« Najít podobné dokumenty

Město Březnice - Veřejná vyhláška - Rozhodnutí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Březnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Rozhodnutí
Váš dopis:
<br> Spisová značka: SZ MěÚPB 19801/2024/OŽP/Mrk
<br> Číslo jednací: MeUPB 46498/2024
<br>
<br>
<br>
<br> Datum: 25.04.2024
<br>
<br> Vyřizuje: Ing.XXXX XXXXXXXXX
<br> E-mail: hana.mrkackova@pribram.eu
<br> Telefon: 318 402 484
<br>
<br> k I 2597
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> ROZHODNUTÍ
<br>
<br> Výroková část
<br> Městský úřad Příbram,Odbor životního prostředí,jako věcně a místně příslušný obecní úřad obce
s rozšířenou působností podle § 66 a § 109 odst.3 písm.b) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní
zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a zákona č.51/2020 Sb <.>,o územně správním členění státu
a o změně souvisejících zákonů (zákon o územně správním členění státu),a jako vodoprávní úřad
příslušný podle § 104 odst.2 písm.c) ve spojení s § 106 odst.1 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o
změně některých zákonů (vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon") <,>
a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst.5 vodního zákona a § 15 odst.1 písm.d) a § 94j
odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),a jako místně příslušný správní orgán podle § 11 odst.1
písm.a) a b) zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") <,>
ve správním řízení posoudil žádost o změnu rozhodnutí č.j.MěÚPB02915/2024 ze dne 08.01.2024
(dále jen "vydané rozhodnutí"),kterou podalo
<br> Město Březnice,IČO 00242004,Náměstí 11,262 72 Březnice
<br> (dále jen "žadatel"),ve věci vodního díla:
<br> „Březnice,Borská ulice – vodovod,tlaková kanalizace + přípojky tlakové kanalizace“
<br> (dále jen "stavba"),na pozemku parc.č.962/14,962/15,965,966/1,966/2,971/2,971/3,971/8,972/1 <,>
972/3,973/1,973/2,975/1,975/3,976/1,976/7,977/1,977/2,977/5,979/2,980/1,980/5,980/6,981 <,>
982/1,982/4,982/11,982/13,1035/4,1035/5,1035/6,1035/8,1035/22,1035/23,1036/1,1036/2,1039/1 <,>
2215/1,2215/7,2252/2,2344,2360/1,2363,2381,2399/18,2401,2404,2407...

Načteno

edesky.cz/d/9605209

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Březnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz