« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Informace k pozemkům parc. č. 2014/41 a parc. č. 2014/44 v k. ú. Chodov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pravidla pro převod nemovitostí ve vlastnictví hl. m. prahy (usnesení č. 2427 z 2023).pdf
1
<br>
Příloha č.1 k usnesení Rady HMP č.2427 ze dne 6.11.2023
<br>
Pravidla pro převod nemovitostí ve vlastnictví hlavního města Prahy
<br>
<br> Článek I <.>
<br> Pravidla pro převod nemovitostí ve vlastnictví hlavního města Prahy (dále jen „Pravidla“) se
vztahují na úplatné převody těchto nemovitostí ve vlastnictví hl.m.Prahy:
<br>
<br> 1.objektů dokončených i rozestavěných,bez pozemku nebo včetně pozemku,se kterým tvoří
jeden funkční celek,kromě bytových objektů,kde se postupuje podle "Zásad postupu při
prodeji bytových domů ve vlastnictví hl.m.Prahy",schválených usnesením Zastupitelstva
HMP č.09/14 ze dne 24.6.1999 a objektů,kde se postupuje podle "Zásad postupu při
úplatném převodu rodinných domů a bytových domů s jedním až třemi byty,včetně
pozemků,se kterými tvoří jeden funkční celek",schválených usnesením Zastupitelstva
HMP č.13/32 ze dne 25.11.1999 <.>
<br>
<br> 2.pozemků zastavěných i nezastavěných,kromě pozemků zastavěných obytnými domy ve
vlastnictví bytových družstev,kde se postupuje podle "Pravidel převodu pozemků ve
vlastnictví hlavního města Prahy zastavěných obytnými domy ve vlastnictví bytových
družstev",schválených usnesením Rady HMP č.1275 ze dne 21.8.2001 <.>
<br>
<br> Pozemkem,který tvoří jeden funkční celek s objektem dokončeným i rozestavěným se rozumí
pozemek,na němž je objekt umístěn,nebo pozemek,který sousedí s tímto pozemkem a který
je samostatně nezastavitelný a s předmětným pozemkem tvoří vhodný doplněk a jeho pořízení
nemá využití pro jinou osobu než pro žadatele <.>
<br>
<br> Článek II <.>
<br>
<br> 1.O zveřejnění záměru převést nemovitost ve vlastnictví hl.m.Prahy rozhoduje ředitel odboru
hospodaření s majetkem MHMP (dále jen „odbor HOM MHMP“) po projednání záměru ve
Výboru pro správu majetku ZHMP (dále jen „Výbor“) <.>
<br>
<br> 2.a) Před zveřejněním záměru dle článku II.odst.1 požádá odbor HOM MHMP o písemné
stanovisko k záměru převodu nemovitosti tyto odbory MHMP: INV,ODO,OCP,EVM,UZR
a dále Technickou správu komunikací hl.m.Pra...
MHMP_1060307_2024.pdf
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 36/31,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000,fax: 236 007 157
<br> 1/2 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
<br> 15.5.2024 Mgr.XXXXXX XXXXXXXXXX
<br> Č.j.: XXX XXX XXX
<br> MHMP 1060307/2024 Počet listů/příloh: -/0
<br> Sp.zn.: Datum:
<br> S-MHMP 984201/2024 29.05.2024
<br> Poskytnutí informace podle zákona č.106/1999 Sb <.>
<br> Vážený pane <,>
<br> hlavní město Praha,Magistrát hl.m.Prahy jako povinný subjekt ve smyslu ust.§ 2 odst.1 zákona
č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„InfZ“),obdržel dne 15.5.2024 Vaši žádost o poskytnutí informace (dále jen „Žádost“) <.>
<br> V Žádosti konkrétně uvádíte:
<br> „1) Chci vědět,jaký je cenový odhad nemovitostí/pozemků katastrální území: pozemek č.2014/44
Chodov a pozemek č.2014/41 - Chodov.O tyto dva pozemky se zajímá naše a jiná SVJ v okolí <.>
Nechceme tam výstavbu.Takže uvažujeme o koupi území <.>
<br> 2) Chci vědět,zda se na těchto dvou pozemcích chystá nějaká výstavba.Majitelem je pokud víme
Magistrát.“
<br> V souladu s § 14 odst.5 písm.d) InfZ Vám v součinnosti s odborem hospodaření s majetkem
MHMP a s odborem evidence majetku MHMP poskytujeme Vámi požadované informace <.>
<br> Ad 1.Hlavní město Praha eviduje majetek v pořizovacích cenách,které jsou často historické a
neodpovídají aktuální tržní ceně.V případě plánovaného prodeje se vyhotovuje znalecký
posudek,kterým je určena aktuální XXXX a při realizaci samotného prodeje je majetek dle kupní
ceny přeceněn.Cenový odhad pozemků parc.č.2014/41 a parc.č.2014/44 oba v k.ú.Chodov se
v případě žádosti o úplatný převod řídí Usnesením Rady hl.m.Prahy č.2427 ze dne 6.11.2023 <,>
tj.dle Pravidel pro převod nemovitostí ve vlastnictví hl.m.Prahy - čl.III.(viz příloha) <.>
<br> Aktuální cenová mapa stavebních pozemků hl.m.Prahy je veřejně dostupná na webových
stránkách: https://app.iprpraha.cz/apl/app/cenova-mapa...

Načteno

edesky.cz/d/9920196

Meta

Prodej nemovitosti   Prodej   Jednání zastupitelstva   Prodej   Pronájem   Územní plánování   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz