« Najít podobné dokumenty

Praha 15 - Rozhodnutí o prodlužení platnosti územního rozhodnutí na stavbu nazvanou "VVN V 1945/1946 Výměna vedení (IE-12-6009180)"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 15.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí o prodlužení platnosti územního rozhodnutí na stavbu nazvanou "VVN V 1945/1946 Výměna vedení (IE-12-6009180)"
+
M] MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15-ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
py) Boloňská 478/1,109 00 Praha 10
<br> ODBOR STAVEBNÍ
Městská část
Praha 15
<br> VÁŠ DOPIS ZN.:
čj.: ÚMČ P15 25891/2024/OST/PDo [o | ]
NAŠE ZN.: 046252/2023/0ST/PDo
VYŘIZUJE: Ing.XXXXX XXXXXXXXX p ;
TEL.: XXX XXX XXX DLE ROZDĚLOVNÍKU
FAX: 274 864 756
E-MAIL: :Petra.Dohnalovadprahal 5.cz
<br> DATUM: 22.5.2024
<br> ROZHODNUTÍ
<br> Výroková část;
<br> Odbor stavební Úřadu městské části Praha 15 se sídlem Boloňská 478/1,Praha 10 - Horní Měcholupy <,>
jako stavební úřad příslušný podle $ 13 odst.! písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění ke dni 31.12.2023 (dále jen "stavební zákon"),ve spojení
s ustanovením $ 334a odst.3 zákona č.283/2021 Sb <.>,stavební zákon,ve znění pozdějších předpisů <,>
a podle obecně závazné vyhlášky č.55/2000 Sb,hl.m.Prahy,kterou se vydává Statut hl.m.Prahy,ve
znění pozdějších předpisů,na podkladě žádosti o prodloužení platnosti územního rozhodnutí,kterou dne
22.8.2023 podala a dne 13.3.2024 naposledy doplnila společnost
<br> ČEZ Distribuce,a.s <.>,IČO 24729035,Teplická 874/8,405 02 Děčín-Děčín IV-Podmokly,kterou
zastupuje SPIE Elektrovod,a.s.odštěpný závod Brno,IČO 62161172,Traťová 574/1,619 00 Brno-
Horní Heršpice (dálejen "žadatel") <,>
<br> podle $ 93 odst.3 stavebního zákona
<br> p rod lužu je
do 27.8.2028 platnost územního rozhodnutí č.j.02012/2014/OUÚR/VLe,zn ÚMČ P15 37763/2014 ze dne
9.7.2014 ve znění rozhodnutí č.j.ÚMČ P15 42207/2019/OST/PDo,zn 37971/2018/OST/PDo ze dne
16.9.2019 na stavbu nazvanou:
<br> "VVN V 1945/1946 Výměna vedení (IE-12-6009180)"
původně nazvanou
<br> "Rekonstrukce vedení 110 kV Běchovice- Říčany,SO 01- Nové vedení v úseku TR Běchovice -
stožár č.16"
<br> (dále jen „stavba“) na pozemcích;
katastrální území Běchovice | katastrální území Dubeč
parc.č.| druh pozemku parc.č.| druh pozemku
206/1 ostatní plocha 11591 ornápůda
512/1 vodní plócha 1593 vodní plocha
714/3 trv.travníporost 1539/15 | orná půda
715/4 vodníplo...

Načteno

edesky.cz/d/9798312

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 15      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz