« Najít podobné dokumenty

Město Cheb - Záměr města Cheb pronajmout a propachtovat hmotné nemovité věci zveřejněn podle § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Cheb.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr ze dne 16.05.2024.pdf
Město Cheb
<br> odbor majetkoprávní Městského úřadu Cheb
<br> náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14,350 20 Cheb
<br> tel.354 440 190,354 440 187
<br> Č.j.MUCH/47471/2024-MaP V Chebu dne 16.05.2024
<br>
<br>
<br> Z Á M Ě R
<br> města Cheb pronajmout a propachtovat hmotné nemovité věci
<br> zveřejněn podle § 39 odst.1) zák.č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení)
<br>
<br> Město Cheb zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst.1) zákona číslo 128/2000 Sb.o obcích
<br> (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů,po projednání na poradě vedoucího odboru
<br> majetkoprávního Městského úřadu Cheb dne 16.05.2024 a schválení materiálu číslo
<br> V XXX XXXXX/XXXX a dále v souladu se „Směrnicí č.XX/XXXX,kterou se stanoví sazby
<br> za pronájem pozemků v majetku města Cheb“,schválenou usnesením Rady města Chebu
<br> č.RM 337/13/2013 ze dne 11.07.2013,ve znění pozdějších změn a dodatků (dále jen
<br> „sazebník“) a na základě zjištěných skutečností a podaných žádostí záměr na pronájem
<br> a propachtování hmotných nemovitých věcí – pozemků ve vlastnictví města Chebu:
<br> za účelem vyřízení podaných žádostí:
<br> 1.pozemku o velikosti 418 m2 situovaného na části pozemku parcelní číslo 1581/1 – ostatní
plocha o celkové výměře 6 042 m2 v k.ú.Cheb,označeného v plánku – viz příloha č.1 <,>
<br> na dobu neurčitou,s tříměsíční výpovědní dobou,za účelem užívání jako zahrada,za výši
<br> nájemného dle platného sazebníku,z důvodu podání žádosti zájemcem o pronájem
<br> pozemku;
<br>
za účelem narovnání majetkoprávních vztahů:
<br>
2.pozemku o velikosti 220 m2 situovaného na části pozemku parcelní číslo 19/1 – zahrada
o celkové výměře 418 m2 v k.ú.Tršnice,označeného v plánku – viz příloha č.2,na dobu
<br> neurčitou,s tříměsíční výpovědní dobou,za účelem užívání jako zahrada,za výši
<br> nájemného dle platného sazebníku,z důvodu podání žádosti stávajícím uživatelem
<br> a zájemcem o pronájem užívaného pozemku;
<br>
<br> 3.pozemku parcelní číslo 49/5 – zahrada o celkové výměře 109 m2 a...

Načteno

edesky.cz/d/9775667

Meta

Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Cheb      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz