« Najít podobné dokumenty

Obec Těškovice - Obec Těškovice - Návrh závěrečného účtu za r. 2023 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Těškovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Inventarizační zpráva k 31.12.2023.pdf
FIN 2-12 k 31.12.2023.pdf
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Předmět činnosti:
<br> Obec Těškovice; IČO 00535117; Těškovice 170,Těškovice,747 64
<br> Za období: 12/2023
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavený k: 31.12.2023
<br> Okamžik sestavení: 7.2.2024
<br> FIN 2-12 M
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> 1 2
<br> Schválený rozpočet Rozpočet pozměnáchPoložkaParagraf
<br> 3
<br> Výsledek od počátku
roku
<br> a b
<br> Text Plnění v%
<br> 1111 2 400 000,00 2 400 000,00 2 493 543,44Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci 103,90
<br> 1112 200 000,00 200 000,00 210 687,93Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky 105,34
<br> 1113 400 000,00 400 000,00 608 167,25Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podlezvláštní sazby daně 152,04
<br> 1121 3 400 000,00 3 400 000,00 4 406 300,00Příjem z daně z příjmů právnických osob 129,60
<br> 1122 150 000,00 150 000,00 44 460,00
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech,kdy
poplatníkem je obec,s výjimkou daně vybírané srážkou podle
zvláštní sazby daně
<br> 29,64
<br> 1211 8 700 000,00 8 700 000,00 7 940 458,72Příjem z daně z přidané hodnoty 91,27
<br> 1334 0,00 0,00 3 789,30Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondupodle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu 0,00
<br> 1335 0,00 0,00 3,60Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona 0,00
<br> 1341 20 000,00 20 000,00 19 675,00Příjem z poplatku ze psů 98,38
<br> 1343 2 000,00 2 000,00 0,00Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství 0,00
<br> 1344 6 000,00 6 000,00 20 800,00Příjem z poplatku ze vstupného 346,67
<br> 1345 480 000,00 480 000,00 491 342,00Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství apříjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 102,36
<br> 1361 5 000,00 5 000,00 4 480,00Příjem ze správních poplatků 89,60
<br> 1381 100 000,00 100 000,00 112 ...
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Těškovice 2023.
1/13
<br>
<br>
<br>
<br> ZPRÁVA
<br> O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ
<br> HOSPODAŘENÍ
<br>
<br>
<br> podle zákona č.93/2009 Sb <.>,o auditorech a o změně některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o auditorech“),auditorského standardu č.52 <,>
<br> dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky,podle
<br> ustanovení § 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění
<br> pozdějších předpisů a podle ustanovení § 10 zákona č.420/2004 Sb <.>,o
<br> přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků
<br> obcí,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.420/2004 Sb.“) <.>
<br>
<br>
<br> pro územní samosprávný celek
<br>
<br> Obec Těškovice <,>
<br> IČ: 00535117
<br> (dále jen „územní celek“)
<br>
<br> za období od 1.1.2023 do 31.12.2023
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2/13
<br> I.VŠEOBECNÉ INFORMACE
<br>
Orgán územního celku oprávněný
jednat jeho jménem,resp.statutární
orgán dobrovolného svazku obcí: Ing.XXXXXX XXXXXX,starosta
<br> Název územního celku: Obec Těškovice
<br> Adresa pro doručování: Těškovice 170
<br> 747 64 Těškovice
<br>
<br> Auditorská společnost: Audit-daně STEINOVÁ s.r.o.<,>
Opava – Předměstí,Mlýnská 1022/21 <,>
746 01 Opava
<br> IČ: 29387973
Auditorské oprávnění KAČR č.527
<br>
Jména osob provádějících přezkoumání hospodaření územního celku:
<br> Ing.XXXXXXX XXXXXXXX,auditorské oprávnění č.XXXX (dále téže daňová poradkyně <,>
<br> oprávnění č.1066,soudní znalkyně v oboru účetnictví a v oboru oceňování,závodu <,>
<br> obchodních podílů a akcií),statutární auditor odpovědný za přezkoumání
<br> hospodaření
<br> Další osoby podílející se na přezkoumání hospodaření územního celku:
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXXXXX,asistentka auditora (dále též daňová poradkyně,oprávnění č <.>
<br> 4741)
<br>
<br> Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření územního celku:
<br> Auditorská společnost provedla přezkoumání hospodaření územního celku obce Těškovice
<br> v souladu s usta...
Závěrečný účet 2023-návrh.pdf
31.12.2023Sestavený ke dni
<br> Závěrečný účet za rok 2023-návrh
Obec Těškovice
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> Údaje o organizaci
<br> Název
Adresa
<br> IČO
Právní forma
<br> Obec Těškovice
Těškovice 170
747 64
<br> 00535117
Obec
<br> Kontaktní údaje
<br> Telefon 553716242
E-mail ucetni@teskovice.cz
<br> Plnění rozpočtu seskupeného 1
<br> Porovnání plnění sdílených daní 6
<br> Porovnání příjmů a výdajů dle tříd 7
<br> Majetek 8
<br> Měsíční stav finančních prostředků 9
<br> Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu 10
<br> Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně 11
<br> Přehled veřejných zakázek 2023.docx 12
<br> závěrečný účet 2023-přijaté a poskytnuté dary a NFV.xlsx 13
<br> závěrečný účet 2023-komentář.docx 14
<br> Strana
<br>
<br> Obec Těškovice,IČO 00535117 KEO4 1.12.14 UR008
<br> Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2023
<br> Třídění: Par vzestupně,Pol vzestupně,Org1 vzestupně,Org2 vzestupně
Bez návrhu rozpočtových změn
<br> Příjmy
<br> XXX XXX NázevorgX
<br> Schválený
závazný
ukazatelSkutečnost %
<br> Upravený
závazný
ukazatel %org2 RozdílNst Zdr Uz
<br> 1111 XXXXXX Příjem z daně z příjmů fyzických osob
placené plátci
<br> 2 493 543,44 2 400 000,00 2 400 000,00103,90 103,90XXXXXXXXXX -93 543,44XXX X XXXXX
<br> 1112 XXXXXX Příjem z daně z příjmů fyzických osob
placené poplatníky
<br> 210 687,93 200 000,00 200 000,00105,34 105,34XXXXXXXXXX -10 687,93XXX X XXXXX
<br> 1113 XXXXXX Příjem z daně z příjmů fyzických osob
vybírané srážkou podle zvláštní sazby
daně
<br> 608 167,25 400 000,00 400 000,00152,04 152,04XXXXXXXXXX -208 167,25XXX X XXXXX
<br> 1121 XXXXXX Příjem z daně z příjmů právnických osob 4 406 300,00 3 400 000,00 3 400 000,00129,60 129,60XXXXXXXXXX -1 006 300,00XXX X XXXXX
<br> 1122 XXXXXX Příjem z daně z příjmů právnických osob v
případech,kdy poplatníkem je obec,s
výjimkou daně vybírané srážkou podle
zvláštní sazby daně
<br> 44 460,00 150 000,00 150 000,0029,64 29,64XXXXXXXXXX 105 540,00XXX X XXXXX
<br...

Načteno

edesky.cz/d/9735885

Meta

Pronájem   Územní plánování   Rozpočet   Volby   Veřejná zakázka   Rozpočet   Rozpočet   Volby   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Těškovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz