« Najít podobné dokumenty

Město Březnice - Březnicko, svazek obcí - Návrh závěrečného účtu za rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Březnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č_6_Zpráva o výsledku přezkoumání
Zborovská 11
150 21 Praha 5
<br> SpZn: SZ_064816/2023/KUSK
Čj.: 008190/2024/KUSK
<br>
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku
obcí
<br>
<br> BŘEZNICKO,SVAZEK OBCÍ
IČ: 71173668
za rok 2023
<br>
Přezkoumání hospodaření u výše uvedeného územního samosprávného celku nebo
dobrovolného svazku obcí (dále jen „územní celek“) za rok 2023 bylo zahájeno dne
07.08.2023 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného oddělením
přezkumu hospodaření obcí Odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje (dále jen
„přezkoumávající orgán“) <.>
Přezkoumání hospodaření územního celku se uskutečnilo ve dnech:
▪ 19.10.2023
▪ 11.03.2024
<br> odkazem na ustanovení § 42 (alternativně § 53) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní
zřízení),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“),a to na základě zákona
č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.420/2004 Sb.“)
a v souladu se zákonem č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád),ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „kontrolní řád“) <.>
<br> Přezkoumávané období:
01.01.2023 - 31.12.2023
<br> Přezkoumání hospodaření proběhlo v sídle územního celku:
BŘEZNICKO,svazek obcí
Náměstí 11
262 72 Březnice
<br> Kontrolní osoby pověřené výkonem přezkoumání hospodaření:
Kontrolní osoba pověřená řízením přezkoumání hospodaření:
Bc.XXXXXXX XXXXXXXX
Členové kontrolní skupiny:
XXXXXX XXXXXXX,DiS <.>
XXXXXXXX XXXXXXXX
Bc.XXXX XXXXXX,MPA
<br> Zástupci územního celku:
Ing.XXXX XXXXXXXXX - starosta svazku
XXXXXX XXXXXXXXXX - účetní svazku
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br> Pověření k přezkoumání hospodaření podle § 5 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,a § 4 a § 6
kontrolního řádu,vydala vedoucí Odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje
Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová dne XX.XX.XXXX pod č.j.104420/2023/KUSK <.>
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou dle ustanovení § 2 zákona č.420/2004 Sb.<,>
údaje...
Příloha č_5_Příloha
Příloha
<br> sestavená k 31.12.2023
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> okamžik sestavení: 13.02.2024 20:35:42
<br> Název účetní jednotky: Březnicko,svazek obcí
<br> Sídlo: Náměstí 11
<br> 262 72 Březnice
<br> územní samosprávný celekPrávní forma:
<br> IČO : 71173668
<br> Kontaktní osoba:
<br> A.1.Informace podle §7 odst.3 zákona
<br> Nejsou informace o XXX,že by byl porušen princip nepřetržitého trvání účetní jednotky <.>
<br> A.2.Informace podle §7 odst.4 zákona
<br> A.3.Informace podle §7 odst.5 zákona
<br> § 55 - Náklady na pořízení dlouhodobého majetku - pořizovací cena,za kterou byl majetek pořízen +
<br> náklady s pořízením související <.>
<br> § 64 - Účetní jednotky neměla k okamžiku sestavení roční účetní závěrky majetek určený k prodeji <.>
<br> § 65 - Účetní jednotka k okamžiku sestavení roční účetní závěrky o opravných položkách neúčtovala <.>
<br> § 66 - Účetní jednotka k okamžiku sestavení roční účetní závěrky účtovala o oprávkách dlohodobého majetku <.>
<br> § 67 - Účetní jednotka o tvorbě a použití rezerv neúčtovala <.>
<br> § 69 - Účetní jednotka k okamžiku sestavení roční účetní závěrky účtovala o časovém rozlišení <.>
<br> § 70 -Tento účet se v našem účtovém rozvrhu nevyskytuje <.>
<br> FENIX,Výkaznictví 9.51.004 Strana 1 Tisk: 15.02.2024 14:29:46
<br>
<br> Příloha
<br> sestavená k 31.12.2023
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> okamžik sestavení: 13.02.2024 20:35:42
<br> Název účetní jednotky: Březnicko,svazek obcí
<br> Sídlo: Náměstí 11
<br> 262 72 Březnice
<br> územní samosprávný celekPrávní forma:
<br> IČO : 71173668
<br> Kontaktní osoba:
<br> A.4.Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> Číslo
<br> položky
Název položky
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Pod
<br> rozvahový
<br> účet
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky
<br> 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905
<br> 4.Vyřaz...
Příloha č_4_Rozvaha
Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ
<br> sestavená k 31.12.2023
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> okamžik sestavení: 13.02.2024 20:32:05
<br> Název účetní jednotky: Březnicko,svazek obcí
<br> Sídlo: Náměstí 11
<br> 262 72 Březnice
<br> územní samosprávný celekPrávní forma:
<br> IČO : 71173668
<br> Kontaktní osoba:
<br> Syntetický
<br> účet
<br> Číslo
<br> položky Název položky
<br> 1 2 3 4
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> BĚŽNÉ
<br> MINULÉ
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> AKTIV 2 325 149,51 2 577 624,32 143 740,00 2 721 364,32 A CELKEM
<br> 158 107,80 A.143 733,80 143 740,00 287 473,80 Stálá aktiva
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 1.012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
<br> 2.013 Software
<br> 3.014 Ocenitelná práva
<br> 4.015 Povolenky na emise a preferenční limity
<br> 5.018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 6.019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 7.041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 8.051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 9.035 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji
<br> 158 107,80 II.143 733,80 143 740,00 287 473,80 Dlouhodobý hmotný majetek
<br> 1.031 Pozemky
<br> 2.032 Kulturní předměty
<br> 158 107,80 3.143 733,80 143 740,00 287 473,80021 Stavby
<br> 4.022 Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí
<br> 5.025 Pěstitelské celky trvalých porostů
<br> 6.028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br> 7.029 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
<br> 8.042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
<br> 9.052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
<br> 10.036 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek
<br> 1.061 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
<br> 2.062 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
<br> 3.063 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
<br> 4.067 Dlouhodobé půjčky
<br> 5.068 Termínované vklady dlouhodobé
<br> 6.069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek
<br> 7.043 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
<br> 8.053 Po...
Příloha č_3_Inventarizační zpráva
Inventarizační zpráva
<br> Na základě Směrnice č.1/201 1 účetní jednotky Březnicko,svazek obcí byla provedena řádná inventarizace veškerého majetku a závazků v souladu s ustanoveními š 29 a 5 30 zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví;
<br> Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2023 inventarizační komisí ve složení: Příjmení ajméno
<br> Mgr.XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX
<br> Předseda komise: Člen komise: Člen komise: Bc.XXXX XXXXXXXX
<br> Za inventarizovaný majetek hmotně odpovídá: XXXXXXXXX XXXX
<br> Průběh inventarizace Inventarizace byla zahájena dne: X.1.2024
<br> Inventarizace byla ukončena dne: 30.1.2024
<br> Prohlášení pracovníka hmotně odpovědného za inventarizovaný majetek
<br> a) všechny doklady týkající se inventarizovaného majetku a závazků,kterého se inventarizace týkala jsem odevzdal k inventarizaci <,>
<br> b) všechny přírůstky a úbytky do zahájení inventarizace jsem předal k proúčtování a nícjsem nezatajil <.>
<br> 1—2
<br> ď/M 2074 *Pro (xml) 40 27—72
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.Datum Prumemajmeno POdpiS
<br> Způsob provedení inventarizace
<br> a) fyzická
<br> b) dokladová
<br> Výsledek inventarizace Syntetický a analytický účet: Skutečný stav: Účetní stav: Rozdíl: 021 — Stavby 287 473,80 287 473,80 0 081 — Oprávky ke stavbám 143 70,00 143 740,00 0 231 — Základní běžný účet ÚSC 95 169,52 95 169,52 0 244 — Termínované Vklady krátkodobé 2 334 587,00 2 334 587,00 0 321 — Dodavatelé 2 900,00 2 900,00 0 331 — Zaměstnanci 1 020,00 1 020,00 0 342 — Ost.daně,popl.a jiná odb.pen.p1 180,00 180,00 0 388 — Dohadné účty aktivní 4 134,00 4 134,00 0 401 — Jmění účetníjednotky 1 506 919,48 1 506 919,48 0 406 — Oceňovací rozdíly při pr.p.met.8 400,00 8 400,00 0 408 — Opravy předchúčetních obd.1 290 122,10 1 290 122,10 0 432 — Výsledek hosp.předch.úč.období 467 091,07 467 091,07 0
<br> Výsledky jednotlivých inventarizací jsou uvedeny v příloze tohoto zápisu <.>
<br> Fyzickou a dokladovou inventurou nebyl zjištěn obsah jiných účtů aktiv a pasiv,než které jso...
Příloha č.2_Výkaz zisku a ztráty
Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ
<br> sestavený k 31.12.2023
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> okamžik sestavení: 13.02.2024 20:32:05
<br> Název účetní jednotky: Březnicko,svazek obcí
<br> Sídlo: Náměstí 11
<br> 262 72 Březnice
<br> územní samosprávný celekPrávní forma:
<br> IČO : 71173668
<br> Kontaktní osoba:
<br> Název položky
Číslo
<br> položky
<br> Syntetický
<br> účet
<br> 1 2 3 4
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Hlavní činnost
Hospodářská
<br> činnost
Hlavní činnost
<br> Hospodářská
<br> činnost
<br> A.47 026,00 53 036,00 NÁKLADY CELKEM
<br> I.47 026,00 53 036,00 Náklady z činnosti
<br> 1.501 Spotřeba materiálu
<br> 2.502 Spotřeba energie
<br> 3.503 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek
<br> 4.504 Prodané zboží
<br> 5.506 Aktivace dlouhodobého majetku
<br> 6.507 Aktivace oběžného majetku
<br> 7.508 Změna stavu zásob vlastní výroby
<br> 8.511 Opravy a udržování
<br> 9.512 Cestovné
<br> 10.513 Náklady na reprezentaci
<br> 11.516 Aktivace vnitroorganizačních služeb
<br> 12.29 452,00 35 462,00518 Ostatní služby
<br> 13.1 200,00 1 200,00521 Mzdové náklady
<br> 14.524 Zákonné sociální pojištění
<br> 15.525 Jiné sociální pojištění
<br> 16.527 Zákonné sociální náklady
<br> 17.528 Jiné sociální náklady
<br> 18.531 Daň silniční
<br> 19.532 Daň z nemovitostí
<br> 20.538 Jiné daně a poplatky
<br> 22.541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
<br> 23.542 Jiné pokuty a penále
<br> 24.543 Dary a jiná bezúplatná předání
<br> 25.544 Prodaný materiál
<br> 26.547 XXXXX a škody
<br> XX.XXX Tvorba fondů
<br> 28.14 374,00 14 374,00551 Odpisy dlouhodobého majetku
<br> 29.552 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 30.553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
<br> 31.554 Prodané pozemky
<br> 32.555 Tvorba a zúčtování rezerv
<br> 33.556 Tvorba a zúčtování opravných položek
<br> 34.557 Náklady z vyřazených pohledávek
<br> 35.558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku
<br> 36.2 000,00 2 000,00549 Ostatní náklady z činnosti
<br> II.F...
Příloha č_1_Plnění rozpočtu
Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2 - 12 M
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
<br> sestavený k 31.12.2023
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> IČOROK MĚSÍC
<br> 711736682023 12
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Březnicko,svazek obcí
<br> Náměstí 11
<br> 262 72 Březnice
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Schválený Rozpočet Výsledek od
<br> rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZParagraf Položka
<br> 1 2 3a b
<br> Neinv.přijaté transf.od obcí 268 000,00 266 200,00 266 200,00 99,3 100,00000 4121
<br> Příjem z úroků 500,00 42 500,00 89,81 18,0 0,26310 2141
<br> Obec.příj.a výd.z fin.operací 500,00 42 500,00 89,81 18,0 0,26310
<br>
<br> P ř í j m y c e l k e m 268 500,00 308 700,00 266 289,81 99,2 86,3
<br> FENIX,Výkaznictví 9.51.004 Strana 1 Tisk: 15.02.2024 14:23:59
<br>
<br> IČO: 71173668 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC A DSO (v Kč)
<br> Březnicko,svazek obcí sestavený k 31.12.2023
<br> II.Rozpočtové výdaje
<br> Schválený Rozpočet Výsledek od
<br> rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZParagraf Položka
<br> 1 2 3a b
<br> Služby peněžních ústavů 2 000,00 2 000,00 662,00 33,1 33,16310 5163
<br> Obec.příj.a výd.z fin.operací 2 000,00 2 000,00 662,00 33,1 33,16310
<br> Ostatní osobní výdaje 1 500,00 1 500,00 1 200,00 80,0 80,06409 5021
<br> Nákup materiálu j.n.2 000,00 2 000,006409 5139
<br> Nákup ostatních služeb 32 000,00 32 000,00 34 300,00 107,2 107,26409 5169
<br> Pohoštění 3 500,00 3 500,006409 5175
<br> Ostatní nákupy j.n.2 000,00 2 000,00 2 000,00 100,0 100,06409 5179
<br> Ostatní činnosti j.n.41 000,00 41 000,00 37 500,00 91,5 91,56409
<br>
<br> V ý d a j e c e l k e m 43 000,00 43 000,00 38 162,00 88,7 88,7
<br> FENIX,Výkaznictví 9.51.004 Strana 2 Tisk: 15.02.2024 14:23:59
<br>
<br> IČO: 71173668 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC A DSO (v Kč)
<br> Březnicko,svazek obcí sestavený k 31.12.2023
<br> III.Financování - třída 8
<br> Název Schválený Rozpočet Výsledek od Číslo
<br> rozpočet po změ...
Březnicko, svazek obcí - Návrh závěrečného účtu za rok 2023
Březnicko,svazek obcí
<br> Náměstí 11
<br> 262 72 Březnice
<br> IČ: 71173668
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Návrh závěrečného účtu za
<br> rok 2023
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Zpracoval: XXXXXXXXXX XXXXXX
<br>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno:
<br>
<br> Sejmuto:
<br>
<br>
<br>
<br> Závěrečný účet svazku za rok 2023
<br>
<br>
zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních
<br> rozpočtů,ve znění platných předpisů <.>
<br>
<br> 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2023
<br>
Název Schválený Rozpočet Výsledek od
<br> rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU
<br>
<br> Příjmy
<br> Třída 1-Daňové příjmy
<br> Třída 2-Nedaňové příjmy 500 42 500 89,81 18,0 0,2
<br> Třída 3-Kapitálové příjmy
<br> Třída 4-Přijaté transfery 268 000 266 200 266 200,00 99,3 100,0
<br> Příjmy celkem 268 500 308 700 266 289,81 99,2 86,3
<br> Konsolidace příjmů
<br> Příjmy celkem po konsol.268 500 308 700 266 289,81 99,2 86,3
<br>
<br> Výdaje
<br> Třída 5-Běžné výdaje 43 000 43 000 38 162,00 88,7 88,7
<br> Třída 6-Kapitálové výdaje
<br> Výdaje celkem 43 000 43 000 38 162,00 88,7 88,7
<br> Konsolidace výdajů
<br> Výdaje celkem po konsol.43 000 43 000 38 162,00 88,7 88,7
<br>
Financování celkem po kon.–225 500 -265 700 -228 127,81 101,2 85,9
<br>
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC je součástí závěrečného účtu – příloha č.1
<br>
<br>
2) Výkaz zisku a ztráty
<br>
Hospodářský výsledek z hlavní činnosti svazku za rok 2023 činil zisk ve výši 251 974,81 Kč <.>
<br> Tento výsledek bude převeden na účet 432 – Výsledek hospodaření předcházejících účetních
<br> období <.>
<br>
Výkaz zisku a ztráty ÚSC – příloha č.2 <.>
<br>
<br>
3 ) Stav peněžních prostředků
<br> K 31.12.2023 byl na účtu svazku tento stav peněžních prostředků:
<br>
<br> Základní běžný účet u České spořitelny,a.s.– 95 169,52 Kč
<br> Vkladový účet s obnovováním u České spořitelny,a.s.– 2 334 587,00 Kč
<br>
<br>
<br>
...

Načteno

edesky.cz/d/9605214

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Prodej nemovitosti   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Březnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz