« Najít podobné dokumenty

Praha 4 - Na Dolinách, Etewa s. r. o., zábor pro mobilní jeřáb_

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 4.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Na_Dolinach_Etewa_s._r._o._mobilni_jerab.pdf
HSS/Sa
<br> 10/6
<br>,527/7
<br> \
<br> 7 \:f—\ a 7 “\ “\"/G _ X \- 903/25 \ \\Skq :,__.\fw -.—í.“"—___ '“.-
<br> „\
<br> * ODBOHDQPRAW \“
<br> Ú "ADU MĚSTSKÉ ČÁSIl PRAHA 4 ověřuje za podmínek rozhodguu
<br> fámazz-os-zozq \ „%mps/ammv (W 033/95
<br> \“ \ / /' 4 m
<br> *—
<br> č.j.:
<br> —
<br> %
<br> -f>— \L' 1158/25
<br> \87
<br> mona—.:.a 525 0351 <,>
<br> I'.783 M" ' _.<.> _ ' ' _,' If :-' 768/18 “"-„I ' \.51 __ _-._ u„ ' _.“.<.> ÉÉÉĚW
<br>,7/ má f=" „
<br> 85/22
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PRAŽSKÉ Famrmnvn !ANCEI tw SLUŽBY Muž-'.1.<.>.Aun—n.m—nu—ě-r -?;.:' ___-L—ÚMLL—MI—
<br> Pub—Mlík— :runmmnl— “pop-.W :“ MW“ T Nemoc.<.>.<.>.<.> <.>
<br> na.<.> Záhor pro jeřáb “g,—_.—
<br> Praha 4- Na Dolinách,nwm m
Vyhlaska_Na_Dolinach_Etewa_s._r._o._mobilni_jerab_DIR_-_033_r._24.pdf
Etewa s.r.o <.>
Vrážská 143
153 00 Praha 5 - Radotín
IČ: 015 322 43
<br>
<br> Č.j.: P4/238680/24/OD/KUB - DIR 033/24 V Praze: 22.05.2024
Vyřizuje: XXXX XXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na
pozemních komunikacích v Praze 4
<br> Odbor životního prostředí a dopravy,příslušný podle ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst <.>
6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
(zákon o silničním provozu),po písemném vyjádření Policie ČR – Krajského ředitelství policie hl.m <.>
Prahy – odboru služby dopravní policie,č.j.: KRPA-168678-1/ČJ-2024-0000DŽ,ze dne 22.05.2024
<br> s t a n o v í
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích v Praze 4 v ulici Na Dolinách.Jedná se
o osazení svislého dopravního značení dle schválené situace.Jde o umístění jeřábu na předmětné
pozemní komunikaci z důvodu výměny technologie Vodafone
<br> Umístěné dopravní značení: B28 + E13; B28 + E13 + E8b; A15 + E7b; C4a + Z4b; IP12; IP13c +
E13; Z2
<br> Termín: 25.06.2024
<br> O d ů v o d n ěn í
<br> Odbor životního prostředí a dopravy stanovil přechodnou úpravu provozu na pozemních
komunikacích na základě návrhu žadatele,z důvodu umístění stavebního mobilního jeřábu do prostoru
vozovky na pozemní komunikaci.V souladu s ustanovením § 77 odst.5 zákona č.361/2000 Sb <.>,o
provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů <,>
nabývá opatření obecné povahy účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky <.>
<br> Poučení: Podle § 173 odst.2 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů <,>
proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek <.>
<br> XXXXXXXX XXXXX
vedoucí odboru dopravy
<br> Příloha: situace DIO
Na vědomí: Policie ČR – KŘP hl.m.Prahy,ÚMČ Praha 4 – spis OD
<br> MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
Úřad městské části,Antala Staška 2059/80b
<br> O D B O R D O P R A V Y
<br>
2024-05-22T13:48:30+020...

Načteno

edesky.cz/d/9798281

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 4      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz