy umožňuje jejich hromadné počítačové zpracování,k němuž jejich vydavatel poskytl právní svolení.Díky tomu mohou být dál volně zpracovávány,a to i v rámci softwarových aplikací <.>
Příkladem takových dat jsou jízdní řády,příjmy státu,seznam poskytovatelů sociálních služeb,kalendář ministra nebo měření čistoty ovzduší.Pocházejí z univerzit,nevládních organizací,soukromých firem nebo veřejné správy <.>
Přínosy otevřených dat
Zvýšení efektivity: uvolnění dat znamená možnost je sdílet a analyzovat <.>
Podpora ekonomiky: data jsou zdrojem inovací,podnikatelských příležitostí a pracovních nabídek – lze je využít třeba v dopravě,logistice,zdravotnictví či bankovnictví.Firmy pracují s daty jako se surovinou,vytváří nad nimi aplikace,které generují přidanou hodnotu a zisk <.>
Transparentnost,zefektivnění a kontrola veřejné správy: zveřejněná data umožňují kontrolu,jak se hospodaří s daněmi nebo jaké jsou náklady institucí,které podporujeme <.>
Zapojení občanů do rozhodování: občané se mohou díky datům a analýzám kvalifikovaněji podílet na fungování státu <.>
Datová žurnalistika: otevřená data jsou nezastupitelným zdrojem informací pro média <.>
Otevřená data (Open Data) o Plzni a další informace jsou na portálu: https://opendata.plzen.eu
Zveřejněno: 18.1.2019,XXXXXX XXXXXX Sdílet Vytisknout Přejít na.<.> <.>
Aktuality z města
7.6.2024 - 8.6.2024 Inovujeme Plzeň
Nechte si pohodlně zasílat novinky na svůj e-mail
Další weby města Klikací rozpočet Úřad bez čekání Sportovní portál města Kulturní portál města Sociální služby města Bezpečná Plzeň Čistá Plzeň Realitní portál města Video portál města Virtuální prohl...
Kvalita života
Kvalita života : Plzeň - oficiální informační server městaKvalita života
Informace o tom,jak se v Plzni dobře žije, přináší web TUTA Plzeň
Kvalita života v Plzni,důležité informace na jednom místě,srovnání s ostatními krajskými městy formou benchmarků,to vše nabízí městský web TUTA Plzeň. Poskytuje užitečná data z nejrůznějších oblastí,například dopravy,zdravotnictví,životního prostředí nebo úřadu a financí.Projekt,jenž zlepšuje informovanost obyvatel o dění ve městě,je součástí konceptu Smart City Plzeň,tedy souboru chytrých řešení,pomocí nichž chce Plzeň zpříjemňovat a usnadňovat život svým občanům i návštěvníkům <.>
Jak vypadá web TUTA Plzeň?
Web TUTA Plzeň je rozdělen na dvě oblasti.V první najdete objektivně měřitelné údaje z osmi oblastí – doprava,sociální prostředí,životní prostředí,podnikatelské prostředí,úřad a finance,územní rozvoj,obyvatelstvo a zdravotnictví <.>
Atraktivní je pro Plzeňany také druhá oblast stránek,která se věnuje aktualitám z dění ve městě.Lidé mohou například zjistit,kolik je aktuálně volných míst v parkovacích domech,informace o uzavírkách,čekací době na úřadech,parkovacích zónách v Plzni,o odstávkách vody či teplovodu a mohou nahlédnout i do statistik aplikace PLZNITO,skrze niž lze hlásit závady ve veřejném prostoru <.>
Objektivní údaje pro srovnávání
Web TUTA Plzeň je na adrese: https://tuta.plzen.eu
Zveřejněno: 27.7.2021,XXXXXX XXXXXX Sdílet Vytisknout Přejít na.<.> <.>
Aktuality z města
7.6.2024 - 8.6.2024 Inovujeme Plzeň
Nechte si pohodlně zasílat novinky na svůj e-mail
Další weby města Klikací rozpočet Úřad bez čekání Sportovní portál města Kulturní portál města Sociální služby města Bezpečná Plzeň Čistá Plzeň Realitní portál města Video portál města Virtuální prohlídky Mapový portál Plzně Strategie ITI Sledujte nás
© 2024 Statutární město Plzeň
náměstí Republiky 1 301 00 Plzeň Tel.: +420 378 031 111 E-mail: posta@plzen.eu
Bezpečí
Bezpečí : Plzeň - oficiální informační server městaNěkteré povinnosti městské policie
Městská policie Plzeň plní podle zákona i další úkoly,například:
díky technickému vybavení jsou strážníci schopni rychle řešit veškeré problémy občanů nejen v oblasti bezpečnosti <,>
pomohou i s  odchytem zatoulaných zvířat,s likvidací uhynulých zvířat,zajistí sběr odhozených injekčních stříkaček nebo vyřeší místní dopravní problém <,>
strážníci jsou vyškoleni v poskytování první pomoci,jsou vybaveni mobilním defibrilátorem a jinými prostředky k záchraně života <,>
díky technickým prostředkům dokáže strážník eliminovat agresivního člověka nebo na místě zjistit požadované zkoušky např.na alkohol <.>
Městská policie a inovativní technologie
Strážníci Městské policie Plzeň využívají také inovativní technologie,například v rámci projektu Smart City Plzeň aplikaci sdružující záznamy o přestupcích a drobných trestných činech spáchaných na území západočeské metropole.Díky údajům získávají větší přehled o jednotlivých lokalitách a v případě potřeby mohou posílit činnost hlídek,upravit dopravní značení nebo přidat důležitá opatření.Aplikace pro městskou policii je neveřejná.Údaje týkající se dopravních nehod jsou na https://nehodyplzen.innoconnect.net.Další užitečnou aplikací spadající do XXXXX řešení je Vizualizace intenzity dopravy.Aplikace modeluje mimořádné situace v dopravě,jakými jsou například zúžení nebo uzavírky komunikací a předpovídá tak dopad těchto staveb na dopravu ve městě.Mapa intenzity dopravy je přístupná široké veřejnosti na webu https://intenzitadopravy.plzen.eu <.>
Bližší informace o Městské policii Plzeň jsou na: www.mpplzen.cz
Aktuality z města
7.6.2024 - 8.6.2024 Inovujeme Plzeň
Nechte si pohodlně zasílat novinky na svůj e-mail
Další weby města Klikací rozpočet Úřad bez čekání Sportovní portál města Kulturní portál města Sociální služby města Bezpečná Plzeň Čistá Plzeň Realitní portál města Video portál města Virtuální prohlídky Mapový portál Plzně Strategie ITI S...
Městské obvody
Městské obvody Plzeň : Plzeň - oficiální informační server městaPlzeň je podle obecně závazné vyhlášky č.8/2001,Statut města,ve znění pozdějších změn,rozdělena do deseti městských obvodů s vlastními orgány samosprávy <.>
Městský obvod je chápán jako organizační jednotka města a správní obvod pro výkon přenesené působnosti <.>
Základní údaje a zajímavosti o jednotlivých plzeňských městských obvodech naleznete v podmenu,konkrétní informace pak na webových stránkách konkrétních obvodů <.>
Zveřejněno: 26.7.2021,XXXXXX XXXXXX Sdílet Vytisknout Přejít na.<.> <.>
Aktuality z města
7.6.2024 - 8.6.2024 Inovujeme Plzeň
Nechte si pohodlně zasílat novinky na svůj e-mail
Další weby města Klikací rozpočet Úřad bez čekání Sportovní portál města Kulturní portál města Sociální služby města Bezpečná Plzeň Čistá Plzeň Realitní portál města Video portál města Virtuální prohlídky Mapový portál Plzně Strategie ITI Sledujte nás
© 2024 Statutární město Plzeň
náměstí Republiky 1 301 00 Plzeň Tel.: +420 378 031 111 E-mail: posta@plzen.eu

Načteno

edesky.cz/d/9951632

Meta

Rozpočet   Veřejná zakázka   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   EIA   Stavby   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   EIA   Rozpočet   Rozpočet   EIA   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   EIA   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Veřejná zakázka   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Územní plánování   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Plzeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz