« Najít podobné dokumenty

Praha 4 - V Štíhlách, Eliška Svobodová, INV - posun místa

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 4.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

V_Stihlach_Eliska_Svobodoba_presun_mista_INV.pdf
56.333.<.>.<.> a „ XXX m _
<br>.<.> „ : UO \ \
<br> ooomč webu Gym m „u „ „ft MMM“.ÉŠEM m> 39.5:me mcmmšsow
<br> _chocNQ meEnoa má 23550
<br> < <_._<„„_n_ _„m< <o mxmhww 53,00._ _
<br> řiť—„1.<.> <.>
<br>.<.> „'Iu/h).<.>.<.> Mn.<.> :.<.>.<.>.„wfřďř » <.>
<br> T
<br> V.„I.-.? wikia?.!
<br>.Une? :
<br>.<.>.<.> on./e.<.>
<br>.43%
<br> <.>,)$%.<.>.%$ M5
<br> <.>,44;.<.>.?/,v „fn/W?
<br>.z „:
<br> fx
Vyhlaska_V_Stihlach_Eliska_Svobodova_6J7_8251_zmena_mista_-_INV_073_-_1_r._23.pdf
XXXXXX XXXXXXXXX
V Štíhlách XXXX/X
XXX XX Praha X - Krč
nar.16.10.1940
<br> Č.j.: P4/268579/24/OD/KUB - INV 073/1/23 V Praze: 05.06.2024
Vyřizuje: XXXX XXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> O p a t ř e n í o b e c n é p o v a h y - s t a n o v e n í p ř e c h o d n é ú p r a v y
p r o v o z u n a p o z e m n í c h k o m u n i k a c í c h v P r a z e 4
<br> Odbor dopravy,příslušný podle ustanovení § 77 odst.1 písm.b) a § 124 odst.6 zákona č <.>
361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o
silničním provozu),po písemném vyjádření Policie ČR – Krajského ředitelství policie hl.m.Prahy –
odboru služby dopravní policie,č.j.: KRPA- 182051 - 1/ČJ-2024-0000DŽ,ze dne 03.06.2024
<br> s t a n o v í
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikaci na Praze 4 v ulici V Štíhlách poblíž SVO
č.413106 podélné stání – dle přiložené situace.Jedná se o:
<br> a) svislé dopravní značení IP 12 s parkovacím znakem O7 a SPZ/RZ: 6J7 8251
<br> b) vodorovné dopravní značení V 10 f,bude provedeno na náklady žadatele
<br> Termín: od 15.06.2024 – do doby platnosti rozhodnutí,pokud není vydáno rozhodnutí o
prodloužení
<br> O d ů v o d n ěn í
<br> Odbor dopravy stanovil přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích na základě
návrhu žadatele z důvodu realizace parkovacího místa pro osobní vozidlo osoby těžce tělesně postižené <.>
V souladu s ustanovením § 77 odst.5 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,nabývá opatření obecné povahy účinnosti
pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky <.>
<br> Poučení: Podle § 173 odst.2 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů <,>
proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek <.>
<br> Toto stanovení je součástí rozhodnutí č.j.: P4/490903/23/OŽPAD/KUB - INV 073/23.Platnost
stanovení končí současně s platností rozhodnutí,pokud není vydáno rozhodnutí o prodloužení,nebo
toto n...

Načteno

edesky.cz/d/9939458

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 4      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz