« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Rozhodnutí prodloužení platnosti stavebního povlení + změna stavby před dokončením: Modernizace a rozšíření části PPO Praha - povodňová ČS na toku Rokytka v Libni

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MHMP_1020818_2024_R.pdf
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000,fax: 236 007 157
<br> 1/6 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
01-PP-556/24 Ing.XXXXXXX XXXXX
Č.j.: XXX XXX XXX
MHMP 1020818/2024 Počet listů/příloh: 3/0
Sp.zn.: Datum:
<br> S-MHMP 833021/2024 24.05.2024
<br> Rozhodnutí
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy,dále jen OCP MHMP,jako věcně
příslušný vodoprávní úřad a speciální stavební úřad podle ust.§ 31 odst.2 zákona č.131/2000
Sb <.>,o hlavním městě Praze,ve znění pozdějších předpisů,dále podle ust.§ 106 odst.1 zákona č <.>
254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (dále jen vodní zákon) ve znění účinném do
31.12.2023,a ust.§ 15 odst.1 písm.d) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a
stavebním řádu (dále jen stavební zákon),ve znění účinném do 31.12.2023,a dále jako místně
příslušný správní orgán dle ust.§ 11 odst.1 písm.a) zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
pozdějších předpisů <,>
<br> na základě žádosti účastníka řízení (dle ust.§ 27 odst.1 správního řádu),Hlavního města
Praha,IČO: 00064581,Mariánské náměstí 2/2,110 00 Praha 1,jednajícího prostřednictvím
odboru investičního Magistrátu hl.m.Prahy a zastoupeného na základě plné moci společností
Vodohospodářský rozvoj a výstavba,s.r.o <.>,IČO: 47116901,Nábřežní 4,150 00 Praha 5 (v dalším
textu uváděno zkráceně též jako „oprávněný“ nebo „stavebník“) <,>
<br> rozhodl ve společném řízení takto:
<br> I.podle ust.§ 115 odst.4 stavebního zákona <,>
<br> prodlužuje platnost stavebního povolení vydaného rozhodnutím č.j.: MHMP 185708/2020,ze
dne 10.3.2020,které nabylo právní moci dne 25.4.2020,která již byla prodloužena rozhodnutím
č.j.: MHMP 686977/2022,a to nově do 25.4.2029 <.>
<br> Uvedeným rozhodnutím č.j.: MHMP 185708/2020,ze dne 10.3.2020,které nabylo právní moci
dne 25.4.2020,byla povolena změna dokončené stavby vodního díla podle § 55 odst....

Načteno

edesky.cz/d/9878747

Meta

Územní plánování   Stavby   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz