« Najít podobné dokumenty

Město Zábřeh - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Sporotovní kluby Zábřeh, z. s. - rekonstrukce umělého trávníku na městském stadionu Zábřeh

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Zábřeh.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Sporotovní kluby Zábřeh, z. s. - rekonstrukce umělého trávníku na městském stadionu Zábřeh
1 MUZB/25485/2024/OSKT VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Město Zábřeh sídlo: Masarykovo nám.510/6,789 01 Zábřeh IČ: 00303640 DIČ: CZ00303640 zastoupené: starostou RNDr.Mgr.Františkem Johnem,Ph.D.bankovní spojení: Československá obchodní banka,a.s <.>,pobočka Zábřeh číslo účtu: 188 491 461/0300 (dále jen: poskytovatel) a Sportovní kluby Zábřeh,z.s.sídlo: Postřelmovská 2265/4,789 01 Zábřeh IČ: 26618087 zastoupen/a/o: PharmDr.Robertem Šrejmou bankovní spojení: Komerční banka,a.s.číslo účtu: 86-7478440277/0100 telefon: xxx e-mail: xxx (dále jen: příjemce) uzavírají níže uvedeného dne,měsíce a roku tuto veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Zábřeh na rok 2024 (dále jen „dotace“),a to v souladu s § 159 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů.Článek I Účel a předmět smlouvy 1) Dotací se dle této smlouvy rozumí finanční částka,která je poskytnuta příjemci z rozpočtu poskytovatele na pokrytí investičních výdajů spojených s rekonstrukcí umělého trávníku na městském stadionu Zábřeh.2) Na základě usnesení zastupitelstva města č.24/ZM/10/OŠKT/948 ze dne 24.04.2024 poskytne poskytovatel příjemci investiční dotaci ve výši 1.439.653,68,- Kč,slovy: jedenmiliončtyřistatřicetdevěttisícšestsetpadesáttřicelýchšedesátosm korun českých.Dotace je poskytována na základě individuální žádosti.3) Dotace bude poskytnuta převodem na bankovní účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy do 21 dnů ode dne uzavření této smlouvy.Dnem poskytnutí dotace je den odepsání finančních prostředků z účtu poskytovatele.2 4) Investiční dotace nesmí být použita na úhradu: a) výdajů spojených s výplatou mezd a platů b) výdajů spojených s úhradou dlužných částek včetně úvěrů,penále,poplatků z prodlení,úroků z prodlení,náhrad škod,smluvních pokut,jakýchkoliv dalších finančních sankcí apod <.>,c) výdajů spojených s úhradou ostatních daní,d...

Načteno

edesky.cz/d/9698333


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Zábřeh      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz