« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo dopravy - Předpisy a legislativa Předpisy a legislativaPředpisy a legislativa

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo dopravy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Definice mimořádné události, druhy mimořádných událostí a případy, které se neposuzují jako mimořádná událost
Ústřední inspektorát
<br> Těšnov 1163/5
110 00 Praha 1
<br> Příloha 1 k dopisu číslo jednací: 210/2017/DI
<br> Definice mimořádné události,druhy mimořádných událostí a případy,které se
neposuzují jako mimořádná událost
<br> 1.Definice mimořádné události a její členění
Mimořádnou událostí je nehoda nebo incident,ke kterým došlo v souvislosti
s provozováním drážní dopravy nebo pohybem drážního vozidla na dráze nebo v obvodu
dráhy a které ohrozily nebo narušily
a) bezpečnost drážní dopravy <,>
b) bezpečnost osob <,>
c) bezpečnou funkci staveb nebo zařízení,nebo
d) životní prostředí <.>
Poznámka: definice mimořádné události (MU) nově stanovuje,že pro vznik MU je zásadní <,>
zda k ní došlo v souvislosti s provozováním drážní dopravy nebo v souvislosti s pohybem
drážního vozidla na dráze nebo v obvodu dráhy.U MU tedy není směrodatné pouze to,zda
bylo drážní vozidlo v pohybu,ale postačí,že byla provozována drážní doprava (definice viz
§ 2 zákona o dráhách),tzn.že např.střetnutí osobního automobilu se stojícím drážním
vozidlem nebo újma na zdraví osoby při zavírání nástupních dveří stojícího drážního vozidla
budou mimořádnou událostí,pokud byla splněna podmínka provozování drážní dopravy (viz
uvedený § 2 zákona o dráhách).Daná událost musí rovněž splňovat alespoň jednu
podmínku a) – d).Jelikož je i tak definice MU poměrně obecná,a dá se tak pod ní přiřadit
mnoho provozních situací,jsou základní druhy MU uvedeny v bodě 2,a případy,které
Drážní inspekce nepovažuje za MU,v bodě 3.Ostatní „sporné“ provozní situace se posuzují
individuálně <.>
<br> Vážnou nehodou je nehoda způsobená srážkou nebo vykolejením drážních vozidel,jejímž
následkem je smrt,újma na zdraví alespoň 5 osob nebo škoda velkého rozsahu podle
trestního zákoníku na drážním vozidle,dráze nebo životním prostředí,nebo jiná nehoda
s obdobnými následky <.>
Poznámka: vážná nehoda je nově podskupinou nehody,rozsah škody velkého rozsahu (tj.5
milionů Kč) je omezen pouze na drážní infrastrukturu,drážní vozidla a na ži...
Ohlašování mimořádných událostí Drážní inspekci
Ústřední inspektorát
<br> Těšnov 1163/5
110 00 Praha 1
<br> Příloha 2 k dopisu číslo jednací: 210/2017/DI
<br> Oznamování mimořádných událostí Drážní inspekci
<br> Provozovatel dráhy a dopravce jsou v souladu s ustanovením § 49 odst.3 písm.a)
zákona č.266/1994 Sb <.>,o dráhách,ve znění pozdějších předpisů,povinni neprodleně
oznámit každou mimořádnou událost v drážní dopravě Drážní inspekci <.>
<br> Pro oznamování vzniku mimořádných událostí je zřízeno Centrální ohlašovací
pracoviště Drážní inspekce,které je obsazeno nepřetržitě 24 hodin denně <.>
<br> Sídlo ohlašovacího pracoviště: Těšnov 5,Praha 1,110 00
Telefonní číslo: 736 521 001
Elektronická adresa: pohotovost@dicr.cz
<br> Oznámení mimořádné události je splněno pouze tehdy,když jsou oznámeny všechny
údaje stanovené v § 7 odst.3 vyhlášky č.376/2006 Sb <.>,o systému bezpečnosti provozování
dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen vyhláška) <.>
<br> Vyhodnocení příčin a okolností vzniku mimořádných událostí (dále jen
vyhodnocení) zasílají provozovatelé dráhy a dopravci ve smyslu ustanovení § 10 odst.6
vyhlášky na adresy jednotlivých územních inspektorátů Drážní inspekce s ohledem na jejich
územní příslušnost,popřípadě do datové schránky Drážní inspekce následovně:
<br> a) u mimořádných událostí na dráhách železničních a lanových zasílají provozovatelé dráhy
a dopravci vyhodnocení všech mimořádných událostí <.>
<br> b) u mimořádných událostí na dráhách tramvajových a trolejbusových zasílají provozovatelé
dráhy a dopravci vyhodnocení všech mimořádných událostí s výjimkou incidentů,kdy došlo:
<br> 1) ke srážce drážního a silničního vozidla se škodou na majetku do 500 tisíc Kč <,>
2) k poškození sběrače trakčního proudu drážního vozidla nebo trakčního vedení se
<br> škodou na majetku do 500 tisíc Kč <.>
<br> Adresy územních inspektorátů Drážní inspekce:
<br> Územní inspektorát Ostrava,Peterkova 132,708 00,Ostrava,email: ostrava@dicr.cz
Územ...
Nařízení vlády č. 1/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu, ve znění pozdějších předpisů
1/2000 Sb <.>
NAŘÍZENÍ VLÁDY
<br> ze dne 22.listopadu 1999
o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu
<br> ve znění nařízení vlády č.295/2000 Sb.a č.457/2013 Sb <.>
<br>
<br> Vláda nařizuje podle § 37 odst.7 zákona č.266/1994 Sb <.>,o dráhách,ve znění pozdějších
předpisů <.>
<br>
<br> ČÁST PRVNÍ
Úvodní ustanovení
<br>
<br> § 1
<br>
Předmět úpravy
<br>
(1) Nařízení vlády o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu (dále jen "železniční
přepravní řád") stanoví podmínky pro přepravu věcí nebo živých zvířat jako vozové zásilky nebo
jako spěšniny,podmínky pro odpovědnost dopravce z přepravní smlouvy o přepravě věcí nebo
živých zvířat,včetně podmínek pro plnění jedné přepravní smlouvy více dopravci na dráze
celostátní a na dráhách regionálních,a upravuje vztahy mezi dopravcem a odesílatelem zásilky <,>
mezi dopravcem a příjemcem zásilky a mezi dopravci navzájem při plnění jedné přepravní
smlouvy více dopravci <.>
<br>
<br> (2) Pro nakládku nebo vykládku a přepravu vozových zásilek na vlečce,u nichž následuje nebo
předchází uzavření přepravní smlouvy pro přepravu po dráze celostátní nebo po dráhách
regionálních,se vztahují ustanovení železničního přepravního řádu přiměřeně <.>
<br>
<br> (3) Tento železniční přepravní řád se vztahuje na vnitrostátní přepravu vozových zásilek nebo
spěšnin ve veřejné drážní nákladní dopravě.Pro mezinárodní přepravu vozových zásilek ve
veřejné drážní nákladní dopravě se použije ustanovení železničního přepravního řádu jen
tehdy,stanoví-li to mezinárodní smlouva,kterou je Česká republika vázána 1) a která byla
vyhlášena ve Sbírce zákonů <.>
<br>
<br> ------------------------------------------------------------------
1) Úmluva o mezinárodní přepravě (COTIF),vyhlášená pod č.8/1985 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br>
<br> § 2
<br>
Výklad některých pojmů
<br>
<br>
<br> Pro účely tohoto nařízení vlády se rozumí:
a) nákladním listem přepravní doklad o uzavření smlouvy o přepravě věci nebo živých zvířat
jako vozové z...
Vyhláška č. 376/2006 Sb., o zajišťování bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách, ve znění pozdějších předpisů
376/2006 Sb <.>
VYHLÁŠKA
<br> Ministerstva dopravy
ze dne 17.července 2006
<br> o zajišťování bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na
dráhách
<br> ve znění vyhlášek č.248/2010 Sb <.>,č.183/2015 Sb <.>,č.77/2017 Sb.a č.20/2022 Sb <.>
<br> Ministerstvo dopravy stanoví podle § 66 odst.1 a 4 zákona č.266/1994 Sb <.>,o dráhách,ve znění zákona č.23/2000
Sb <.>,zákona č.77/2002 Sb <.>,zákona č.103/2004 Sb <.>,zákona č.181/2006 Sb <.>,zákona č.194/2010 Sb <.>,zákona č <.>
134/2011 Sb <.>,zákona č.64/2014 Sb <.>,zákona č.319/2016 Sb <.>,zákona č.367/2019 Sb.a zákona č.426/2021 Sb.<,>
(dále jen "zákon") k provedení § 19 odst.7,§ 22 odst.5,§ 35 odst.4,§ 53b odst.7,§ 53d odst.6,§ 53e odst.6,§ 55
odst.8 a § 66 odst.4 zákona:
<br> § 1
<br> Předmět úpravy
<br> Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 1) a upravuje
<br> a) vzor osvědčení provozovatele dráhy celostátní nebo regionální <,>
<br> b) obsah výroční zprávy o bezpečnosti provozování dráhy a výroční zprávy o bezpečnosti provozování drážní
dopravy <,>
<br> c) obsah výroční zprávy o činnosti Drážního úřadu <,>
<br> d) vzor průkazu inspektora Drážní inspekce <,>
<br> e) postup při vzniku a opatření na místě mimořádné události,příslušnost k zjišťování jejich příčin a okolností a
opatření k předcházení vzniku mimořádných událostí <,>
<br> f) náležitosti zprávy o zahájení šetření mimořádné události a závěrečné zprávy o výsledcích šetření mimořádné
události <.>
<br> ------------------------------------------------------------------
1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 ze dne 11.května 2016 o bezpečnosti železnic <.>
<br> § 2
<br> zrušen
<br> § 3
<br> Vzor osvědčení provozovatele dráhy celostátní nebo regionální
<br> Vzor osvědčení provozovatele dráhy celostátní nebo regionální je uveden v příloze č.3 k této vyhlášce <.>
<br> § 4
<br> Obsah výroční zprávy o bezpečnosti provozování dráhy nebo drážní dopravy
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>...
Vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů
177/1995 Sb.VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy ze dne 30.června 1995,kterou se vydává stavební a technický řád drah ve znění vyhlášek č.243/1996 Sb <.>,č.346/2000 Sb <.>,č.413/2001 Sb <.>,č.577/2004 Sb <.>,č.58/2013 Sb <.>,č.8/2015 Sb <.>,č.117/2017 Sb.a č.48/2018 Sb.Ministerstvo dopravy stanoví podle § 66 odst.1 a 4 k provedení § 3 odst.1,§ 5 odst.3,§ 6 odst.1,§ 7 odst.2 a § 20 odst.3 zákona č.266/1994 Sb <.>,o dráhách: ČÁST PRVNÍ § 1 Výklad některých pojmů (1) Pro účely této vyhlášky pro dráhu celostátní,dráhu regionální a vlečku se rozumí a) železničním spodkem zemní těleso,stavby a zařízení železničního spodku a veřejně přístupné dopravní plochy v obvodu dráhy,b) tělesem železničního spodku zemní těleso,konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku a odvodňovací zařízení,c) stavbami železničního spodku konstrukce,které nahrazují zčásti nebo úplně těleso železničního spodku,zvyšují jeho stabilitu nebo jej chrání,případně slouží jinému účelu,tj.propustky,mosty,objekty mostům podobné,tunely,opěrné,zárubní,ochranné a obkladní zdi,galerie i ochranné a regulační stavby,průchody,ochranná zařízení proti spadu cizích předmětů,proti požáru a vodě,d) dopravními plochami plochy,které jsou určeny k nastupování a vystupování cestujících,k manipulaci a skladování a k zajištění dopravní obsluhy při provozování dráhy (nástupiště,nákladiště,rampy,příjezdy na nákladiště),e) bezpečnostním pásem nástupiště část plochy nástupiště u nástupní hrany oddělená od ostatní plochy nástupiště kontrastně barevnou vodicí linií s funkcí varovného pásu a hmatově vnímatelnou např.slepeckou holí a nášlapem,f) zařízeními železničního spodku zařízení,která doplňují těleso nebo stavby železničního spodku nebo je nahrazují,zejména zarážedla,oplocení,zábradlí,prohlídkové a čisticí jámy,g) plání tělesa železničního spodku vrchní omezující plocha železničního spodku,která tvoří rozhraní mezi železničním spodkem a železničním svrškem,h) železničním svrškem část trati,která plní nosnou a vodicí funkci pro jíz...
Vyhláška č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu, ve znění pozdějších předpisů
175/2000 Sb <.>
VYHLÁŠKA
<br> Ministerstva dopravy a spojů
ze dne 15.června 2000
<br> o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu
<br> Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle § 37 odst.7 zákona č.266/1994 Sb <.>,o dráhách,ve znění
zákona č.23/2000 Sb <.>,(dále jen "zákon o dráhách"),podle § 18b odst.2 zákona č.111/1994 Sb <.>,o
silniční dopravě,ve znění zákona č.304/1997 Sb <.>,(dále jen "zákon o silniční dopravě") a podle § 761 <,>
763,766,768,769,770,772,773 a 879a občanského zákoníku:
<br> ČÁST PRVNÍ
Úvodní ustanovení
<br> § 1
<br> Předmět úpravy
<br> Vyhláška stanoví podmínky pro přepravu osob,zavazadel,věcí a živých zvířat ve veřejné drážní
osobní dopravě a ve veřejné silniční osobní dopravě,včetně podmínek pro plnění jedné přepravní
smlouvy více dopravci (dále jen "přepravní řád") <.>
<br> § 2
<br> Výklad některých pojmů
<br> Pro účely tohoto přepravního řádu se rozumí
a) veřejnou drážní osobní dopravou činnost dopravce spočívající v pravidelné přepravě osob,zavazadel <,>
<br> věcí a živých zvířat vozidly na dráze celostátní,regionální,dráze tramvajové,trolejbusové,lanové <,>
jakož i v metru a na jiné dráze speciální,která slouží k zabezpečení dopravní obslužnosti obce <,>
<br> b) veřejnou silniční osobní dopravou činnost dopravce spočívající v pravidelné přepravě osob,zavazadel <,>
věcí a živých zvířat vozidly ve veřejné linkové dopravě včetně městské autobusové dopravy <,>
<br> c) městskou hromadnou dopravou činnost dopravce spočívající v pravidelné přepravě osob,ručních
zavazadel,spoluzavazadel a živých zvířat vozidly veřejné drážní osobní dopravy a veřejné silniční
osobní dopravy,je-li doprava uskutečňována pro poskytování obecných přepravních potřeb na území
města,případně jeho příměstských oblastí <,>
<br> d) stanicí stanice i zastávka ve veřejné drážní osobní dopravě nebo zastávka ve veřejné silniční osobní
dopravě a v městské hromadné dopravě <,>
<br> e) vozidlem ve veřejné drážní osobní dopravě drážní vozidlo určené pro přepr...
Vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů
173/1995 Sb <.>
VYHLÁŠKA
<br> Ministerstva dopravy
ze dne 22.června 1995 <,>
<br> kterou se vydává dopravní řád drah
ve znění vyhlášek č.242/1996 Sb <.>,č.174/2000 Sb <.>,č.133/2003 Sb <.>,č.57/2013 Sb <.>,č.7/2015 Sb <.>,č.253/2015 Sb <.>,č.78/2017 Sb.a č.47/2018 Sb <.>
<br> Ministerstvo dopravy stanoví podle § 22 odst.2,§ 35 odst.2,§ 42 odst.3,§ 43 odst.1,4 a 5,§ 44 odst.1 a § 66 odst.1 zákona č.266/1994 Sb <.>,o dráhách:
<br> ČÁST PRVNÍ
<br> § 1
<br> Výklad některých pojmů
<br> Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) dopravnou místo na dráze,které slouží k řízení jízdy vlaků a posunu mezi dopravnami <,>
b) tratí vymezená část dráhy,určená pro jízdu vlaku,zpravidla rozdělená na traťové úseky mezi dopravnami s kolejovým rozvětvením a na koleje v dopravnách <,>
c) stanicí dopravna s kolejovým rozvětvením,u dráhy speciální i bez kolejového rozvětvení,a se stanoveným rozsahem poskytovaných přepravních služeb <,>
d) zastávkou označené místo na dráze,určené pro nástup a výstup cestujících do a z drážního vozidla,s omezeným rozsahem poskytovaných přepravních služeb <,>
e) drážním vozidlem dopravní prostředek,závislý při svém pohybu na stanovené součásti dráhy (koleji,troleji,lanu apod.) nebo v případě dráhy trolejbusové i drážní vozidlo,pohybující se
<br> vlastní silou mimo trakční vedení a napájené z nezávislého zdroje,které je primárně určeno pro jízdu při napájení z trakčního vedení; drážním vozidlem není vozidlo pro technologickou
obsluhu výroby,provozované na zvlášť k tomu vyhrazených kolejích vlečky,jakož i lehký dopravní prostředek,který není konstrukčně uzpůsoben pro spojování s drážními vozidly a při
svém pohybu je závislý na lidské síle <,>
<br> f) hnacím drážním vozidlem drážní vozidlo,schopné vyvíjet tažnou,případně brzdící sílu pro pohyb a brzdění vlastní a zpravidla i jiných drážních vozidel <,>
g) řídicím vozem drážní vozidlo bez vlastního pohonu,které je vybaveno technickým zařízením k dálkovému ovládání určených typů hnacích drážních vozidel <,>
h) speci...
Vyhláška č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů
101/1995 Sb <.>
VYHLÁŠKA
<br> Ministerstva dopravy
ze dne 27.května 1995 <,>
<br> kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování
dráhy a drážní dopravy
<br> ve znění vyhlášek č.455/2000 Sb <.>,č.194/2005 Sb <.>,č.305/2007 Sb <.>,č <.>
16/2012 Sb <.>,č.33/2013 Sb <.>,č.129/2017 Sb.a č.149/2019 Sb <.>
<br> Ministerstvo dopravy stanoví podle § 66 odst.1 k provedení § 45 odst.3,§ 46d
odst.2 a § 46f odst.3 a,v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví podle § 66
odst.2 zákona č.266/1994 Sb <.>,o dráhách,ve znění zákona č.23/2000 Sb.<,>
zákona č.103/2004 Sb <.>,zákona č.181/2006 Sb <.>,zákona č.191/2006 Sb.<,>
zákona č.194/2010 Sb <.>,zákona č.134/2011 Sb <.>,zákona č.64/2014 Sb.a
zákona č.319/2016 Sb.:
<br> § 1
<br> (1) Podmínky zdravotní způsobilosti a způsob provádění posudkové činnosti při
posuzování zdravotní způsobilosti se vztahují na
<br> a) žadatele o vydání licence strojvedoucího a strojvedoucí řídící drážní
vozidlo na dráze celostátní a regionální 19) <,>
b) žadatele o vydání průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla a fyzické
osoby řídící drážní vozidlo na dráze tramvajové,trolejbusové,speciální <,>
lanové,místní a vlečce a
c) fyzické osoby provádějící ostatní činnosti při provozování dráhy a drážní
dopravy a uchazeče o výkon těchto činností <.>
<br> (2) Posouzení zdravotní způsobilosti se nevyžaduje u osob podle odstavce 1
písm.c) provádějících činnosti,kterých je třeba k odvrácení živelní události <,>
nehody nebo mimořádné provozní situace nebo ke zmírnění jejich
bezprostředních následků v souvislosti s provozováním dráhy a drážní dopravy <,>
jde-li o činnosti vykonávané nejdéle po dobu deseti dnů.Tyto činnosti mohou
být vykonávány pouze pod dozorem osoby zdravotně způsobilé <.>
<br> ------------------------------------------------------------------
19) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/59/ES ze dne 23.října 2007 o
vydávání osvědčení strojvedoucím obsluhujícím hnací vozidla a vlaky v železničním
systému Společenství <.>
<br> ...
Vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizaci, ve znění pozdějších předpisů
100/1995 Sb <.>
VYHLÁŠKA
<br> Ministerstva dopravy
ze dne 18.května 1995 <,>
<br> kterou se stanoví podmínky pro provoz,konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení)
ve znění vyhlášky č.279/2000 Sb <.>,ve znění nařízení vlády č.352/2000 Sb <.>,ve znění vyhlášek č.210/2006 Sb.a č.128/2017 Sb <.>
<br> Ministerstvo dopravy stanoví podle § 66 odst.1 zákona č.266/1994 Sb <.>,o dráhách:
<br> § 1
<br> Určená technická zařízení
<br> (1) Určená technická zařízení (dále jen "zařízení") jsou zařízení tlaková,plynová,elektrická,zdvihací,dopravní,pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny a pro ochranu před negativními účinky zpětných trakčních
proudů <.>
<br> (2) Zařízení tlaková jsou
a) lokomotivní kotle <,>
b) parní generátory na drážních vozidlech,jakož i parní a horkovodní kotle o pracovním přetlaku větším než 0,05 MPa nebo o dovolené teplotě větší než 110 C <.>
c) zásobníky páry akumulačních lokomotiv <,>
d) vzduchojemy drážních vozidel o pracovním přetlaku větším než 0,07 MPa,u nichž bezpečnostní součin z pracovního přetlaku v MPa a objemu v litrech je větší než 5 <,>
e) tlakové nádoby stabilní o pracovním přetlaku větším než 0,07 MPa,u nichž bezpečnostní součin z pracovního přetlaku v MPa a objemu v litrech je větší než 10 <,>
f) tlakové nádoby železničních cisternových vozidel,cisternových kontejnerů,cisternových výměnných nástaveb a bateriových vozů k dopravě nebezpečných věcí 1) včetně jejich výstroje <,>
g) tlakové nádoby železničních cisternových vozidel a cisternových kontejnerů k dopravě bezpečných věcí včetně jejich výstroje <.>
<br> (3) Zařízení plynová jsou
a) zařízení pro plnění nádob plyny <,>
b) zařízení pro regulaci tlaku plynů <,>
c) tlakové stanice plynů <,>
d) zařízení pro spalování plynů s výkonem od 50 kW <,>
e) zařízení pro rozvod plynů <,>
f) zařízení pro odpařování plynů <.>
<br> (4) Zařízení elektrická jsou
a) elektrické sítě drah a elektrické rozvody drah <,>
b) elektr...
Vyhláška č. 16/2012 Sb., o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů
16/2012 Sb <.>
VYHLÁŠKA
<br> Ministerstva dopravy
ze dne 5.ledna 2011
<br> o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize,prohlídky a
zkoušky určených technických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy č.101/1995 Sb.<,>
kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní
<br> dopravy,ve znění pozdějších předpisů
ve znění vyhlášek č.160/2015 Sb.a č.130/2017 Sb <.>
<br> Ministerstvo dopravy stanoví podle § 66 odst.1 zákona č.266/1994 Sb <.>,o dráhách,ve znění zákona
č.189/1999 Sb <.>,zákona č.23/2000 Sb <.>,zákona č.71/2000 Sb <.>,zákona č.132/2000 Sb <.>,zákona č <.>
77/2002 Sb <.>,zákona č.175/2002 Sb <.>,zákona č.309/2002 Sb <.>,zákona č.320/2002 Sb <.>,zákona č <.>
103/2004 Sb <.>,zákona č.1/2005 Sb <.>,zákona č.181/2006 Sb <.>,zákona č.186/2006 Sb <.>,zákona č <.>
191/2006 Sb <.>,zákona č.296/2007 Sb <.>,zákona č.124/2008 Sb <.>,zákona č.227/2009 Sb <.>,zákona č <.>
377/2009 Sb <.>,zákona č.194/2010 Sb.a zákona č.134/2011 Sb.:
<br> ČÁST PRVNÍ
Odborná způsobilost na dráze
<br> § 1
<br> Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie 1),zároveň navazuje na přímo
použitelný předpis Evropské unie 2) a upravuje:
a) minimální stupeň dosaženého vzdělání,rozsah a obsah základních obecných znalostí,dovedností a
<br> postupů,nezbytných pro řízení drážního vozidla a výkon činnosti strojvedoucího,rozsah,obsah a
způsob provádění zkoušky,způsob hodnocení výsledků zkoušky,formální a obsahové náležitosti
protokolu o výsledku zkoušky,počet členů komise,požadavky na členy komise a rozsah a obsah
školení žadatelů o vydání licence strojvedoucího <,>
<br> b) rozsah a obsah podrobných znalostí,dovedností a postupů,rozsah,obsah a způsob provádění
zkoušky,způsob hodnocení výsledků zkoušky a rozsah a obsah školení žadatelů o vydání osvědčení
strojvedoucího <,>
<br> c) podmínky věku a vzdělání,rozsah potřebných odborných znalostí,způsob provádění výuky a výcviku a
způsob provádění zkoušek žad...
Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů
266/1994 Sb.ZÁKON ze dne 14.prosince 1994 o dráhách ve znění zákonů č.189/1999 Sb <.>,č.23/2000 Sb <.>,č.71/2000 Sb <.>,č.132/2000 Sb <.>,č.77/2002 Sb <.>,č.175/2002 Sb <.>,č.320/2002 Sb <.>,č.103/2004 Sb <.>,č.1/2005 Sb <.>,č.181/2006 Sb <.>,č.186/2006 Sb <.>,č.191/2006 Sb <.>,č.296/2007 Sb <.>,č.124/2008 Sb <.>,č.227/2009 Sb <.>,č.377/2009 Sb <.>,č.194/2010 Sb <.>,č.134/2011 Sb <.>,č.102/2013 Sb <.>,č.64/2014 Sb <.>,č.180/2014 Sb <.>,č.250/2014 Sb <.>,č.319/2016 Sb <.>,č.183/2017 Sb <.>,č.225/2017 Sb <.>,č.304/2017 Sb <.>,č.169/2018 Sb <.>,č.313/2019 Sb <.>,č.367/2019 Sb <.>,č.115/2020 Sb <.>,č.261/2021 Sb.a č.426/2021 Sb.Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení § 1 Předmět úpravy (1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 1),zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie 1a) a upravuje a) podmínky pro stavbu drah železničních,tramvajových,trolejbusových a lanových a stavby na těchto dráhách,b) podmínky pro provozování drah podle písmene a),pro provozování drážní dopravy na těchto dráhách,jakož i práva a povinnosti fyzických a právnických osob s tím spojené,c) výkon státní správy a státního dozoru ve věcech drah železničních,tramvajových,trolejbusových a lanových.(2) Zákon se nevztahuje na dráhy důlní,průmyslové a přenosné.------------------------------------------------------------------ 1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/59/ES ze dne 23.října 2007 o vydávání osvědčení strojvedoucím obsluhujícím hnací vozidla a vlaky v železničním systému Společenství.Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU ze dne 21.listopadu 2012 o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru.Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 ze dne 11.května 2016 o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii.Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 ze dne 11.května 2016 o bezpečnosti železnic.Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2370 ze dne 14.prosince 2016,kt...
PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/572, ze dne 24. dubna 2020, o systému podávání zpráv, který má být dodržován pro účely zpráv o vyšetřování železničních nehod a mimořádných událostí
PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/572
<br> ze dne 24.dubna 2020
<br> o systému podávání zpráv,který má být dodržován pro účely zpráv o vyšetřování železničních
nehod a mimořádných událostí
<br> (Text s významem pro EHP)
<br> EVROPSKÁ KOMISE <,>
<br> s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie <,>
<br> s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 ze dne 11.května 2016 o bezpečnosti železnic (1) <,>
a zejména na čl.24 odst.2 uvedené směrnice <,>
<br> vzhledem k těmto důvodům:
<br> (1) Směrnice (EU) 2016/798 stanoví rámec pro zajištění toho,aby výsledky vyšetřování nehod a mimořádných událostí
byly v souladu s článkem 22 uvedené směrnice šířeny vnitrostátními inspekčními orgány odpovědnými za podávání
zpráv o vyšetřování nehod a mimořádných událostí v celé Unii <.>
<br> (2) Zprávy o vyšetřování a veškerá zjištění a následná doporučení poskytují zásadní informace pro budoucí zlepšení
bezpečnosti železnic v jednotném evropském železničním prostoru.V souladu s článkem 26 směrnice (EU)
2016/798 musí adresáti bezpečnostní doporučení realizovat a podat zprávu o opatřeních inspekčnímu orgánu <.>
<br> (3) Společná struktura zprávy o vyšetřování by měla usnadnit sdílení zpráv.Za tímto účelem byla v souladu s čl.37
odst.3 písm.e) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/796 (2) zřízena veřejná databáze řízená
Agenturou Evropské unie pro železnice,která je přístupná prostřednictvím agentury <.>
<br> (4) Aby se usnadnil přístup k užitečným informacím a jejich používání na jiné evropské zúčastněné strany,požadují se
některé části zprávy ve dvou evropských jazycích <.>
<br> (5) Tato struktura by měla chránit vnitrostátní inspekční orgány před vnějšími zásahy a zaručit,že vyšetřování bylo
vedeno nezávisle v souladu s čl.21 odst.4 směrnice (EU) 2016/798 <.>
<br> (6) Zprávy o vyšetřování bezpečnostních nehod a mimořádných událostí by měly zajistit,aby byly využity zkušenosti
získané u minulých nehod a mimořádných událostí.Měly by usnadnit identifikaci...
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/798, ze dne 11. května 2016, o bezpečnosti železnic
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/798
<br> ze dne 11.května 2016
<br> o bezpečnosti železnic
<br> (přepracované znění)
<br> (Text s významem pro EHP)
<br> EVROPSKÝ PARLAMENT A XXXX EVROPSKÉ UNIE <,>
<br> s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,a zejména na čl.91 odst.1 této smlouvy <,>
<br> s ohledem na návrh Evropské komise <,>
<br> po předložení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům <,>
<br> s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1) <,>
<br> s ohledem na stanovisko Výboru regionů (2) <,>
<br> v souladu s řádným legislativním postupem (3) <,>
<br> vzhledem k těmto důvodům:
<br> (1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES byla podstatně změněna (4).Vzhledem k potřebě provést
další změny by uvedená směrnice měla být v zájmu přehlednosti přepracována <.>
<br> (2) Směrnice 2004/49/ES vytvořila společný regulační rámec pro bezpečnost železnic tím,že harmonizovala obsah
bezpečnostních předpisů,osvědčení o bezpečnosti železničních podniků,úkoly a úlohy vnitrostátních bezpeč­
nostních orgánů a vyšetřování nehod.Nicméně aby bylo možné v úsilí o další rozvoj jednotného evropského
železničního prostoru pokračovat,je nezbytné zevrubně revidovat směrnici 2004/49/ES <.>
<br> (3) Na metro,tramvaje a jiné městské kolejové systémy se v řadě členských států vztahují místní technické požadavky
a tyto druhy dopravy jsou vyňaty z oblasti působnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/797 (5).Pro usnadnění provádění této směrnice a směrnice (EU) 2016/797 by oblast působnosti obou
směrnic měla být stejná.Takové místní systémy by proto měly být z oblasti působnosti této směrnice vyloučeny <.>
<br> (4) Pokud by některé pojmy uvedené v této směrnici byly vhodně využitelné pro metra a jiné místní systémy,mělo
by být členským státům povoleno rozhodnout,aniž by byla dotčena oblast působnosti této směrnice,použít
některá z ustanovení této směrnice,jež považují za vhodná.V takových případech by mělo být čl...

Načteno

edesky.cz/d/9876738

Meta

EIA   EIA   Pronájem   Výpadek elektřiny   Stavby   Dopravní informace   Prodej   Prodej   Dopravní informace   EIA   Územní plánování   Rozpočet   EIA   Stavby   Jednání zastupitelstva   Prodej   Územní plánování   EIA   Volby   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo dopravy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz