« Najít podobné dokumenty

Město Březnice - Prominutí MP odpady v r. 2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Březnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pprominutí MP odpady v r. 2024
Městský úřad Březnice
<br> Č.j.: 5834/2023/MUBREZ/FO/DFiř
<br> Vyřizuje: XXXXXX XXXXXXX
<br> Telefon: XXX XXX XXX
<br>
<br> V Březnici dne 29.11.2023
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
<br> o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události
<br>
<br> Městský úřad Březnice,jako správce místních poplatků (dále jen „správce poplatku“),podle ust <.>
<br> § 16b zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> „zákon o místních poplatcích“),a ust.§ 259 zákona č.280/2009 Sb <.>,daňový řád,ve znění
<br> pozdějších předpisů <,>
<br> rozhodl z moci úřední takto:
<br> I.Poplatníkům místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství dle ust.§ 10 e
<br> zákona o místních poplatcích (dále jen „poplatek za odpad“)
<br> se promíjí
<br> místní poplatek za odpad,stanovený obecně závaznou vyhláškou Města Březnice č.3/2023,za
<br> poplatkové období od 1.1.2024 do 31.12.2024,splatný dne 30.6.2024,včetně příslušenství <,>
<br> z důvodu mimořádné události <.>
<br> II.Prominutí místního poplatku za odpad podle bodu I tohoto rozhodnutí se vztahuje na fyzické
osoby,které přichází do České republiky z Ukrajiny v souvislosti s válečným konfliktem na
Ukrajině,a to ode dne právní moci tohoto rozhodnutí <.>
<br> III.Rozhodnutí je podle ust.§ 16b odst.3 zákona o místních poplatcích oznámeno vyvěšením na
úřední desce a zároveň zveřejněním způsobem umožňujícím dálkový přístup <.>
<br> Odůvodnění:
<br> V souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině,který je považován za mimořádnou událost <,>
přichází do České republiky z Ukrajiny velký počet fyzických osob,které disponují minimálními
finančními prostředky a majetkem.S ohledem na jejich osobní,psychické a majetkové poměry <,>
které vedou k výraznému snížení jejich platebních schopností,správce poplatku rozhodl za
účelem zmírnění jejich tíživé situace,přistoupit k výše uvedenému opatření,které spočívá
v prominutí poplatku za odpad za poplatkové období od 1.1.2024 do 31.12.2024,splatné...

Načteno

edesky.cz/d/9605200

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Březnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz