« Najít podobné dokumenty

Praha 4 - Podání- Žádost o povolení záboru k.ú. Michle

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 4.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situacni_planek.pdf
Duhová
<br> muutuod n
<br> Želenvslm
<br> Vyskočilova
<br> ooaon DOPRAVY ÚŘADU MĚSTSKÉ CA: =
<br> v
<br> oveřuje za podmíne - utí
<br> ze dne 2 2 "05“ 202 čgaique2eawíób (ah—Q.JW Mák
<br> „
<br> 6 rl zCWtťavsk-W
<br> Pohcxe České tepu—b! ky
<br>.; »" "ht &'
<br> „M4
<br> "W;-.; mi! :| !"."
<br>.23%.V?“
<br> Zábor veřejného prostranství
<br> U pomníku,Vyskočilova,Praha 4 lovestor: RSBC Kvarta s.r.o.EC: 08662576
<br> ) ll j" 15.2.2024 Á „' 144 m2
<br> E.Kesl ( \
Vyhlaska_SIPRAL_-_jerab_DIR_-_03_r.24.pdf
SIPRAL a.s <.>
Třebohostická3165/5a
100 00 Praha 10
IČ: 61860433
<br>
<br> Č.j.: P4/186288/24/OD/OSIS - DIR 3/24 V Praze: 22.05.2024
Vyřizuje: Mgr.XXXXXX XXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na
pozemních komunikacích v Praze 4
<br> Odbor dopravy,příslušný podle ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6 zákona č.361/2000
Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním
provozu),po písemném vyjádření Policie ČR – Krajského ředitelství policie hl.m.Prahy – odboru
služby dopravní policie,č.j.: KRPA-168735-1/ČJ-2024-0000DŽ,ze dne 22.05.2024
<br> s t a n o v í
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích v Praze 4 v ulicích U Pomníku
(NN2016).Jedná se o osazení svislého dopravního značení podle schválené situace.Jedná se o
provádění jeřábových prací <.>
<br> Umístěné dopravní značení: A15 + E7b,IP 4b,Z2,B 24b,C2c,B2
<br> Termín: 01.06.2024 – 02.06.2024
<br> O d ů v o d n ěn í
<br> Odbor dopravy stanovil přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích na základě
návrhu žadatele,z důvodu provedení jeřábnických prací za účelem výměny zasklení fasády budovy
ČEZ.V souladu s ustanovením § 77 odst.5 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,nabývá opatření obecné
povahy účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky <.>
<br> Poučení: Podle § 173 odst.2 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů <,>
proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek <.>
<br> XXXXXXXX XXXXX
vedoucí odboru dopravy
<br> Na vědomí:
Policie ČR – KŘP hl.m.Prahy,ÚMČ Praha 4 – spis OD
<br> MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
Úřad městské části,Antala Staška 2059/80b
<br> O D B O R D O P R A V Y
<br>
2024-05-22T13:24:16+0200
user_ts
<br>
2024-05-22T14:01:35+0200

Načteno

edesky.cz/d/9798282

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 4      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz