« Najít podobné dokumenty

Praha 9 - Pod Harfou - OOP (vyparkování pro zajištění průjezdu)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 9.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pod_Harfou_-_DIO.pdf
ul <.>
K
<br> ab
eš
<br> ov
a
<br> ul <.>
F
<br> re
yo
<br> va
<br> ul.Pod Harfou
ul.Pod Harfou
<br> BUS
<br> TAXI
<br> IP6
<br> IP
6
<br> B29 B29
<br> IP19
<br> B24a
<br> P4 C3
a
<br> B2
4b
<br> IZ8a
ZÓNA
30
<br> IZ
8b
<br> ZÓ
NA 30
<br> P IP12
<br> B28
B28
<br> E8b
<br> B28
<br> B2
8
<br> B2
8
<br> E8
c
<br> B2
8
<br> B2
8
<br> B2
8
<br> ul <.>
K
<br> ab
eš
<br> ov
a
<br> ul <.>
F
<br> re
yo
<br> va
<br> ul.Pod Harfou
<br> ul.Pod Harfou
<br> E8b
<br> B28
<br> Vodorovné dopravní značení stávající
<br> Polohopis
<br> Legenda
<br> Hranice pozemků KN
<br> Dotčené pozemky
<br> Slučková čára
<br> Svislé dopravní značení stávající
<br> Oplocení staveniště
<br> Svislé dopravní značení DIOS7
A15
<br> Budoucí komunikace
<br> P4
<br> OBSAH:
<br> ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:
<br> KONTROLA:
<br> MÍSTO STAVBY:
<br> VYPRACOVAL:
<br> AKCE:
<br> INVESTOR:
<br> STUPEŇ:
<br> PŘÍLOHA:
<br> MĚŘÍTKO:
<br> PARÉ:
<br> CENTRAL
GROUP
<br> ČÍSLO ZAKÁZKY:
<br> DATUM:
<br> Výškový systém Bpv
(souřadnice v JTSK)
<br> Přehledný zákres v ortofoto mapě,1:1000
<br> Situace,1:500
<br>
Listy a pohledy
DIO
Pod_Harfou_-_OOP.pdf
1
<br>
<br>
<br> Městská část Praha 9
<br> Úřad městské části
<br> Odbor dopravy
<br> Sokolovská 14/324,Praha 9
<br>
<br>
<br> Č.j.: MCP09/145701/2024/OD/Gab V Praze dne 20.5.2024
<br> Spis: S MCP09/134129/2024/2
<br> Vyřizuje: Gabrielová
<br> Telefon: 283091359
<br> Opatření obecné povahy
<br>
<br> Městská část Praha 9,Úřad městské části,Odbor dopravy příslušný dle ust.§ 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) a podle ust.§ 171 a násl <.>
<br> zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „správní řád“)
<br> a po předchozím vyjádření Policie ČR,Krajského ředitelství policie hl.m.Prahy – Odboru
<br> služby dopravní policie č.j.: KRPA-201660-1/ČJ-2024-0000DŽ ze dne 9.6.2024
<br>
<br> v y d á v á
<br>
<br> podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona č.361/2000 Sb.zákona o provozu na
<br> pozemních komunikacích a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na
<br> pozemních komunikacích
<br>
<br> opatření obecné povahy –
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br> spočívající v umístění přenosného dopravního značení na pozemní komunikaci ul.Pod
<br> Harfou,na území správního obvodu Praha 9,k.ú.Vysočany,v termínu 1.7.2024 – 30.6.2025 <,>
<br> z důvodu zajištění průjezdu nákladní dopravy během výstavby Polyfunkčního souboru
<br> Poděbradská,dle přiložené dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení,za níže
<br> uvedených podmínek pro jeho realizaci:
<br>
<br> 1.Osazení přenosného dopravního značení a dopravního zařízení bude provedeno
<br> v souladu se situacemi dopravního značení připojenými v příloze,TP 66 a vyhláškou č <.>
<br> 294/2015 Sb <.>
<br> 2.Dopravní značení a zařízení bude umístěno a udržováno tak,aby byl umožněn bezpečný
<br> průjezd vozidel a pohyb pěších a byla tak zajištěna bezpečnost všech účastníků
<br> silničního provozu...

Načteno

edesky.cz/d/9778925

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 9      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz