« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Společné povolení - Most v ul. Českobrodská, Y 514 - rekonstrukce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Most v ulici Českobrodská, Y 514 - rekonstrukce_002.pdf
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor pozemních komunikací a drah
Oddělení speciálního s tavebního úřadu
<br> *MHMPXPORFOKS*
MHMPXPORFOKS
<br>
<br>
<br>
<br> Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 12 444,fax: 236 007 157
<br> 1/17 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Váš dopis zn./ze dne Vyřizuje/tel.:
- / 27.11.2023 Ing.XXXXX XXXX
Č.j.: XXX XXX XXX
MHMP 1030434/2024 Počet listů/příloh: 17 / 2
Sp.zn.: Datum:
S-MHMP 2482035/2023 24.5.2024
<br>
<br> R O Z H O D N U T Í
<br> Magistrát hlavního města Prahy,odbor pozemních komunikací a drah,jako speciální stavební
úřad ve věcech drah příslušný podle ustanovení § 15 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb.<,>
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů <,>
v souladu s ustanovením § 40 odst.5 písm.b) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních
komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o pozemních komunikacích“) <,>
na základě přezkoumání žádosti o vydání společného povolení podle ustanovení § 94j až § 94p
stavebního zákona,kterou dne 27.11.2023 podal stavebník Technická správa komunikací hl.m <.>
Prahy,a.s <.>,Veletržní 1623/24,170 00 Praha 7,IČO 034 47 286,který je v řízení zastoupen
společností “Valbek,spol s.r.o.“,Vaňurova 505/17,460 07 Liberec,IČO 482 66 230 vydává
podle ustanovení § 94p stavebního zákona a podle ustanovení § 13a vyhlášky
č.503/2006 Sb <.>,kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního
řádu,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br>
<br> SPOLEČNÉ POVOLENÍ
<br> stavebního záměru
<br> „Most v ul.Českobrodská,Y 514 - rekonstrukce“ <,>
<br> která je členěna na tyto stavební objekty
<br>
SO 201 Most v ulici Českobrodská,Y 514 – rekonstrukce
SO 301 Úprava vodovodu a kanalizace
SO 401 Úprava sdělovacích a optických kabelů
SO 402 Úprava rozvodů VN a NN
SO 501 Úprava STL plynovodu
SO 651 Úprava trakčního vedení
<br> a
x
<br>
- dle ...

Načteno

edesky.cz/d/9920183

Meta

Územní plánování   EIA   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz