« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Rekonstrukce OD Máj

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MHMP_567034_2008_Zíd_anonymizovany.pdf
<,>
\
<br>
N u
4 | HHHPPOáXICSN |
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR KULTURY,PAMÁTKOVÉ PÉČE A CESTOVNÍHO RUCHU
<br> Č.j.: MHMP 567034/2008/Zíd
V Praze: 30.12.2008
<br> Vyřizuje: Ing.XXXX XXXXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
<br> ZÁVAZNÉ STANOVISKO
Magistrát hlavního města Prahy,odbor kultury,památkové péče a cestovního ruchu
<br> (dále MHMP OKP),jako dotčený orgán státní památkové péče na území hlavního města
Prahy podle $ 29 odst.2 písm.b) a e) zákona č.20/1987 Sb <.>,o státní památkové péči,ve
znění pozdějších
<br> předpisů (dále zákona),posoudil žádost o vydání Závaznéhg
stanoviska
<br> vlastníka dotčené nemovitosti
společnosti
<br> Tesco Stres ČR,a.s <.>,Vršovická 68b,IČ 45308314 <,>
kterou dne podala v na základě plné moci ze dne 15.9.2008 společnost
Jans <,>
<br> ve věci stavební úpravy obchodního
domu Tesco čp.63,k.ú.Nové Město,Národní 26 <,>
<br> Praha 1 <,>
<br> který je nemovitou
kulturní památkou,zapsanou v Ústředním
<br> seznamu kulturních památek
pod R.č.Ú.s.102116 a je v památkové rezervaci v hlavním městě Praze,prohlášené nařízením
vlády č.66/1971 Sb.o památkové rezervaci v hlavním městě Praze <,>
<br> která spočívá v úpravách celého objektu obchodního domu s následujícími
podrobnostmi
<br> :
-.odstranční většiny nenosných dělicích příček včetně dveřních výplní ve všech podlažích,- „ provedení nových nenosných dělicích příček pro nové dispoziční uspořádání,- - vybourání severozápadního
<br> schodiště z 2.suterénu přes 1.suterén do přízemí,včetně
přilehlého prostoru a provedení nového většího schodiště <,>
<br> - „ odstranění stávajícího severního jednoramenného
schodiště do Národní třídy a provedení nového schodiště podle platných předpisů <,>
<br> - „ provedení nového výtahu z přízemí do 6.NP při severozápadním
schodišti,s dojezdem do 1.NP <,>
<br> - odstranění výtahových zařízení automobilových
výtahů,odstranění částí nosných konstrukcí a provedení nových nosných konstrukcí <,>
<br> - odstranění stávajících výkladců a vnitřních ...
MHMP_145965_2024_anonymizovany.pdf
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000,fax: 236 007 157
<br> 1/5 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br>
<br>
<br> Dle rozdělovníku
<br>
Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
Ing.arch.Zdeňka Baštová
Č.j.: 236 002 658
MHMP 145965/2024 Počet listů/příloh: 3/0
Sp.zn.: Datum:
<br> S-MHMP 91257/2024 26.01.2024
<br>
<br> ZÁVAZNÉ STANOVISKO
<br>
Magistrát hl.m.Prahy,odbor památkové péče (dále jen MHMP OPP),jako dotčený orgán
státní památkové péče na území hlavního města Prahy věcně a místně příslušný podle
§ 29 odst.2 písm.b),e) zákona č.20/1987 Sb <.>,o státní památkové péči,ve znění pozdějších
předpisů,posoudil žádost vlastníka dotčené nemovitosti,spol.Máj Národní a.s.(IČ
02418975),Dlouhá 741/13,110 00 Praha 1,kterou podal
v zastoupení na základě plné moci ze dne 9.10.2019 <,>
o vydání závazného stanoviska ve věci stavebních úprav nemovitosti č.p.63,na pozemcích
parc.č.737,738/3,739,740/2,k.ú.Nové Město,Národní 26,Spálená 22,Charvátova <,>
Praha 1 <,>
<br>
<br> nemovitost č.p.63,a pozemky parc.č.737,738/3,jsou nemovitou kulturní památkou <,>
zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek pod R.č.Ú.s.102116 a spolu s pozemky
parc.č.739 a 740/2,jsou v památkové rezervaci v hlavním městě Praze,prohlášené nařízením
vlády č.66/1971 Sb <.>,o památkové rezervaci v hlavním městě Praze <,>
<br>
spočívající v úpravách s následujícími podrobnostmi:
řešení fit-outu části obchodní jednotky č.105 v pasáži obchodního domu
− kolem obvodových stěn prodejny budou provedeny SDK předstěny <,>
− pod částí stropu bude zavěšen SDK podhled <,>
− nášlapná vrstva podlahy bude provedena z keramické dlažby <,>
− budou provedeny rozvody el.instalací,VZT a chlazení <,>
− ve vstupu do prodejny z pasáže bude zavěšeno logo „PEKÁRNA KABÁT“ <,>
<br>
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor památkové péče
Oddělení státní správy památkové péče
<br> *MHMPXPNS2H0O*
MHMPXPNS2H0O
<br> Elektronický podpis : 29....
MHMP_129679_2024_anonymizovany.pdf
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000,fax: 236 007 157
<br> 1/8 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br>
<br> Dle rozdělovníku
<br>
<br>
Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
Ing.arch.Zdeňka Baštová
Č.j.: 236 002 658
MHMP 129679/2024 Počet listů/příloh: 4/0
Sp.zn.: Datum:
<br> S-MHMP 2685834/2023 24.01.2024
<br>
<br> ZÁVAZNÉ STANOVISKO
<br>
Magistrát hl.m.Prahy,odbor památkové péče (dále jen MHMP OPP),jako dotčený orgán
státní památkové péče na území hlavního města Prahy věcně a místně příslušný podle § 29
odst.2 písm.b),e) zákona č.20/1987 Sb <.>,o státní památkové péči,ve znění pozdějších
předpisů,posoudil žádost vlastníka dotčené nemovitosti,spol.Máj Národní a.s.(IČ
02418975),Dlouhá 741/13,110 00 Praha 1,kterou podal
v zastoupení na základě plné moci ze dne 9.10.2019,o
vydání závazného stanoviska ve věci stavebních úprav nemovitosti č.p.63,na pozemcích
parc.č.737,738/3,739,740/2,k.ú.Nové Město,Národní 26,Spálená 22,Charvátova <,>
Praha 1 <,>
<br>
<br> nemovitost č.p.63,a pozemky parc.č.737,738/3,jsou nemovitou kulturní památkou <,>
zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek pod R.č.Ú.s.102116 a spolu s pozemky
parc.č.739 a 740/2,jsou v památkové rezervaci v hlavním městě Praze,prohlášené nařízením
vlády č.66/1971 Sb <.>,o památkové rezervaci v hlavním městě Praze <,>
<br>
spočívající v úpravách s následujícími podrobnostmi:
dispoziční a stavební úpravy,přípravy pro outfity nájemců a změny v jednotlivých podlažích
<br>
p r o d e j n í j e d n o t k a č.101B N e n a p o k e:
− úprava nájemní jednotky č.101B v 1.NP při ulici Národní <,>
− vybudování prodejní části,toalet zákazníků,přípravny,šatny a hyg.zázemní personálu <,>
− vnitřní dělicí příčky budou provedeny z SDK <,>
− budou provedeny rozvody el.instalací,VZT a chlazení <,>
<br>
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor památkové péče
Oddělení státní správy památkové péče
<br> *MHMPXPNREDI3*
MHMPXPNREDI3
<...
MHMP_112885_2024_anonymizovany.pdf
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000,fax: 236 007 157
<br> 1/6 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br>
<br>
<br> Dle rozdělovníku
<br>
Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
Ing.arch.Zdeňka Baštová
Č.j.: 236 002 658
MHMP 112885/2024 Počet listů/příloh: 3/0
Sp.zn.: Datum:
<br> S-MHMP 2685794/2023 23.01.2024
<br>
<br> ZÁVAZNÉ STANOVISKO
<br>
Magistrát hl.m.Prahy,odbor památkové péče (dále jen MHMP OPP),jako dotčený orgán
státní památkové péče na území hlavního města Prahy věcně a místně příslušný podle § 29
odst.2 písm.b),e) zákona č.20/1987 Sb <.>,o státní památkové péči,ve znění pozdě jších
předpisů,posoudil žádost vlastníka dotčené nemovitosti,společnosti Máj Národní a.s <.>
(IČ 02418975),Dlouhá 741/13,110 00 Praha 1,kterou podal
v zastoupení na základě plné moci ze dne
9.10.2019,o vydání závazného stanoviska ve věci stavebních úprav nemovitosti č.p.63 <,>
na pozemcích parc.č.737,738/3,739,740/2,k.ú.Nové Město,Národní 26,Spálená 22 <,>
Charvátova,Praha 1 <,>
<br>
nemovitost č.p.63,a pozemky parc.č.737,a 738/3,jsou nemovitou kulturní památkou <,>
zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek pod R.č.Ú.s.102116 a spolu s pozemky
parc.č.739 a 740/2,jsou v památkové rezervaci v hlavním městě Praze,prohlášené nařízením
vlády č.66/1971 Sb <.>,o památkové rezervaci v hlavním městě Praze <,>
<br>
<br> spočívající v úpravách s následujícími podrobnostmi:
fit-out části obchodních jednotek a změna stavby,vyvolaná stavebními úpravami pro obchodní
jednotky
<br>
<br> p r o d e j n í j e d n o t k a č.101A - L a s i a s t o r e:
− fit-out nájemní jednotky č.101A v 1.NP směrem do Národní třídy,nájemní jednotka bude
<br> provozována jako prodejna potravin,v prodejně budou vybudovány místnosti pro
hygienická zařízení a sklad,dělicí příčky budou provedeny z SDK <,>
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor památkové péče
Oddělení státní správy památkové péče
<br> *MHMPXPNQUAID...
MHMP_2052548_2023_anonymizovany.pdf
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000,fax: 236 007 157
<br> 1/8 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br>
<br>
<br> Dle rozdělovníku
<br>
Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
Ing.arch.Zdeňka Baštová
Č.j.: 236 002 658
MHMP 2052548/2023 Počet listů/příloh: 4/0
Sp.zn.: Datum:
<br> S-MHMP 1832997/2023 04.10.2023
<br>
<br> ZÁVAZNÉ STANOVISKO
<br>
Magistrát hl.m.Prahy,odbor památkové péče (dále jen MHMP OPP),jako dotčený orgán
státní památkové péče na území hlavního města Prahy věcně a místně příslušný podle § 29
odst.2 písm.b),e) zákona č.20/1987 Sb <.>,o státní památkové péči,ve znění pozdějších
předpisů,posoudil žádost vlastníka dotčené nemovitosti,spol.Máj Národní (IČ 02418975) <,>
Dlouhá 741/13,110 00 Praha 1,kterou podal
<br> v zastoupení na základě plné moci ze dne 9.10.2019,o vydání závazného
stanoviska ve věci stavebních úprav nemovitosti č.p.63,a na pozemcích parc.č.737,738/3 <,>
739,740/2,k.ú.Nové Město,Národní 26,Charvátova,Spálená 22,Praha 1 <,>
<br>
<br> nemovitost č.p.63,a pozemky parc.č.737,738/3 jsou nemovitou kulturní památkou,zapsanou
v Ústředním seznamu kulturních památek pod R.č.Ú.s.102116 a spolu s pozemky parc.č.739 <,>
740/2,jsou v památkové rezervaci v hlavním městě Praze,prohlášené nařízením vlády č <.>
66/1971 Sb <.>,o památkové rezervaci v hlavním městě Praze <,>
<br>
<br> spočívající v úpravách s následujícími podrobnostmi:
řešení fit-outu v části obchodích jednotek a změny,vyvolané stavebními úpravami pro
obchodní jednotky
<br>
p r o d e j n í j e d n o t k a č.101:
− fit-out nájemní jednotky č.101 v 1.NP směrem do Národní třídy <,>
− nájemní jednotka bude provozována jako kavárna <,>
− v kavárně budou vybudovány SDK dělicí příčky v zázemí kavárny <,>
− bude provedeno hygienické zázemí zaměstnanců <,>
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor památkové péče
Oddělení státní správy památkové péče
<br> *MHMPXPMTP7H0*
MHMPXPMTP7H0
<br> Elektr...
MHMP_1606008_2023_anonymizovany.pdf
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000,fax: 236 007 157
<br> 1/6 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br>
<br> Dle rozdělovníku
<br>
<br>
Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
Ing.arch.Zdeňka Baštová
Č.j.: 236 002 658
MHMP 1606008/2023 Počet listů/příloh: 3/0
Sp.zn.: Datum:
<br> S-MHMP 1486422/2023 14.08.2023
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
<br>
Magistrát hl.m.Prahy,odbor památkové péče (dále jen MHMP OPP),jako orgán státní
památkové péče na území hlavního města Prahy věcně a místně příslušný podle zákona
č.20/1987 Sb <.>,o státní památkové péči,ve znění pozdějších předpisů,posoudil ž ádost
vlastníka dotčené nemovitosti,spol.Máj Národní a.s.(IČ 02418975),Dlouhá 741/13,110 00
Praha 1,kterou podal
v zastoupení na základě plné moci ze dne 9.10.2019,kterou podal v zastoupení na
základě plné moci ze dne 9.10.2019 a rozhodl podle § 67 a násl.zákona č.500/2004 Sb.<,>
správní řád,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br>
ve věci č.p.63,parc.č.737,738/3,739,740/2,k.ú.Nové Město,Národní 26,Praha 1 <,>
<br>
objekt č.p.63 a pozemky parc.č.737,738/3,jsou nemovitou kulturní památkou,zapsanou v
Ústředním seznamu kulturních památek pod R.č.Ú.s.102116 a spolu s pozemky parc.č.739 a
740/2,jsou v památkové rezervaci v hlavním městě Praze,prohlášené nařízením vlády č <.>
66/1971 Sb <.>,o památkové rezervaci v hlavním městě Praze <,>
<br>
spočívající v úpravách s následujícími podrobnostmi:
řešení nových výkladců do ulice Spálená na OD Máj – plnění podmínky č.2 závazného
stanoviska sp.zn.S-MHMP 1503910/2021 ze dne 16.11.2021
<br> − provedení nových výkladců systému Schüco s izolačními dvojskly <,>
− nájemní jednotky budou přístupné přímo z ulice díky zrušení soklu a prosloužení
<br> prosklené fasády výkladců na úroveň chodníku <,>
− vstupní dveře do obchodních jednotek budou umístěny do krajních polí výkladců <,>
− neprůhledný spodní rám výkladců bude mít výšku min.100 mm <,>
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍH...
MHMP_1165005_2023_anonymizovany.pdf
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
<br> Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000,fax: 236 007 157
<br> 1/8 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br>
<br> Dle rozdělovníku
<br>
<br>
Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
Ing.arch.Zdeňka Baštová
Č.j.: 236 002 658
MHMP 1165005/2023 Počet listů/příloh: 4/0
Sp.zn.: Datum:
<br> S-MHMP 982973/2023 07.06.2023
<br>
ZÁVAZNÉ STANOVISKO
<br>
<br> Magistrát hl.m.Prahy,odbor památkové péče (dále jen MHMP OPP),jako dotčený orgán
státní památkové péče na území hlavního města Prahy věcně a místně příslušný podle § 29
odst.2 písm.b),e) zákona č.20/1987 Sb <.>,o státní památkové péči,ve znění pozdějších
předpisů,posoudil žádost vlastníka dotčené nemovitosti,Máj Národní a.s.(IČ 02418975) <,>
Dlouhá 741/13,110 00 Praha 1,kterou podal
v zastoupení na základě plné moci ze dne 9.10.2019 <,>
o vydání závazného stanoviska ve věci stavebních úprav nemovitosti č.p.63,parc.č.737 <,>
738/3,739,740/2,k.ú.Nové Město,Národní 26,Praha 1 <,>
<br>
objekt č.p.63 a pozemky parc.č.737,738/3,jsou nemovitou kulturní památkou,zapsanou
v Ústředním seznamu kulturních památek pod R.č.Ú.s.102116 a spolu s pozemky parc.č.739
a 740/2,jsou v památkové rezervaci v hlavním městě Praze,prohlášené nařízením vlády
č.66/1971 Sb <.>,o památkové rezervaci v hlavním městě Praze <,>
<br>
<br> spočívající v úpravách s následujícími podrobnostmi:
rekonstrukce OD Máj (změna stavby č.04)
f a s á d y:
<br> o byla provedena aktualizace akustického posudku s návrhem zvukové izolace obvodového
<br> pláště ve 3.– 6.NP,dle výpočtů mezi současnou ZSPD předchozí nedošlo ke zhoršení
akustických podmínek <,>
<br> o byla aktualizována rozptylová studie,která nezaznamenala zvýšení koncentrací přes hranu
imisního limitu <,>
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor památkové péče
Oddělení státní správy památkové péče
<br> *MHMPXPLSVNWN*
MHMPXPLSVNWN
<br> Elektronický podpis - 8.6.2023
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Mgr.X...
MHMP_2240069_2022_anonymizovany.pdf
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
<br> Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000,fax: 236 007 157
<br> 1/12 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br>
<br> Dle rozdělovníku
<br>
<br>
Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
Ing.arch.Zdeňka Baštová
Č.j.: 236 002 658
MHMP 2240069/2022 Počet listů/příloh: 6/0
Sp.zn.: Datum:
<br> S-MHMP 1960509/2022 05.12.2022
<br>
<br> ZÁVAZNÉ STANOVISKO
<br>
Magistrát hl.m.Prahy,odbor památkové péče (dále jen MHMP OPP),jako dotčený orgán státní
památkové péče na území hlavního města Prahy věcně a místně příslušný podle § 29 odst.2 písm <.>
b),e) zákona č.20/1987 Sb <.>,o státní památkové péči,ve znění pozdějších předpisů,posoudil
žádost vlastníků dotčených nemovitostí,spol.Máj Národní a.s.(IČ02418975),Dlouhá 741/13 <,>
110 00 Praha 1,a Hlavního města Prahy (IČ 00064581),Mariánské náměstí 2/2,110 00 Praha 1 <,>
kterou podal v zastoupení
na základě plných mocí ze dne 7.1.2020 a 9.10.2019,o vydání závazného stanoviska ve věci
stavebních úprav nemovitosti č.p.63,na pozemcích parc.č.737,738/3,739,740/2,2386/1 <,>
2387/2,k.ú.Nové Město,a na pozemku parc.č.1126,k.ú.Staré Město,Národní 26,Praha 1 <,>
<br>
nemovitost č.p.63,a pozemky parc.č.737,738/3 a 2387/2,jsou nemovitou kulturní památkou <,>
zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek pod R.č.Ú.s.102116 a spolu s pozemky
parc.č.739,740/2,2386/1,a 1126,jsou v památkové rezervaci v hlavním městě Praze,prohlášené
nařízením vlády č.66/1971 Sb <.>,o památkové rezervaci v hlavním městě Praze <,>
<br>
<br> spočívající v úpravách s následujícími podrobnostmi:
rekonstrukce obchodního domu Máj,změny oproti dokumentaci pro stavební povolení,k níž bylo
vydáno závazné stanovisko č.j.MHMP 1329197/2022,sp.zn.S-MHMP 1128977/2020 ze dne
31.8.2020,a závazné stanovisko ke změně stavby č.j.MHMP 1839314/2021,S-MHMP
1503910/2021 ze dne 16.11.2021
<br>
<br> s t a v e b n í ú p r a v y s t r o p n í ch k o n s t r u k c í
− vybourání stropního panelu a následné zast...
MHMP_1839314_2021_anonymizovany.pdf
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
<br> Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 12 444,fax: 236 007 157
<br> 1/16 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br>
<br>
<br> Dle rozdělovníku
<br>
Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
Ing.arch.Zdeňka Baštová
Č.j.: 236 002 658
MHMP 1839314/2021 Počet listů/příloh: 16/0
Sp.zn.: Datum:
<br> S-MHMP 1503910/2021 16.11.2021
<br>
<br> ZÁVAZNÉ STANOVISKO
<br>
Magistrát hl.m.Prahy,odbor památkové péče (dále jen MHMP OPP),jako dotčený orgán
státní památkové péče na území hlavního města Prahy věcně a místně příslušný podle § 29
odst.2 písm.b),e) zákona č.20/1987 Sb <.>,o státní památkové péči,ve znění pozdějších
předpisů,posoudil žádost vlastníků dotčených nemovitostí,společnosti Máj Národní a.s.<,>
(IČ 02418975),Dlouhá 741/13,110 00 Praha 1,a Hlavního města Prahy (IČ 00064581) <,>
Mariánské náměstí 2/2,110 00 Praha 1,kterou podal
v zastoupení na základě plných mocí ze dne 9.10 <.>
2019 a 7.1.2020,o vydání závazného stanoviska ve věci stavebních úprav nemovitosti
č.p.63,a na pozemcích parc.č.737,738/3,739,740/2,2386/1,2387/1,2387/2,k.ú.Nové
Město,Národní 26,Charvátova,Spálená 22,Praha 1 <,>
<br>
které jsou nemovitou kulturní památkou,zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek
pod R.č.Ú.s.102116 a je v památkové rezervaci v hlavním městě Praze,prohlášené
nařízením vlády č.66/1971 Sb <.>,o památkové rezervaci v hlavním městě Praze <,>
<br>
<br> spočívající v úpravách s následujícími podrobnostmi:
rekonstrukce OD Máj – změny oproti dokumentaci pro územní a stavební řízení,k níž bylo
vydáno závazné stanovisko sp.zn.S-MHMP 1128977/2020 ze dne 31.8.2020
<br>
a r ch i t e k t o n i c k é,v ý t v a r n é a m a t e r i á l o v é ř e š e n í:
− zachování stávajícího abstraktního reliéfu od sochaře Jiřího Sieferta na svém původním
<br> místě a jeho zakomponování do interiéru nájemní jednotky <,>
− stávající kazetová fasáda na severní straně,která se překlenuje směrem do uličky na
<br> východní straně směr...
MHMP_1916447_2020_anonymizovany.pdf
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
<br> Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 12 444,fax: 236 007 157
<br> 1/4 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br>
<br>
<br> Dle rozdělovníku
<br>
Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
Ing.arch.Zdeňka Baštová
Č.j.: 236 002 658
MHMP 1916447/2020 Počet listů/příloh: 4/0
Sp.zn.: Datum:
<br> S-MHMP 1795908/2020 16.12.2020
<br>
<br> ZÁVAZNÉ STANOVISKO
<br>
<br> Magistrát hl.m.Prahy,odbor památkové péče (dále jen MHMP OPP),jako dotčený orgán
státní památkové péče na území hlavního města Prahy věcně a místně příslušný podle § 29
odst.2 písm.b),e) zákona č.20/1987 Sb <.>,o státní památkové péči,ve znění pozdějších
předpisů,posoudil žádost vlastníků dotčených nemovitostí,společnosti Máj Národní a.s.(IČ
02418975),Dlouhá 741/13,110 00 Praha 1,a Hlavního města Prahy (IČ 00064581) <,>
Mariánské náměstí 2/2,110 00 Praha 1,kterou podal
v zastoupení na základě plných mocí ze dne 7.1.2020 a
9.10.2019,o vydání závazného stanoviska ve věci stavebních úprav nemovitosti
č.p.63,na pozemcích parc.č.737,738/3,739,740/2,2386/1,2387/2,k.ú.Nové Město <,>
a na pozemku parc.č.1126,k.ú.Staré Město,Národní 26,Praha 1 <,>
<br>
nemovitost č.p.63,pozemky parc.č.737,738/3 a 2387/2,jsou nemovitou kulturní památkou <,>
zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek pod R.č.Ú.s.102116 a spolu s pozemky
parc.č.739,740/2,2386/1,a 1126,jsou v památkové rezervaci v hlavním městě Praze <,>
prohlášené nařízením vlády č.66/1971 Sb <.>,o památkové rezervaci v hlavním městě Praze <,>
<br>
<br> spočívající v úpravách s následujícími podrobnostmi:
revize dokumentace pro územní a stavební řízení ve věci stavebních úprav nemovitosti
č.p.63,k.ú.Nové Město,Národní 26,Spálená 30,Charvátova,Praha 1,k níž bylo vydáno
závazné stanovisko sp.zn.S-MHMP 1128977/2020 ze dne 31.8.2020
- zohlednění aktuální podoby přípravy městského projektu „hradebního korza“,jehož
<br> součástí je nová odbočka tramvajové trati z ul.Spálená přes Národní třídu směrem
k...
MHMP_1329197_2020_anonymizovany.pdf
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
<br> Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 12 444,fax: 236 007 157
<br> 1/14 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br>
<br>
<br> Dle rozdělovníku
<br>
Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
Ing.arch.Zdeňka Baštová
Č.j.: 236 002 658
MHMP 1329197/2020 Počet listů/příloh: 7/0
Sp.zn.: Datum:
<br> S-MHMP 1128977/2020 31.08.2020
<br>
<br> ZÁVAZNÉ STANOVISKO
<br>
Magistrát hl.m.Prahy,odbor památkové péče (dále jen MHMP OPP),jako dotčený orgán
státní památkové péče na území hlavního města Prahy věcně a místně příslušný podle § 29
odst.2 písm.b),e) zákona č.20/1987 Sb <.>,o státní památkové péči,ve znění pozdějších
předpisů,posoudil žádost vlastníka dotčené nemovitosti,spol.Máj Národní a.s.(02418975) <,>
Dlouhá 741/13,110 00 Praha 1,a Hlavního města Prahy (IČ 00064581),Mariánské náměstí
2/2,110 00 Praha 1,kterou podal
astoupení na základě plných mocí ze dne 9.10.2019,a 7.1.2020 <,>
o vydání závazného stanoviska ve věci stavebních úprav nemovitosti č.p.63,a na
pozemcích parc.č.737,738/3,739,740/2,2386/1,2387/2,k.ú.Nové Město,Národní 26 <,>
Spálená 30,Charvátova,Praha 1 <,>
<br>
<br> objekt č.p.63 a pozemky parc.č.737,738/3 a 2387/2,jsou nemovitou kulturní památkou <,>
zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek pod R.č.Ú.s.102116 a spolu s pozemky
parc.č.739 a 740/2,a 2386/1,jsou v památkové rezervaci v hlavním městě Praze,prohlášené
nařízením vlády č.66/1971 Sb <.>,o památkové rezervaci v hlavním městě Praze <,>
<br>
<br> spočívající v úpravách s následujícími podrobnostmi:
rekonstrukce obchodního domu Máj
<br>
s t a v e b n í ú p r a v y 3.PP:
− vybourání části příček v jihozápadní části suterénu <,>
− vybourání zastropení nad stávajícím schodištěm,zazdění dveřního otvoru <,>
− vybudování strojovny sprinklerů <,>
− vybourání dveřního otvoru do strojovny <,>
− vybourání stávajícího dvouramenného schodiště a jeho vybudování v nové pozici <,>
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbo...
MHMP_476050_2020_anonymizovany.pdf
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 12 444,fax: 236 007 157
<br> 1/36 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br>
<br>
<br> Dle rozdělovníku
<br>
Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
Ing.arch.Zdeňka Baštová
Č.j.: 236 002 658
MHMP 476050/2020 Počet listů/příloh: 18/0
Sp.zn.: Datum:
<br> S-MHMP 47418/2020 6.04.2020
<br>
<br> ZÁVAZNÉ STANOVISKO
<br>
Magistrát hl.m.Prahy,odbor památkové péče (dále jen MHMP OPP),jako dotčený orgán
státní památkové péče na území hlavního města Prahy věcně a místně příslušný podle § 29
odst.2 písm.b),e) zákona č.20/1987 Sb <.>,o státní památkové péči,ve znění pozdějších
předpisů,posoudil žádost vlastníka dotčené nemovitosti,společnosti Máj Národní a.s <.>
(IČ 02418975),Dlouhá 741/13,110 00 Praha 1,a Hlavního města Prahy (IČ 00064581) <,>
Mariánské náměstí 2/2,110 00 Praha 1,kterou podal
astoupení na základě plných mocí ze dne 9.10.2019
a 7.1.2020,o vydání závazného stanoviska ve věci stavebních úprav a udržovacích prací
nemovitosti č.p.63,a na pozemcích parc.č.737,738/3,740/2,739,2387/2,k.ú.Nové
Město,Národní 26,Spálená 30,Charvátova,Praha 1 <,>
<br>
objekt č.p.63,a pozemky parc.č.737,738/3,a 2387/2,jsou nemovitou kulturní památkou <,>
zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek pod R.č.Ú.s.102116,a spolu s pozemky
parc.č.739,a 740/2 jsou v památkové rezervaci v hlavním městě Praze,prohlášené
nařízením vlády č.66/1971 Sb <.>,o památkové rezervaci v hlavním městě Praze <,>
<br>
spočívající v úpravách s následujícími podrobnostmi:
rekonstrukce obchodního domu Máj se změnou objemu stavby
o provedení interiérových úprav včetně polohy eskalátorů v rámci eskalátorové haly
o prosklení stropu eskalátorové haly pro obnovu světlosti a vzdušnosti
o zachování konstrukčního systému – skeletu s žebrovými TT panely
o obnova obvodového pláště se zachováním jeho kompozice,barevnosti a tl.rámů
o nástavba snížené jižní partie a navýšení výtahové věže nepřesahující stáv.výšku stavb...
MHMP_1895618_2018_anonymizovany.pdf
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1 Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1 Kontaktní centrum: 12 444,fax: 236 007 157 1/3 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h Dle rozdělovníku Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.: Ing.arch.Zdeňka Baštová Č.j.: 236 002 658 MHMP 1895618/2018 Počet listů/příloh: 3/0 Sp.zn.: Datum: S-MHMP 1657988/2018 Baštová 21.11.2018 ZÁVAZNÉ STANOVISKO Magistrát hl.m.Prahy,odbor památkové péče (dále jen MHMP OPP),jako dotčený orgán státní památkové péče na území hlavního města Prahy věcně a místně příslušný podle § 29 odst.2 písm.b),e) zákona č.20/1987 Sb <.>,o státní památkové péči,ve znění pozdějších předpisů,posoudil žádost vlastníka dotčené nemovitosti,spol.Tesco Stores ČR a.s.(IČ 45308314),Vršovická 1527/68b,100 00 Praha 10,kterou podal v zastoupení na základě plné moci ze dne 29.6.2018,o vydání závazného stanoviska ve věci stavebních úprav nemovitosti č.p.63,k.ú.Nové Město,Národní 26,Praha 1,která je nemovitou kulturní památkou,zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek pod R.č.Ú.s.102116 a je v památkové rezervaci v hlavním městě Praze,prohlášené nařízením vlády č.6/1971 Sb <.>,o památkové rezervaci v hlavním městě Praze,spočívající v úpravách s následujícími podrobnostmi: remodelace obchodního centra TESCO,změny oproti dokumentaci projednané v závazném stanovisku sp.zn.S-MHMP 1057538/2018 − vytvoření místnosti pro mytí vozíků a sklad odpadu u nakládacího zálivu ve 2.PP,− zvětšení místnosti č.2T.05 ve 2.PP a její vybavení kuchyňkou,− využití místnosti č.2T.20 ve 2.PP pro centrální pokladnu a místnosti č.2T.21 jako školicího sálu/tréninkové místnosti,obě místnosti budou vybaveny chlazením,− zachování průchodu dveřmi do skladu č.2T.13 ve 2.PP s osazením čtečkou karet ze strany 2T.13,− doplnění dobíjecího místa elektrických vozíků v m.č.2T.16 ve 2.PP na rohu m.č.0214,− přesunutí ústředen EPS/ERO ve 2.PP z místnosti č.2T.06 do 2T.24,HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor památkové péče Oddělení státní správy pamá...
MHMP_11984222_2018_anonymizovany.pdf
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1 Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1 Kontaktní centrum: 12 444,fax: 236 007 157 1/3 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h Dle rozdělovníku Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.: Ing.arch.Zdeňka Baštová Č.j.: 236 002 658 MHMP 1198422/2018 Počet listů/příloh: 3/0 Sp.zn.: Datum: S-MHMP 1057538/2018 Baštová 02.08.2018 ZÁVAZNÉ STANOVISKO Magistrát hl.m.Prahy,odbor památkové péče (dále jen MHMP OPP),jako dotčený orgán státní památkové péče na území hlavního města Prahy věcně a místně příslušný podle § 29 odst.2 písm.b),e) zákona č.20/1987 Sb <.>,o státní památkové péči,ve znění pozdějších předpisů,posoudil žádost vlastníka dotčené nemovitosti,spol.Tesco Stores ČR a.s.(IČ 45308314),Vršovická 1527/68b,100 00 Praha 10,kterou podal v zastoupení na základě plných mocí ze dne 15.11.2016 a 1.1.2018,o vydání závazného stanoviska ve věci stavebních úprav nemovitosti č.p.63,k.ú.Nové Město,Národní 26,Praha 1,která je nemovitou kulturní památkou,zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek pod R.č.Ú.s.102116 a je v památkové rezervaci v hlavním městě Praze,prohlášené nařízením vlády č.66/1971 Sb <.>,o památkové rezervaci v hlavním městě Praze,spočívající v úpravách s následujícími podrobnostmi: provedení stavebních úprav v 1.PP a 2.PP (oddělení prostor TESCO od zbytku budovy,včetně oddělení měření energií a technických systémů,rozšíření prodejní plochy v 1.PP na místo prostor zásobování a kanceláří) - doplnění zdvojené podlahy vč.nosné konstrukce na úrovni prodejní plochy v 1.PP v prostoru nově navržené prodejní plochy v místě stáv.sníženého zásobovacího dvora,- vložení nové vyvýšené pochozí plochy tvořené ŽB deskou uloženou na ocelové nosníky,které budou podepřeny sloupky v malých vzdálenostech,- odstranění nenosných dělicích příček,- odstranění zař.předmětů,podlahových krytin,keramických dlažeb a obkladů,podhledů,- provedení dělicích příček pro nové skladové a prodejní prostory a zázemí zaměstnanců,- provedení nových zař.předmětů,...
MHMP_615375_2009_Zíd_anonymizovany.pdf
MHMPP04YR5J2
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br> ODBOR KULTURY,PAMÁTKOVÉ PÉČE
A CESTOVNÍHO RUCHU
<br> Č.j.: MHMP 615375/2009/Zíd V Praze: 6.8.2009
Vyřizuje: Ing.XXXX XXXXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
<br> ZÁVAZNÉ STANOVISKO
<br> Magistrát hlavního města Prahy,odbor kultury,památkové péče a cestovního ruchu
(dále MHMP OKP),jako dotčený orgán státní památkové péče na území hlavního města
Prahy podle § 29 odst.2 písm.b) a e) zákona č.20/1987 Sb <.>,o státní památkové péči ve zněm
pozdějších předpisů (dále zákona),posoudil žádost o vydání závazného stanoviska vlastníka
dotčené nemovitosti společnosti Tesco Stres ČR,a.s <.>,Vršovická 68b,IČ 45308314,kterou
dne 18.9.2008 podala v zastoupení na základě plné moci ze dne 15.9.2008 společnost Jans <,>
s.r.o.<,>
<br> ve věci provedených prací v domu čp.63,k.ú.Nové Město,Národní 26,Praha 1 <,>
<br> dům je nemovitou kulturní památkou,zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek
pod R.č.Ú.s.102116ajev památkové rezervaci v hlavním městě Praze,prohlášené nařízením
vlády č.66/1971 Sb.o památkové rezervaci v hlavním městě Praze <,>
<br> - provedené práce spočívají v zavěšení plošiny pro dieselagregát nad zásobovací dvůr <.>
<br> MHMP OKP,jako dotčený orgán státní správy,vydává ve smyslu ustanovení § 4 odst <.>
2 písm.a) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),§
136 odst.1 písm.b) zákona č.500/2004 Sb <.>,o správním řízení,ve znění pozdějších předpisů <,>
§11 odst.3,§ 29 odst.2 písm.b),§ 44a zákona č.20/1987 Sb <.>,o státní památkové péči <,>
v platném zněm,toto závazné stanovisko podle § 149 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
ve znění pozdějších předpisů:
<br> provedené práce jsou z hlediska zájmů státní památkové péče akceptovatelné <.>
<br> Sídlo: Mariánské náměstí 2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 29,P.O.Box 800,111 21 Praha 1
E-mail: anna.zidkova@cityofprague.cz
<br> tel.:+420-236 001 111
fax: +420-236 007 026
IČ: 000 64581
<br> MHMPP04YR5J2
<br>
<br> 2...
MHMP_427490_2009_Zíd_anonymizovany.pdf
MHMPP05CEO1F
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
ODBOR KULTURY,PAMÁTKOVÉ PÉČE
<br> A CESTOVNÍHO RUCHU
<br> Č.j.: MHMP 427490/2009/Zíd V Praze: 11.9.2009
Vyřizuje: Ing.XXXX XXXXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
<br> ZÁVAZNÉ STANOVISKO
<br> Magistrát hlavního města Prahy,odbor kultury,památkové péče a cestovního ruchu
(dále MHMP OKP),jako dotčený orgán stáhli památkové péče na území hlavního města
Prahy podle § 29 odst.2 písm.b) a e) zákona č.20/1987 Sb <.>,o státní památkové péči,ve
znění pozdějších předpisů (dále zákona),posoudil žádost o vydání závazného stanoviska
vlastníka dotčené nemovitosti společnosti Tesco Stres ČR,a.s <.>,Vršovická 68b,IČ 45308314 <,>
kterou dne 18.5.2009 podala v zastoupení na základě plné moci ze dne 15.9.2008 společnost
Jans,s.r.o.<,>
<br> ve věci stavební úpravy obchodního domu Tesco čp.63,k.ú.Nové Město,Národní 26 <,>
Praha 1 <,>
<br> který je nemovitou kulturní památkou,zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek
pod R.Č.Ú.S.102116 a je v památkové rezervaci v hlavním městě Praze,prohlášené nařízením
vlády ě.66/1971 Sb.o památkové rezervaci v hlavním městě Praze <,>
<br> která spočívá ve změně úpravy fasády obchodního domu napojené na budoucí sousední objekt
COPA a nové jižní stěny na terasu oproti závaznému stanovisku vydanému pod čj <.>
567034/2008/Zíd (vnější strana stěny ke XXXX Centru byla řešena v technické zprávě na str <.>
11 kap.Jižní fasáda tak,že prosklené plochy Tesca reflektují na volný prostor vymezený
budoucím obrysem Copa Centra,vnitřní strana jižní fasády byla prosklená) s následujícími
podrobnostmi :
- provedení nové vnější jižní fasády směrem ke XXXX Centru z panelů Trimo v šíři XXX cm
<br> (šedá barva RAL č.9006) <,>
- provedení nové vnitřní jižní fasády směrem do eskalátorevé pasáže z kovových
<br> alucobondových panelů (vel.3000 x 1050 mm) s lesklým bílým nátěrem <,>
- provedení kopie původního prosklení v jižní fasádě v přízemí o rozměru cca 870 x 400
<br> cm při nároží eskalátorevé pasáže do Spá...
MHMP_345754_2024_anonymizovany.pdf
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000,fax: 236 007 157
<br> 1/20 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br>
<br> Dle rozdělovníku
<br>
<br>
Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
Ing.arch.Zdeňka Baštová
Č.j.: 236 002 658
MHMP 345754/2024 Počet listů/příloh: 10/0
Sp.zn.: Datum:
<br> S-MHMP 335704/2024 1.03.2024
<br>
<br> ZÁVAZNÉ STANOVISKO
<br>
Magistrát hl.m.Prahy,odbor památkové péče (dále jen MHMP OPP),jako dotčený orgán
státní památkové péče na území hlavního města Prahy věcně a místně příslušný podle § 29
odst.2 písm.b),e) zákona č.20/1987 Sb <.>,o státní památkové péči,ve znění pozdějších
předpisů,posoudil žádost vlastníka dotčené nemovitosti,spol.Máj Národní a.s.(IČ
02418975),Dlouhá 741/13,110 00 Praha 1,kterou podal
v zastoupení na základě plné moci ze dne 9.10 <.>
2019,o vydání závazného stanoviska ve věci stavebních úprav nemovitosti č.p.63,na
pozemcích parc.č.737 a 738/3,k.ú.Nové Město,Národní 26,Spálená 22,Praha 1 <,>
<br>
<br> která je nemovitou kulturní památkou,zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek
pod R.č.Ú.s.102116 a je v památkové rezervaci v hlavním městě Praze,prohlášené nařízením
vlády č.66/1971 Sb <.>,o památkové rezervaci v hlavním městě Praze <,>
<br>
<br> spočívající v úpravách s následujícími podrobnostmi:
dočasné umístění dvou výtvarných objektů v podobě motýlů na fasádu OD Máj po dobu 1
roku od kolaudace (účel uměleckého díla spočívá v připomenutí slávy příslušníků
československého letectva během druhé světové války,jimž se dostalo uznání až po roce 1989)
o osazení plastik motýlů na trojici kotev na severní fasádě do Národní třídy a na trojici kotev
<br> v betonové západní fasádě do Spálené ulice <,>
o nosná část je tvořena ocelovou konstrukcí,křídla jsou z karbonu <,>
o každá plastika se skládá z trupu,imitujícího trup stíhačky Spitfire s vrtulí a dvojice
<br> pohyblivých motýlích křídel z karbonu s jemným nasvětlením,předpokládá se pohyb
křídel ...
MHMP_988081_2024.pdf
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 36/31,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000,fax: 236 007 157
<br> 1/2 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br> Dle rozdělovníku
<br>
<br>
<br>
Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
9.4.2024 JUDr.XXXXX XXXXXXX
Č.j.: XXX XXX XXX
MHMP 988081/2024 Počet listů/příloh: -/17
Sp.zn.: Datum:
<br> S-MHMP 730048/2024 20.05.2024
<br>
<br> Poskytnutí informace podle zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím <,>
ve znění pozdějších předpisů
<br>
Vážená paní <,>
<br> hlavní město Praha – Magistrát hlavního města Prahy (dále jen „MHMP“),jako povinný subjekt
ve smyslu zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „InfZ“),obdržel dne 9.4.2024 Vaši žádost o poskytnutí informace (dále jen
„žádost“).Z důvodu vyhledávání a sběru informací v jiných úřadovnách povinného subjektu
(MHMP) odlišných od odboru vyřizujícího Vaši žádost,byla prodloužena lhůta pro poskytnutí
informace,a to přípisem ze dne 11.4.2024 pod č.j.MHMP 746744/2024 <.>
<br> Ve Vaší žádosti uvádíte:
„žádám o závazná stanoviska OPP MHMP a další případné dokumenty k rekonstrukci
obchodního domu Máj,čp.63 Nové Město,z let 2006-2009 a 2018-2024.“
<br> Odbor právní podpory MHMP,jako odbor vyřizující Vaši žádost,požádal o součinnost k vyřízení
žádosti příslušné odbory MHMP.Odbory,které poskytly odboru právní podpory MHMP v této
věci informace jsou: odbor stavebního řádu MHMP,odbor územního rozvoje MHMP,odbor
bezpečnosti MHMP,odbor památkové péče MHMP a odbor ochrany prostředí MHMP <.>
<br> Odbor památkové péče MHMP v této souvislosti uvedl,že vyhledávání Vámi požadovaných
informací je v jeho působnosti mimořádně rozsáhlé.O této skutečnosti jste byla vyrozuměna dne
30.4.2024 oznámením o výši úhrady č.j.MHMP 873665/2024 <.>
<br>
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor právní podpory
Oddělení svobodného přístupu k informacím
<br> *MHMPXPOPRD92*
MHMPXPOPRD92
<br>
<br>
<br>
2/...

Načteno

edesky.cz/d/9820309

Meta

Prodej   Územní plánování   Stavební informace   Prodej nemovitosti   Prodej   Územní plánování   Prodej nemovitosti   Prodej   Územní plánování   Prodej nemovitosti   Prodej   Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Prodej nemovitosti   Prodej   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Prodej nemovitosti   Prodej   Územní plánování   Územní plánování   Stavby   Prodej   Územní plánování   Prodej   Stavby   Prodej   Územní plánování   Stavby   Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Územní plánování   Stavby   Územní plánování   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz