« Najít podobné dokumenty

Praha 4 - Polední, Vegacom a.s., výkopové práce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 4.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DIO.pdf
\š &
<br> “\ ? ?,? 403991 r
<br> ODBOR DOPRAVY 403994 \\" \//\\„ \
<br> ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ověřuje za podmínek \rozhognutí
<br> ze dne 05 -06— \20211403993
<br> č.j.:W/Zřžóéiýž/oygw „Di/2 ď/Zf / '%7/
<br> 1174/102
<br> / 1174/35
<br> * 1030/36
<br> „\\A
<br> 1030/31
<br> 465/22 Souhlas
<br> né Star ',577 odst—_ „& __.ŠŠV'É'EO ve smys !- a 525 o„_ _,' 2.umí/9000 Sb
<br> QM
<br> České I'? puhh'ťu Kras-ké PZ" kelen/í
<br> 464/20
<br>.raw
<br> JAG,;
<br> *+\1 *u— „ L * _ <,>
<br> ? : SITUACE DIO 33333; g„R'
<br> Nama.cz MÍSTO STAVBY
<br> Stávající dopravní značení
<br> Provizorní dopravní značení
<br> 403965: E13: datum výkopu
<br> // Chodník uzavřen,použijte ?i E „ vozovku
<br> 403989 D/ / _
<br>.Výkop / N;,<,> „,z; Zabrana cast,'1 ' _ „„ :: : ; Oplocení A Přechodová lávka pro pěš' „VL Sloup veřejného osvětlení
<br> “I'/\W
<br> ? :llllllllllll
<br> 403987 “ *
<br> z lŠ \
<br> __ „ — : D0 \ <.>
<br> _ „_ £
<br> „ * * Š a,>
<br> 1282/40 ; ; 990/42
<br> VÝKOP BUDE OHRAZEN.PŘECHOD PŘES VÝKOPY BUDE
<br> v
<br> UMOŽNĚN POMOCÍ LÁVEK PRO PEŠÍ.VÝKOP u VJEZDÚ PO DOMLUVĚ s MAJITELl DOTČENÝCH OBJEKTÚ
<br> l
<br> \92/15
<br> \_ <,>
<br> OBJEONATELlINVESTOR,STAVBU PROVÁDÍl:
<br> Vegacom a.s.XXXXXXXX XXXXXXX - XXXXXX XXX
<br> %
<br> M i la n H u ňát Poradenství v oblasti dopravy www.projektydio.cz 736 647 956 Inlchrojektydin.cz
<br> na
<br> \ Praha 4 RVDSL1826_A_A_PAN N1098-PAN N1 H R_M ET
<br> VÝKOP PRO KABELV uucr POLEDNI
<br> ADOZ Praha - dopravní značení s.r.o.Armádního Sham 15,PRAHA 10
<br> Tel : 602 226 027 Tel : 272 700 103
<br> www.adoz-znaceni.cz e-mail: adoz©adozpraha.cz
<br> /
<br> Braník
<br> A4 VYKRES č.:
<br> 03 05 2021.1 1 <.>
<br> FORMAT:
<br> OBJEKT ČÁST
Vyhlaska_Poledni_Vegacom_a._s._vykop_obnova_el._site_DIR_18r24.pdf
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
Úřad městské části,Antala Staška 2059/80b
<br> O D B O R D O P R A V Y
<br> Vegacom a.s <.>
Novodvorská 1010/4
142 01 Praha 4 - XXXXXX
IČ.: XXX XXX XX
<br> Č.j.: P4/272063/24/OD/BLAH - DIR 18/24 V Praze: 05.06.2024
Vyřizuje: Bc.XXXXX XXXXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na
<br> pozemních komunikacích v Praze 4
<br> Odbor dopravy,příslušný podle ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6 zákona č.361/2000
Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním
provozu),po písemném vyjádření Policie ČR – Krajského ředitelství policie hl.m.Prahy – odboru
služby dopravní policie,č.j.: KRPA-184766-1/ČJ-2024-0000DŽ,ze dne 05.06.2024
<br> s t a n o v í
přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích v Praze 4,v ulici Polední,Vítovcova <.>
<br> Jedná se o osazení svislého dopravního značení dle schválené situace.Jde o výkop v chodníku
v souvislosti s obnovou přípojek SEK <.>
<br> Umístěné dopravní značení: A12a; A15; B28 + E13; B28+ E13; E13 + Z2; Z4a
<br> Termín: 26.06.2024 – 07.07.2024
<br> O d ů v o d n ěn í
<br> Odbor dopravy stanovil přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích na základě
návrhu žadatele z důvodu výkopu v souvislosti s obnovou přípojek SEK.V souladu s ustanovením § 77
odst.5 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů,nabývá opatření obecné povahy účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení
veřejné vyhlášky <.>
<br> Poučení: Podle § 173 odst.2 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů <,>
proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek <.>
<br> XXXXXXXX XXXXX
vedoucí odboru dopravy
<br> Na vědomí:
Policie ČR – KŘP hl.m.Prahy,ÚMČ Praha 4 – spis OD
<br>
2024-06-05T12:59:44+0200
user_ts
<br>
2024-06-05T15:29:12+0200

Načteno

edesky.cz/d/9939460

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 4      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz