« Najít podobné dokumenty

Praha 4 - Podání - žádost o zábor P4, Jihlavská

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 4.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DIO_Jihlavska.pdf
„ \\ L \ _1227/9
<br> — \ „\ \./- xxx "A.\x'z * \,G \ \ \ : \,1/ \ \J' v \\4;\\
<br> \
<br> * ; 413/29 617/25 ! 45372 * %\
<br> VÝKUP BUDE OHRAZEN.PŘECHOD PŘES VÝ'KOPY BUDE UMOŽNĚN POMOCÍ LAVEK PRO PĚŠÍ.Stávající dopravní značení Provizorní dopravnl značení Hmmm.- gamnuAIElevzsromsrAvau PROVÁDÍl: „„mmgýggw TERMONTA PRAHA,a.s.A““ZP'="=-“mf::ž:rm _\= L [\\—„ E13: datum výkopu muns'ŽNĚŽŽBIŽ.M Bc.J|r| Kloubek - 739 31.7 230 = " —.— V'k nam- šASL _ -_ ' y op Praha !.M|chle <.>,Zabraná část “A“ HVP a PS pro BD Jihlavská 38.1.0,42 Oplocení & WKOP PÍFHÉŠŠŘCŽ V ULICI Sloup veřejného osvětlenl mann: A3 mmm.- 5 „U AC E [) | 0 2:1; „:::—202“.Přechodová lávka pro pěšl
vyhlaska_Jihlavska_Termonta.pdf
TERMONTA PRAHA a.s <.>
Třebohostická 46/11
<br> 100 00,Praha 10
IČ: 471 16 234
<br> Č.j.: P4/215495/24/OD/OSIS - DIR 07/24 V Praze: 06.06.2024
Vyřizuje: Mgr.XXXXXX XXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na
<br> pozemních komunikacích v Praze 4
<br> Odbor dopravy,příslušný podle ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6 zákona č.361/2000
Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním
provozu),po písemném vyjádření Policie ČR – Krajského ředitelství policie hl.m.Prahy – odboru
služby dopravní policie,č.j.: KRPA-165620-1/ČJ-2024-0000DŽ,ze dne 20.05.2024 a na základě
nájemní smlouvy s TSK Praha a.s.č.2/24/1244/106 ze dne 22.05.2024
<br> s t a n o v í
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích v Praze 4 v ulici Jihlavská.Jedná se o
osazení svislého dopravního značení dle schválené situace z důvodu výkopu pro realizaci topných
kanálů a horkovodní přípojky,zařízení staveniště <.>
<br> Umístěné dopravní značení: A15; značku B 28 +E8c v den záboru vyměnit ze IP 12c + ZPS; B28 +
E13; Z4a;
<br>
<br> Termín: 10.06.2024 – 26.06.2024 (16 dní)
<br>
<br>
O d ů v o d n ěn í
<br> Odbor dopravy stanovil přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích na základě
návrhu žadatele,z důvodu výkopu pro realizaci topných kanálů a horkovodní přípojky,nových přípojek <,>
zařízení staveniště v prostoru pozemní komunikace.V souladu s ustanovením § 77 odst.5 zákona č <.>
361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
pozdějších předpisů,nabývá opatření obecné povahy účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné
vyhlášky <.>
<br> Poučení: Podle § 173 odst.2 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů <,>
proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek <.>
<br> XXXXXXXX XXXXX
vedoucí odboru dopravy
<br> Na vědomí:
Policie ČR – KŘP hl.m.Prahy,ÚMČ Praha 4 – spis OD
<br> MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ...

Načteno

edesky.cz/d/9945965

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 4      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz