« Najít podobné dokumenty

Obec Čermná ve Slezsku - Návrh závěrečného účtu DSO Venkovského mikroregionu Moravice za rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Čermná ve Slezsku.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha
Licence: W7B1 XCRGUPXA / PXA (01012023 / 01012023)
<br> PŘÍLOHA
územní samosprávné celky,svazky obcí,regionální rady
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2023
IČO: 70630089
Název: DSO Venkovsky mikr.Moravice 10741
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti,nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
Účetní jednotka nezměnila oproti minulému období uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu Z a Z XXX jejich obsahové vymezení či způsoby
<br> A.X.Informace podle § 7 odst.5 zákona
Účetní jednotka uvádi v příloze účetní uzávěrky informace o použitých metodách,popř.o odchylkách od těchto metod
<br> 04.06.2024 14h55m49s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 14
<br>
<br> Licence: W7B1 XCRGUPXA / PXA (01012023 / 01012023)
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> Číslo Podrozvahový ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> položky Název položky účet BĚŽNÉ MINULÉ
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky
<br> 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905
<br> 4.Vyřazené závazky 906
<br> 5.Ostatní majetek 909
<br> P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů
<br> 1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 911
<br> 2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 912
<br> 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 913
<br> 4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 914
<br> 5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 915
<br> 6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 916
<br> P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou
<br> 1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921
<br> 2.Dlouhodobé podmíněné pohledá...
Výkaz zisku a ztrát
Licence: W7B1 XCRGUVXA / VXA (01012023 / 01012023)
<br> VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
územní samosprávné celky a svazky obcí
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2023
IČO: 70630089
Název: DSO Venkovsky mikr.Moravice 10741
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> 1 2 3 4
<br> A.Náklady celkem 753 681,23 728 349,45
<br> I.Náklady z činnosti 753 681,23 728 349,45
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 3 251,00
<br> 2.Spotřeba energie 502
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503
<br> 4.Prodané zboží 504
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508
<br> 8.Opravy a udržování 511
<br> 9.Cestovné 512
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516
<br> 12.Ostatní služby 518 359 817,23 342 376,45
<br> 13.Mzdové náklady 521 24 000,00 30 000,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527
<br> 17.Jiné sociální náklady 528
<br> 18.Daň silniční 531
<br> 19.Daň z nemovitostí 532
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 543 1 002,00
<br> 25.Prodaný materiál 544
<br> 26.XXXXX a škody XXX
<br> XX.XX.XXXX 14h17m19s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 3
<br>
<br> Licence: W7B1 XCRGUVXA / VXA (01012023 / 01012023)
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> 1 2 3 4
<br> 27.Tvorba fondů 548
<br> 28.Odpisy dlouhodobého majetku 551 369 864,00 351 720,00
<br> 29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552
<br> 30.Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553
<br> 31.Prodané pozemky 554
<br> 32.Tvorba a zúčtování rezerv 555
<br> 33.Tvorba...
Rozvaha
Licence: W7B1 XCRGURXA / RXA (16022023 / 01012023)
<br> ROZVAHA
územní samosprávné celky a svazky obcí
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2023
IČO: 70630089
Název: DSO Venkovsky mikr.Moravice 10741
<br> Období
<br> Číslo Syntetický Běžné Minulé
<br> položky Název položky účet Brutto Korekce Netto
<br> AKTIVA CELKEM 19 227 137,30 9 599 407,39 9 627 729,91 7 955 610,53
<br> A.Stálá aktiva 16 963 489,08 9 599 407,39 7 364 081,69 7 733 945,69
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012
<br> 2.Software 013
<br> 3.Ocenitelná práva 014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji 035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 16 963 489,08 9 599 407,39 7 364 081,69 7 733 945,69
<br> 1.Pozemky 031
<br> 2.Kulturní předměty 032
<br> 3.Stavby 021 9 684 770,69 2 818 147,00 6 866 623,69 7 225 579,69
<br> 4.Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí 022 589 270,00 91 812,00 497 458,00 508 366,00
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 6 689 448,39 6 689 448,39
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek
<br> 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061
<br> 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062
<br> 04.06.2024 14h14m14s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 5
<br>
<br> Licence: W7B1 XCRGURXA / RXA (16022023 / 01012023)
<br> Období
<br> Číslo Syntetický Běžné Minulé
<br> položky Název položky účet Brutto Korekce Netto
<br> 3.Dluhové cenné papíry držené do spl...
Výkaz FIN 2-12_2023
Licence: W7B1 XCRGBA1A / A1A (16022023 / 01012023)
<br> Ministerstvo financí FIN 2-12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
<br> ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky **********
<br> sestavený k 12 / 2023
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX IČO
<br> XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky: DSO Venkovsky mikr.Moravice 10741
<br>
<br> I.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku
<br> a b 1 2 3
<br> 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 220 000,00 575 000,00 573 103,11
0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 110 000,00 266 100,00 266 100,00
<br> 0000 Bez ODPA 330 000,00 841 100,00 839 203,11
<br> 3639 2133 Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí 20 000,00 30 000,00 24 000,00
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 20 000,00 30 000,00 24 000,00
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 350 000,00 871 100,00 863 203,11
<br> 04.06.2024 14h 7m11s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 7
<br>
<br> Licence: W7B1 XCRGBA1A / A1A (16022023 / 01012023)
<br> II.ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku
<br> a b 1 2 3
<br> 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 24 000,00 24 000,00 24 000,00
3639 5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky 1 000,00 1 000,00
3639 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 3 000,00 3 000,00
3639 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000,00 5 000,00
3639 5168 Zpracování XXX a služby souv.s inf.a kom.technol 15 000,00 15 000,00 5 690,03
3639 5169 Nákup ostatních služeb 250 000,00 354 000,00 343 818,40
3639 5175 Pohoštění 5 000,00 5 000,00
3639 5194 Výdaje na věcné dary 3 000,00 3 000,00
3639 5362 Platby daní státnímu rozpočtu 1 000,00 1 000,00
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 307 000,00 411 000,00 373 508,43
<br> 3725 5137 Drobný dlouhodobý h...
Inventarizační zpráva 2023
Inventarizační zpráva
<br> Inventarizace majetku Dobrovolného svazku obcí Venkovského mikroregionu Moravice ke dni 31.12.2023 započala dne 12.12.2023 v 9.00 hod.a ukončena 10.01.2024 ve 12.00 hod <.>
<br> Složení inventarizační komise: Předseda komise: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Členové: XXXXXXXXX XXXXXXX,Mgr.XXXXX XXXXXX
<br> Dokladovou inventuru provedli: lng.XXXXXX XXXXXXX,XXXXXXXXX XXXXXXX a Mgr.XXXXX XXXXXX
<br> lnventurní komise na základě inventarizačních soupisů fyzicky zkontrolovala veškerý movitý i nemovitý majetek Dobrovolného svazku obcí Venkovského mikroregionu Moravice.Inventumí komise neshledala inventarizační rozdíl,účetní stav majetku je shodný se stavem fyzickým či dokladovým <.>
<br> Dále byla provedena dokladová inventura.Zůstatky na vybraných účtech souhlasí se stavem předložených dokladů._
<br> Inventury proběhly za přítomnosti odpovědných osob a v souladu s plánem,komise byla proškolena dne 12.12.2023.Oceňovací rozdíly nebyly zjištěny <.>
<br> Příloha: Seznam inventumích soupisů ke dni 31.12.2023
<br> Vypracovali: Ing.XXXXXX XXXXXXX,předseda inventarizační komise
<br> XXXXXXXXX XXXXXXX,Mgr.XXXXX XXXXXX — členové
<br> V Budišově nad Budišovkou dne XX.01.2024
Zpráva o přezkumu DSO za rok 2023
KRAJSKÝ ÚŘAD
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Odbor podpory korporátního řízení a kontroly
28.října 2771/117,702 00 Ostrava
<br>
Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu
<br>
tel.: 595 622 222 IČ: 70890692 Bankovní spojení: Česká spořitelna,a.s.– centrála Praha
<br>
<br> fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692 č.účtu: 1650676349/0800
ID DS: 8x6bxsd Úřední hodiny: Po,St 9.00-17.00; Út,Čt 9.00-14.30; Pá 9.00-13.00 www.msk.cz
<br>
Klasifikace informací: Veřejná
<br> KUMSX02Y7BMT
<br>
<br>
<br> Zpráva
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO
Venkovský mikroregion Moravice <,>
<br> IČ 70630089 za rok 2023
<br>
Přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2023 bylo provedeno v souladu s § 42 zákona
č.128/2000 Sb.na základě písemné žádosti ze dne 21.6.2023 <.>
<br> Dílčí přezkoumání hospodaření k datu 30.9.2023 bylo vykonáno dne 5.12.2023 kontrolní skupinou ve složení:
<br> Kontrolní skupina Funkce Pověření č <.>
Identifikační
<br> karta č <.>
<br> Ing.XXXXX XXXXX kontrolor pověřený řízením XXX/XX/XXXX XXXX
Místem provedení přezkoumání hospodaření byl Městský úřad Budišov nad Budišovkou <.>
<br> Závěrečné přezkoumání hospodaření k datu 31.12.2023 bylo vykonáno dne 19.3.2024 kontrolní skupinou
ve složení:
<br> Kontrolní skupina Funkce Pověření č <.>
Identifikační
<br> karta č <.>
<br> Ing.XXXXX XXXXX kontrolor pověřený řízením XXX/XX/XXXX XXXX
Ing.XXXXXX XXXXXX kontrolor XXX/XX/XXXX XXXX
Místem provedení přezkoumání hospodaření byl Městský úřad Budišov nad Budišovkou <.>
<br> Kontrolní úkon,jímž bylo přezkoumání zahájeno:
<br> - doručení oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření za rok 2023 dne 24.11.2023 <.>
Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení zprávy:
<br> - rekapitulace provedeného přezkoumání se zástupci územního celku dne 19.3.2024 <.>
<br> Zástupci územního celku,kteří byli přítomni/součinní při realizaci závěrečného přezkoumání hospodaření:
<br> - Ing.XXXXXX XXXXXXX,předseda <,>
- Ing.XXXXX XXXXXXXXXX,účetní <.>
<br>
...
Návrh Závěrečného účtu DSO za rok 2023
Návrh Závěrečného účtu DSO Venkovský mikroregion Moravice za rok
2023
<br>
<br> Na základě § 17 zákona č.250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje
<br> DSO Venkovský mikroregion Moravice
Návrh Závěrečného účtu Venkovského mikroregionu Moravice za rok 2023 <.>
<br>
<br> Údaje o organizaci:
Název: Venkovský mikroregion Moravice
Adresa: náměstí Jana Zajíce 7
749 01 Vítkov
IČ: 70630089
Právní forma: Dobrovolný svazek obcí
<br>
Kontaktní údaje:
Telefon: 604 422 747
E-mail: mikroregion.moravice@budisovnb.cz
WEB: www.mikroregion-moravice.cz
<br>
<br> Obsah závěrečného účtu
1.Plnění příjmů a výdajů za kalendářní rok 2023
- Výkaz FIN 2-12 za období 12/2023
<br> 2.Hospodaření s majetkem
- Rozvaha za období 12/2023
- Výkaz zisku a ztráty 12/2023
- Příloha 12/2023
<br> 3.Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2023 DSO Venkovský mikroregion
Moravice
<br> 4.Inventarizační zpráva za rok 2023
<br> Připomínky k návrhu Závěrečného účtu mohou občané uplatnit buď písemně kanceláři č.32
MěÚ Budišov nad Budišovkou,Halaškovo nám.2,a to v úřední dny pondělí a středa v době
od 8:00 do 17:00 hod <.>,případně u příslušné členské obce,nebo při projednávání Závěrečného
účtu DSO VMM na zasedání Sněmu starostů Venkovského mikroregionu Moravice <,>
dne 27.6.2024 ve 14.30 hod v zasedací místnosti OÚ Větřkovice <.>
<br> Návrh závěrečného účtu:
<br> Vyvěšen dne: ……………………….<.>
<br> Sejmut dne: …………………………
<br> Razítko členské obce,podpis zástupce obce: …………………………………… <.>
<br>
<br>
<br>
Návrh Závěrečného účtu Venkovského mikroregionu Moravice za rok 2023
(podle § 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)
<br>
DSO Venkovský mikroregion Moravice hospodařil v roce 2023 dle schváleného rozpočtu na
rok 2023,který byl schválen na 54.zasedání sněmu starostů mikroregionu Moravice
usnesením č 559/54 dne 14.12.2022 <.>
Rozpočet byl schválen jako schodkový,přičemž rozpočtové příjmy činily 350.000,- Kč a
výdaje 400.000,- Kč.Schodek ve výši 50.000,- byl ...

Načteno

edesky.cz/d/9944395

Meta

Prodej   Rozpočet   Prodej nemovitosti   Prodej   Pronájem   Pronájem   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Čermná ve Slezsku      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz