« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Poskytnutí informace - střet zájmů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

A 2024_04_03_Podrobné odůvodnění k podnětu o možném střetu zájmů–ředitel HOM MHMP.pdf
1/8 Pro: Mgr.XXXX XXXXXXXXX,člen Rady hl.m.Prahy pro oblast majetku,transparentnosti a legislativy,Ing.XXXXXX XXXXXXX,ředitel Magistrátu hl.m.Prahy Podrobné odůvodnění k podnětu o možném střetu zájmů – ředitel HOMMHMP,příloha k „Vyrozumění o prošetření podnětu - střet zájmů“ (k č.j.: MHMP 620141/2024,sp.zn.: S-MHMP 573878/2024) Vážený pane radní,vážený pane řediteli,v souvislosti s předloženým a Vám adresovaným dokumentem „Vyrozumění o prošetření podnětu – střet zájmů“ si Vám dovoluji připojit tuto přílohu,obsahující podrobné právní stanovisko k podnětu o možném střetu zájmů ředitele HOMMHMP.Odbor PRP obdržel dne 21.3.2024,od sekretariátu radníhoAdamaZábranského (SE8) „Podnět k prošetření střetůzájmůpana JanaRaka,řediteleOdboruhospodaření smajetkemve věci užívání objektu č.p.Harrachov,ČRk soukromýmúčelům.“,(dále jen „Podnět“).Jedná se v pořadí o již druhý podobný podnět,který jsme v této věci obdrželi,když dne 6.3.2024 nám byl postoupen „Podnět k prošetření možného střetu zájmů“,který byl adresovaný radnímu Adamu Zábranskému organizací I Česká republika (dále jen „Podnět TI“).Oba nadepsané podněty jsou podobné v podezření na možný střet zájmů,ve kterém by se mohlnacházet ředitelodboru hospodaření s majetkemMagistrátuhl.m.Prahy (dálejen „HOM“),XXX XXX XXX,svým užíváním objektu v obci Harrachov pro své soukromé účely.Zatímco v případě Podnětu TI byměl JanRak užívat „stavbu č.p.v k.ú.Harrachov,stojící na pozemku parc.č.st.Tato nemovitost je dle nahlížení do katastru ve vlastnictví paní bytem “,v případě Podnět o „nemovitost na adrese Harrachov (st.parcela č.ostatní plochy p.č.a - dále jen nemovitost) do vlastnictví společnost W a s.r.o <.>,IČ:,jejíž jednatelkou byla (za svobodna,datum narození od 30.11.2019 do 8.3.2024,která je manželkou ředitele XXXX XXXX.“.V tomto našem odůvodnění se budeme zabývat toliko odpovědí na Podnět,přičemž odpověď na Podnět TI budeme zpracovávat následně.V Podnětu autor Mgr.XXXX XXXXXXXXX (dále jen „Oznamovatel“) sděluje,že byl osloven re...
A Odpověď na vyjádření k závěrům PRP - střet zájmů.pdf
1/3 Pro: Mgr.XXXX XXXXXXXXX,radní hl.m.Prahy pro majetek,transparentnost a legislativu Č.j.: Vyřizuje/tel.: MHMP 746539/2024 Mgr.Bc.XXXXX XXXXXXXXX Sp.zn.: +XXX XXX XXX XXX S-MHMP 573878/2024 Datum: Počet listů/příloh: -/- 11.04.2024 Odpověď na vyjádření k závěrům PRP - střet zájmů Vážený pane radní,odbor PRP obdržel dne 8.4.2024 Vaše „Vyjádření k závěrům Odporu právní podpory ve věci prošetření podnětu na střet zájmů pana Ing.Raka“,(dále jen „Vyjádření“),č.j.:697274/2024.DěkujiVám za zasláníVašeho podrobného podání,na jehožzákladě žádáteo doplněnía případné přehodnocení závěrů našeho prošetření.Dovolte mi,abych hned v úvodu zdůraznil společný zájem úředníků MHMP i zastupitelů HMP na zcela a bez výjimek transparentním fungování úřadu a důkladném prošetření jakéhokoli relevantního podezření na možné porušení předpisů.Veškerá pochybení úřadu,či ze strany politické reprezentace,mají negativní vliv na práci všech,kteří se na chodu a správě HMP podílejí.Proto Vás chci ujistit,že žádný relevantní podnět na porušení předpisů nebereme na lehkou váhu a v žádném případě si nedovolíme ignorovat jakékoli prokazatelné či jen podezřelé skutečnosti,které by mohly mít faktický význam pro řádné,nestranné,a objektivní posouzení podnětu na prošetření pochybení,v kontextu s platnou právní úpravou,interní akty řízení nevyjímaje.Meritem věci je podezření,které jste ve svém podnětu ze dne 21.3.2024 zformuloval takto,cit.: „Na základě výše uvedeného se domnívám,že vzhledem k souběhu soukromých aktivit pana ředitele Raka ve formě užívání nemovitosti ve vlastnictví soukromé společnosti s konečným vlastníkem panem a veřejných aktivit,kdy jako ředitel odboru HOM má plně v kompetenci zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a z titulu své funkce měl vliv na zadávání zakázek dodavateli J G s.r.o <.>,jehož koncovým vlastníkem je,a dodavateli B g s.r.o <.>,který prováděl stavební práce na nemovitosti,se pan ředitel Rak dostaldo střetu zájmůa podle mého názoruporušilpři výkonusvé funkce ustanov...
2024_04_09_714197_Vyrozumění TI.pdf
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 36/31,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000,fax: 236 007 157
<br> 1/3 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br> T I - Česká republika,o.p.s <.>
<br> Sokolovská 260/143
<br> 180 00 Praha 8
<br> ID DS: 8vzj3s2
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
<br> 26.2.2024 Mgr.XXXXXX XXXXXX,Ph.D <.>
<br> Č.j.: 236 004 320
<br> MHMP 714197/2024 Počet listů/příloh: -/0
<br> Sp.zn.: Datum:
<br> S-MHMP 376323/2024 09.04.2024
<br> Vyrozumění
<br> Vážený pane magistře <,>
<br> odbor právní podpory MHMP (dále jen „PRP“) obdržel dne 5.3.2024 žádost č.j.MHMP
<br> 437708/2024 pana radního Mgr.Adama Zábranského o prošetření podnětu pana ze
<br> společnosti T I – Česká republika,o.p.s.(dále jen „TI“).Přílohou
<br> nadepsané žádosti bylo podání TI adresované panu radnímu Zábranskému,ze dne 26.2.2024 <,>
<br> nadepsané jako „Podnět k prošetření možného střetu zájmů“ (dále jen „Podnět“).Obsahem
<br> Podnětu je podezření TI na možný střet zájmů,ve kterém by se mohl nacházet pan Ing.XXX XXX <,>
<br> ředitel odboru HOM MHMP.Jako důvod pro toto podezření uvedla TI zejména tyto důvody,cit:
<br> i.„…Paní je dle evidence skutečných majitelů také zčásti přímou skutečnou
majitelkou této společnosti (pozn.: myšlena společnost I a.s.).Dle záznamů v
obchodním rejstříku bylo její bydliště na adrese
<br> a nyní Nahlížením do
katastru nemovitostí lze zjistit,že nemovitosti na obou těchto adresách patří HMP.Lze
tedy předpokládat,že členka dozorčí rady společnosti,jež významným způsobem
obchoduje s HMP,uzavřela dvě po sobě jdoucí nájemní smlouvy s HMP,přičemž uzavírání
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br> Odbor právní podpory
<br> Oddělení kontrolně-metodické
<br> *MHMPXPOEERDO*
MHMPXPOEERDO
<br>
<br> 2/3
<br> nájemních smluv k nemovitostem HMP bylo opakovaně a dlouhodobě předmětem
prověřování nesrovnalostí s různou mírou závažnosti a netransparentnosti.<.>.“
<br> ii.„…máme podezření,že pan ředitel Rak o...
2024_05_23_986671_poskytnutí informace.pdf
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 36/31,111 21 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000
<br> 1/2 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br>
<br> Dle rozdělovníku
<br>
<br>
Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
24.04.2024 Mgr.Bc.XXXXX XXXXXXXXX
Č.j.: XXX XXX XXX
MHMP 986671/2024 Počet listů/příloh: -/3
Sp.zn.: Datum:
<br> S-MHMP 865195/2024 23.05.2024
<br>
<br> Poskytnutí informace podle zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím <,>
ve znění pozdějších předpisů
<br>
Vážená paní <,>
<br>
hlavní město Praha,Magistrát hlavního města Prahy (dále jen „MHMP“) jako povinný subjekt
podle zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „InfZ“),obdržel dne 24.4.2024 Vaši žádost o poskytnutí informace (dále jen „žádost“) <.>
<br>
Podle Žádosti požadujete: „Analýzu,kterou zpracovalo právní oddělení magistrátu k možnému
střetu zájmů XXXX XXXX.A o níž veřejně mluvil mluvčí magistrátu například zde:
<br> https://neovlivni.cz/vzpoura-urednika-obvinil-piratskeho-poradce-z-vynaseni-informaci/“ <.>
<br> MHMP Vás dne 3.5.2024 pod č.j.MHMP 897640/2024 vyzval k upřesnění žádosti.Žádost jste
dne 3.5.2024 upřesnila,a to tak,že žádáte tyto dokumenty:
<br> „1.Vyrozumění o prověření podnětu k prošetření možného střetu zájmů pana Ing.XXXX XXXX ze
dne X.dubna XXXX,které bylo zpracováno jako odpověď na podání Transparency International –
Česká republika,o.p.s.ze dne 26.února 2024;
<br> 2.Vyrozumění o prošetření podnětu – střet zájmů ze dne 3.dubna 2024,jehož přílohou je
podrobné odůvodnění možného střetu zájmů pana Ing.XXXX XXXX,které bylo zpracováno na
základě podnětu serveru Seznamzprávy.cz,jenž povinnému subjektu postoupil k prověření člen
Rady hl.m.Prahy,pan Mgr.XXXX XXXXXXXXX,dne XX.března XXXX;
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor právní podpory
Oddělení kontrolně-metodické
<br> *MHMPXPOPPM0A*
MHMPXPOPPM0A
<br>
<br>
<br>
<br> 2/2
<br> 3.Odpověď na vyjádření k závěrům...

Načteno

edesky.cz/d/9820299

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Nabídka zaměstnání   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz