« Najít podobné dokumenty

Praha 4 - Kloboučnická,FÉNIKS, s.r.o.,Klára Světlíková,zařízení staveniště

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 4.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Kloboucnicka_FENIKS_s.r.o._zarizeni_staveniste_vyvesit_023br24.pdf
FÉNIKS,s.r.o <.>
Kloboučnická 1425/13
140 00 Praha 4
IČ.: 64942295
<br> Č.j.: P4/152575/24/OD/HORV-DIR 023/24 V Praze: 05.06.2024
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních
<br> komunikacích v Praze 4
<br> Odbor dopravy,příslušný podle ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.<,>
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),po
písemném vyjádření Policie ČR – Krajského ředitelství policie hl.m.Prahy – odboru služby dopravní policie <,>
č.j.: KRPA-116098-1/ČJ-2024-0000DŽ,ze dne 08.04.2024
<br> s t a n o v í
přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích v Praze 4 v ulici Kloboučnická.Jedná se o
<br> osazení svislého dopravního značení dle schválené situace.Jde o umístění zařízení staveniště souvisejícího se
stavební úpravou bytového objektu.Toto dopravní opatření si dále vyžádá omezení parkovací kapacity v místě
prací a vyznačení náhradní obchozí trasy pro pěší <.>
<br> Umístěné dopravní značení: B 28 + E13; B28 + E13 + E 8c; C 4b + Z 4a; Z 4a; A 15; IP 12 + E 13
<br> Termín: 15.06.2024 – 01.02.2025
<br> O d ů v o d n ěn í
<br> Odbor dopravy stanovil přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích na základě návrhu
žadatele z důvodu umístění zařízení staveniště do prostoru předmětné pozemní komunikace.V souladu
s ustanovením § 77 odst.5 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,nabývá opatření obecné povahy účinnosti pátým dnem po dni
vyvěšení veřejné vyhlášky <.>
<br> Poučení: Podle § 173 odst.2 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,proti
opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek <.>
<br> XXXXXXXX XXXXX
vedoucí odboru dopravy
<br> Příloha: situace dopravního značení potvrzená Policií ČR
<br> Na vědomí:
Policie ČR – KŘP hl.m.Prahy
ÚMČ Praha 4 – spis OD
Městská policie ...
DIO_Kloboucnicka.pdf
OD OR DOPRAVY
<br> ze dne [] 5 "05" 2021!
<br> ' ' DU MĚ TSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 U Rá/ěřuje z podmínek rozhodnuí
<br> 481/4
<br> TABOR 02 ČLŠT NA wsmlu POZEIKU 1111/1 29,60 m'
<br> 215011 č.2 CAST 1111 POZEMKU 2979/1 16,00 m' ——_._ Í'Í'
<br> »? a
<br> ; STAVBY VLASTNICTVÍ \NVESTORA
<br> POZEMKY VE VEASTNTCWT INVESTORA A m ŘEŠENÁ STAVBA
<br> \
<br> LEŠENÍ ZABORY
<br> PARKOVACÍ ZONA A PARKOVACÍ STÁNI
<br> 50.01 OBJEKT — A 80.02 ZÁBORY
<br> í značka omezení chomíku,průchozí lešení
<br> Kloboučnícká 0 2979/1
<br> dopravní značka upevněno k poměmému sloupku usozenému v podkladů desce
<br> 441/4
<br> AEAVJS 'IEIGIZOA OWIN
<br> dopravní značku lpevněna k podpěměmu stoupla: usulenému v podklodní desce
<br> ! ZNAČKU Bza+Esc v om ZÁBORU WMĚNII ZA P12b+ZPS
<br> ;Auasaa
<br> É!
<br> Odhcn :,-.1,40 (41 :
<br> kém.ablik
<br> GHG“
<br> _: \\ \.F_r—4111151
<br> 'n'?
<br> KEY Wow /
<br> hl.níP B
<br> | raHyÍ
<br> mnm—.7 „Lomu/_
<br> ZL!
<br> Dne: ' ;,k ioooo = 211,55 m n.m.BPv ' 8 ' 4021.„APEYĚ'ÝMŽYĚĚ'Ěunna INAVRHOVAL: KONTROLOVAL:,; HLAVNÍ PROJEKTANT: ING.ARCH.XXXXX XXXXXXXXX ING.ARCH.XXXXX XXXXXXXXX
<br> ING.ARCH.MAT—ĚJ PRTBORSKY
<br> ING.ARCH.XXXXX XXXXX
<br> ' MORAVANÚ XXXX/XX.XXX XX PRAHA X - BŘEVNOV
<br> IČO: 035 56 387: mobil: +420 607 508 870; e—rnoil: mutej.priborsky©pribomot.cz
<br> NÁZEV: c.SITUACNI VÝKRESY FORMAT: A4 KOORDINACNÍ SITUACNÍ VÝKRES MĚŘWO: 1:25Q DATUM: 01 / 2024 STAVBA: DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ STUPEN: DUR,DSP ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENIM KLOBOUČNICKÁ 13 — STAVEBNÍ ÚPRAVY,REWE REv_o PŘISTAVBA A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ STAVBY OBJEKTU — A ČÍSLO KOPIE: KÉOUČMCKA 1425/13,140 00 PRAHA 4 — NUSLE _ ČISLO WKRESU: STAVEBNIK: FĚNIKS,s.r.o <.>,KLOBOUČNICKÁ 1425/13,140 00 PRAHA 4 — NUSLE C_3 <,>

Načteno

edesky.cz/d/9939461

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 4      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz