« Najít podobné dokumenty

Obec Železná - Návrh závěrečného účtu DSO Hudlicko za rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Železná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha MH.pdf
Licence: D6QQ XCRGUPXA / PXA (01012023 / 01012023)
<br> PŘÍLOHA
územní samosprávné celky,svazky obcí,regionální rady
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2023
IČO: 70131180
Název: Mikroregion Hudlicko
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
<br> 23.04.2024 10h 7m59s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 14
<br>
<br> Licence: D6QQ XCRGUPXA / PXA (01012023 / 01012023)
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> Číslo Podrozvahový ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> položky Název položky účet BĚŽNÉ MINULÉ
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky
<br> 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905
<br> 4.Vyřazené závazky 906
<br> 5.Ostatní majetek 909
<br> P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů
<br> 1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 911
<br> 2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 912
<br> 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 913
<br> 4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 914
<br> 5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 915
<br> 6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 916
<br> P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou
<br> 1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921
<br> 2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 922
<br> 3.Krátkod.podmíněné pohled.z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923
<br> 4.Dlouhod.podmíněné pohled.z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924
<br> 5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925
<br> 6.Dlouhodobé podmíněné pohle...
Výkaz zisku a ztrát MH.pdf
Licence: D6QQ XCRGUVXA / VXA (01012023 / 01012023)
<br> VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
územní samosprávné celky a svazky obcí
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2023
IČO: 70131180
Název: Mikroregion Hudlicko
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> 1 2 3 4
<br> A.Náklady celkem 713 792,80 693 605,10
<br> I.Náklady z činnosti 713 671,00 490 613,50
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 10 714,00 190,00
<br> 2.Spotřeba energie 502
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503
<br> 4.Prodané zboží 504
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508
<br> 8.Opravy a udržování 511
<br> 9.Cestovné 512
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516
<br> 12.Ostatní služby 518 87 800,00 150 097,50
<br> 13.Mzdové náklady 521
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527
<br> 17.Jiné sociální náklady 528
<br> 18.Daň silniční 531
<br> 19.Daň z nemovitostí 532
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 543
<br> 25.Prodaný materiál 544
<br> 26.XXXXX a škody XXX
<br> XX.XX.XXXX 11h32m39s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 3
<br>
<br> Licence: D6QQ XCRGUVXA / VXA (01012023 / 01012023)
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> 1 2 3 4
<br> 27.Tvorba fondů 548
<br> 28.Odpisy dlouhodobého majetku 551 615 157,00 340 326,00
<br> 29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552
<br> 30.Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553
<br> 31.Prodané pozemky 554
<br> 32.Tvorba a zúčtování rezerv 555
<br> 33.Tvorba a zúčtování opravných položek 556
...
Rozvaha MH.pdf
Licence: D6QQ XCRGURXA / RXA (16022023 / 01012023)
<br> ROZVAHA
územní samosprávné celky a svazky obcí
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2023
IČO: 70131180
Název: Mikroregion Hudlicko
<br> Období
<br> Číslo Syntetický Běžné Minulé
<br> položky Název položky účet Brutto Korekce Netto
<br> AKTIVA CELKEM 2 832 350,33 1 447 993,00 1 384 357,33 3 984 333,75
<br> A.Stálá aktiva 2 596 797,99 1 447 993,00 1 148 804,99 1 757 961,99
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012
<br> 2.Software 013
<br> 3.Ocenitelná práva 014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji 035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 2 596 797,99 1 447 993,00 1 148 804,99 1 757 961,99
<br> 1.Pozemky 031
<br> 2.Kulturní předměty 032
<br> 3.Stavby 021 570 053,99 105 418,00 464 635,99 454 492,99
<br> 4.Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí 022 1 557 034,00 872 865,00 684 169,00 1 303 469,00
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 469 710,00 469 710,00
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek
<br> 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061
<br> 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062
<br> 07.01.2024 11h 7m 5s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 5
<br>
<br> Licence: D6QQ XCRGURXA / RXA (16022023 / 01012023)
<br> Období
<br> Číslo Syntetický Běžné Minulé
<br> položky Název položky účet Brutto Korekce Netto
<br> 3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063
<br> 4.Dlou...
Návrh závěrečného účtu MH 2023.pdf
Licence: D6QQ XCRGBZUC / ZNC (23062023 / 01012023)
<br> Mikroregion Hudlicko
<br> NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2023
(v Kč)
<br> sestavený ke dni 09.05.2024
<br> Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 70131180
<br> název Mikroregion Hudlicko
<br> ulice,č.p.26
<br> obec Nižbor
<br> PSČ,pošta 267 05
<br> Kontaktní údaje
<br> telefon 728410432
<br> fax
<br> e-mail jitka.vrskova@email.cz
<br> WWW stránky
<br> Doplňující údaje organizace
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů
<br> II.Plnění rozpočtu výdajů
<br> III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV.Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V.Peněžní fondy - informativně
<br> VI.Majetek
<br> VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
<br> VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> XI.Ostatní doplňující údaje
<br> 09.05.2024 21h12m22s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 1 / 6
<br>
<br> Licence: D6QQ XCRGBZUC / ZNC (23062023 / 01012023)
<br> I.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> Daňové příjmy
<br> Nedaňové příjmy 2 651 688,91
<br> Kapitálové příjmy
<br> Přijaté transfery 103 300,00 2 220 712,25 2 220 712,25
<br> Příjmy celkem 103 300,00 4 872 401,16 2 220 712,25
<br> Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> 2226 Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a dobrovolnými svazky
obcí
<br> 2 651 688,91
<br> 222 Přijaté vratky transferů a ostatní podobné příjmy 2 651 688,91
<br> 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 2 651 688,91
<br> 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 2 651 688,91
<br> Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 2 651 688,91
<br> 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 103 300,00 104 670,00 104 670,00
<b...

Načteno

edesky.cz/d/9689406

Meta

Prodej   Rozpočet   Prodej nemovitosti   Prodej   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Železná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz